Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Közép-Dunántúli Operatív Program
Ipartelepítés c. komponenséhez
Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a RegionálisFejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz – 2012-02. számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: ROP IH) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.nfu.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet.
A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél
Térségeink versenyképessége nagyban függ az ott tevékenykedő vállalkozói szféra működésétől, az általuk előállított termékek, szolgáltatások versenyképességétől. Exportképes, világszínvonalú termékek, szolgáltatások előállítására képes vállalkozások jelenléte a térség sikerességében kulcsfontosságú lehet, főleg abban az esetben, ha belső erőforrásokból, helyi hagyományokból épülő tevékenységről van szó.
A pályázati kiírás a vállalkozások saját, működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a vállalkozások versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, úgy hogy ezáltal közvetve a működésük helyszínéül szolgáló térségek versenyképessége is javuljon és mindezzel jelentős számú munkahely jöjjön létre.
A célokhoz a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával ,fejlesztésével és az adott terült számára jelentős munkahelyteremtéssel járulnak hozzá.
A2. Rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor az Közép-Dunántúli régióban támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben 1 579 millió Ft.
Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázati kiírásra kizárólag az alább felsorolt, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pályázhatnak:
1. Jogi személyiségű vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113,
114, 115, 121, 125, 128, 129, 138, 139)
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód:
211, 212, 213, 226, 227, 229)
3. Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721)
Jelen felhívás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak.
Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, a fentiekben meghatározott szervezetek pályázhatnak.
Egy pályázó egy pályázat keretében, egy megvalósítási helyszínen fejleszthet, és csak egy projekt megvalósítására kaphat támogatást.
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.
Jelen felhívás keretében a C.4 pont szerint regionális beruházási támogatási jogcímen támogatható fejlesztések esetén kizárólag induló beruházások támogathatók.
C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
1. Projekt előkészítés
2. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, vagy továbbfejlődésének.
3. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
•    Nyilvánosság biztosítása a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően
A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával.
A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik.
•    Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően
C2. Nem támogatható tevékenységek
Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek.
C3. Elszámolható költségek
Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a felhívás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként.
Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2. pontjában kerültek meghatározásra.
Jelen felhívás keretében a C4. pont szerint regionális beruházási támogatási jogcímen támogatott fejlesztések esetén kizárólag a beruházás bekerülési értékének részét képező költségek elszámolhatók.
C3.1. Elszámolható költségek típusai
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek számolhatók el a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3 pontjában meghatározottaknak megfelelően:
I. Előkészítési költségek
Projekt –előkészítés költségei
Kizárólag a pályázati projekthez közvetlenül kapcsolódó, szükséges engedélyezési, kivitelezési dokumentumok elkészítésének költségei számolhatóak akkor, ha a projekt építési engedély köteles.
II. Megvalósítási költségek
1. Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás
Az építési költségek alatt kell érteni:
•    komplex terület-előkészítés, területrendezés: megelőző mentő régészeti feltárás, falkutatás, egyéb örökségvédelmi előkészítési tevékenység, irtási munkák, tényfeltárás, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, rekultiváció, műszaki beavatkozás, tereprendezés, talajmunka költsége;
• bontás, törmelék elhordás költsége;
•    termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a meglévő épületek átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, helyreállításának, felújításának költsége (ideértve deponálás, takarítás, építéshez szükséges ideiglenes létesítmények, kútfúrás, kútépítés);
• technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.) költsége;
• a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés költsége;
• az épületre aktiválható technológiafejlesztés költsége.
2. Alapinfrastrukturális beruházások költségei
Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával, felújításával kapcsolatos költségek számolhatóak el, amennyiben azok költsége nem kerül az önállóan támogatható építés tevékenységgel érintett épületre aktiválásra:
• ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;
• őrző-védelmi hálózat;
• gázhálózat, gázfogadó állomás;
• távhővezeték, egyéb fűtési, hűtési rendszerek;
• elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás;
• eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;
• hulladékkezelő létesítmények;
• átereszek, vízi létesítmények;
•    informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök;
•    a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat;
• a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók;
• parkosítás, kertépítés;
• vasúti vágány;
•    vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg
díjak (pl. csatlakozási díj);
• a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés.
3. Eszközbeszerzés
A működést és termelést elősegítő funkciók ellátásához, valamint új funkció kialakításához, indításához szükséges új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök beszerzése (zárt végű pénzügyi lízing formájában is). Nettó 100.000 Ft alatti beszerzési értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a jelen projekt keretében beszerzendő nettó
100.000 Ft feletti beszerzési értékű eszköz tartozéka. Eszközbeszerzésként az alábbi költségek számolhatók el:
• a tevékenységek végzéséhez szükséges új eszközök és berendezések vételára,
•    szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés költségét is,
• betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva),
• az eszközök első felszerszámozásához szükséges új szerszámok, új kiegészítő
berendezések költsége,
•    eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül.
Lízing esetén a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó eszköz - a maximum
12 havi megvalósítási időszakra eső - zárt végű pénzügyi lízing díjának elszámolására van lehetőség. Az eszköznek a projekt megvalósítási idejének végéig a pályázó tulajdonába kell kerülnie. A lízing szerződés kezdete egyben a projekt megkezdését is jelenti.
4. Szolgáltatások igénybevétele
•    Nyilvánosság biztosítása; kizárólag az ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentumban szereplő, az adott projekt esetében releváns kötelező tájékoztatási elemek költsége számolható el
•    Projektszintű könyvvizsgálat abban az esetben, ha a projekt megítélt támogatása meghaladja az 50 millió Ft-ot
C3.2 Nem elszámolható költségek
Jelen felhívás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt költségtípus.
A Pályázati Útmutató C2.4 fejezetében foglaltakon túl a pályázati felhívás keretében nem elszámolható költség különösen:
• Gépjármű vásárlás költsége
• ÁFA

C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő
belső korlátok kerülnek érvényesítésre:

Költségtípus    A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát/Maximális elszámolható költség (ezer Ft)
Projekt előkészítés költsége    4 %
Alapinfrastrukturális beruházások költsége    40 %
Nyilvánosság biztosítása   
• I. kommunikációs csomag    1 500 eFt
• II. kommunikációs csomag    750 eFt
Projektszintű könyvvizsgálat    0,5 %

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.
C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása
Jelen felhívás keretében támogatható tevékenységek a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásnak állami támogatási szempontú szabályairól szóló 30/2012. (VI.8.) NFM rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Támogatható tevékenység    Támogatási kategória    Támogatás jogcíme
Épület, ill. alapinfrastruktúra építés, átalakítás, bővítés   
Regionális beruházási támogatás   
A 30/2012 (VI.8.) NFM rendelet 3. § 18. pontja szerint a Vállalkozások versenyképességének növelése, vállalati beruházások, munkahelyteremtő beruházások támogatása
Eszközbeszerzés (zárt végű
pénzügyi lízing díja is)       
Projekt előkészítés költsége, amennyiben a projekt benyújtása után merül fel, ÉS a beruházásra aktiválásra kerül, bekerülési értékének részét képzi (2000. évi C tv. szerint)       

Projektszintű könyvvizsgálat, amennyiben a beruházás bekerülési értékének részét képzi       
Épület, ill. alapinfrastruktúra helyreállítás, felújítás, korszerűsítés   
Csekély összegű
támogatás   
Projekt előkészítés költsége, amennyiben a projekt benyújtása előtt merül fel, VAGY nem kerül a beruházásra aktiválásra, bekerülési értékének nem képzi részét (2000. évi C tv. szerint)       
Nyilvánosság biztosítása       
Projektszintű könyvvizsgálat amennyiben nem képzi a beruházás bekerülési értékének részét       

Regionális beruházási támogatás kizárólag induló beruházásra adható.
Regionális beruházási támogatási jogcímen kizárólag a pályázat benyújtását követően felmerült, és a beruházás Számviteli törvény1 szerinti bekerülési értékének részét képező költségek számolhatók el.
Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó további részletes szabályokat a Pályázati
Útmutató D4. pontja tartalmazza.
C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások
Jelen felhívás keretében a Pályázati Útmutató C4. pontjában foglaltaktól eltérően a projekt fizikai megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől - számítva maximum 12 hónap áll rendelkezésére, valamint a projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma nem lehet későbbi, mint 2015.06.30. Eltérés esetén a kettő közül a korábbit kell figyelembe venni.
C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások
A pályázónak jelen felhívás C7.4 b) 1. pontja szerinti kötelező indikátorvállalást kell tennie. A munkahelyteremtés alapjául szolgáló bázislétszámnak a pályázat meghirdetését
megelőző utolsó 12 teljes hónap átlagos havi állományi létszáma minősül FTE-ben
megadva (a számítás módszertana a www.nfu.hu honlap ROP indikátorok menüpontjában
(http://www.nfu.hu/doc/3551) a GAZD_1984 számú indikátor adatlapon található).
1 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A megvalósítási, illetve fenntartási időszak alatti indikátor vállalások esetleges alulteljesítése esetén az indikátor szankcionálásra a mindenkor érvényes szabályozásnak megfelelően sor kerülhet, mely akár a támogatás részbeni, vagy teljes visszakövetelését is maga után vonhatja!
Egyebekben a fenntartásra a Pályázati Útmutató c. dokumentum C5. pontjában foglaltak érvényesek.
C7. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások
C7.1 Projekt iparági szűkítése
Az alábbi iparágakban megvalósuló fejlesztések nem támogathatóak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelzett TEÁOR számok indikatívak, a fejlesztés célja annak valódi tartalma alapján kerül megítélésre.
1.        Nem nyújtható támogatás olyan tevékenységhez, amely az EK szerződés I. mellékletében felsorolt termékek termelésére, azok feldolgozására, ha a végtermék szintén Annex I. termék, ezek forgalomba hozatalára, valamint a pálinkatermékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul.
2.        Nem támogatható kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is), tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47).
3. Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés
(TEÁOR’08 64-66).
4. Nem támogatható logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés.
5.        Nem támogatható turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 55-56).
6. Nem támogatható a bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés.
C7.2 Projekt területi korlátozása
1. A fejlesztés kizárólag a Közép-dunántúli régióban valósulhat meg.
2. A fejlesztésre az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek (meghatározás ld. F3. Fogalomjegyzék) (terület-felhasználási egység) minősített projektmegvalósítási helyszínre vonatkozó pályázatok benyújtásával van lehetőség. Ettől eltérő övezeti besorolás esetén barnamezős (meghatározás ld. F3. Fogalomjegyzék) projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázat benyújtása lehetséges.
3. A projektet csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, a telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható. Ez alól kivételt jelent az a telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség, amely kizárólag a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra fejlesztést szolgálja és a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódik (pl. belső út közforgalmú útra való csatlakozása, szennyvíz gerincvezeték kiváltása az adott telek szennyvízkapacitásának bővítése érdekében, hálózatfejlesztési hozzájárulás).
C7.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek:
A fejlesztés hatására az érintett épület energetikai minősítési osztálya az engedélyes tervdokumentáció alapján legalább 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet. szerint "A+", vagy "A", vagy "B" besorolású kell, hogy legyen.
A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati útmutató C7. pontjában foglaltak az irányadóak.
C7.4. Egyéb speciális feltételek
a) Bírálatnál előnyt jelentő feltételek
Az azonos napon beadott projektek közül a bírálatnál előnyt élvez az a projekt, amely az alábbi szempontok közül többnek felel meg:
1. a pályázat beadásakor már rendelkeznek jogerős építési engedéllyel
2. a fejlesztéssel érintett ingatlan megfelel az Általános Pályázati Útmutató C7. pontja szerinti rendezett tulajdonviszonyoknak. (már a pályázat benyújtásakor teljesíti a szerződéskötéshez szükséges feltételeket)
b) Egyéb kötelező feltételek
1. A fejlesztés helyszínéül szolgáló telephelyen minimum 35 új munkahely teremtésének vállalása kötelező. A teremtett munkahelyeknek a pályázó bázislétszáma fölött kell megvalósulnia és a munkahelyteremtés nem jöhet létre a pályázó telephelyei közötti átcsoportosítással.
2. Az egy munkahelyre vetített árbevétel vállalás az összes foglalkoztatottra vonatkozóan a fenntartási időszak alatt átlagosan legalább 6,00 millió Ft/év.
3. Teremtett munkahelyként a kölcsönzött és egyéb, nem főállású (pl.: tanuló, alkalmi munkavállaló, stb.) munkaerő foglalkoztatása nem fogadható el.
4. A pályázónak rendelkeznie kell a Nemzetgazdasági Minisztérium támogató nyilatkozatával. A nyilatkozat kiállítása az Ipari és Építésgazdasági Főosztály, mint az ipari infrastruktúra fejlesztésért felelős egység hatáskörébe tartozik. A projektjavaslat támogatása esetén a minisztérium döntését miniszteri aláírással ellátott dokumentumban rögzíti.
A projektgazdáknak támogatói nyilatkozat igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell elektronikus formában (pdf kiterjesztésű fájlként) benyújtaniuk, amelynek tartalma ezt követően nem módosítható:
• Aláírt, beszkennelt adatlap
• Üzleti terv
A minisztérium a következő szempontok szerint vizsgálja a hozzá támogató nyilatkozatért forduló projektjavaslatokat, illetve a támogató javaslatában a következőket rögzíti:
a)    A projektjavaslatnak a vonatkozó operatív program társadalmi- gazdasági céljaihoz történő hozzájárulását;
b) A megfelelő területi vagy ágazati stratégiákhoz való illeszkedését;
c) A projektjavaslat címét;
d) A projektgazda megjelölését;
e) A javasolt támogatási összeget;
A támogató nyilatkozat iránti kérelmet az előbbi elektronikus dokumentumokkal a    Nemzetgazdasági Miniszternek címezve az alábbi e-mail címre kell megküldeni:
Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságszabályozásért Felelős
Államtitkárság
E-mail cím: kristof.szatmary@ngm.gov.hu
5. Amennyiben a pályázó gazdasági társaság nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, illetve amennyiben igényli, figyelembe vehetőek a partner vagy kapcsolt vállalkozásának (a Bizottság 800/2008/EK rendelete alapján), vagy jogelődjének (jogelődjeinek) gazdálkodási, pénzügyi adatai az E1.II.2. Tartalmi szakmai szempontok vonatkozásában.
A vizsgált adatok mindegyike a munkahelyteremtésre vonatkozó számítás kivételével a pályázó döntése alapján kiválasztott egyazon társaság alapján kerülnek kiszámításra, összeadásra, összeválogatásra nincs lehetőség .
6. Nem támogatható a Pályázati Felhívás mellékletében megadott fajlagos költségeken felüli költség. Ezen fajlagos költségek összegét nettó összegben kell érteni, a fajlagos költségek meghatározása során az épületek/építmények hasznos, nettó alapterülete kerül figyelembe vételre. Amennyiben megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, azok kialakítási költsége a fajlagos költségek meghatározása során a kivitelezési költségbe nem számítandó bele (akkor sem, ha egyébként az épületre aktiválásra kerül a Számviteli tv. értelmében).
A meghatározott fajlagos költségek maximális költségek, a szakmai értékelések során a tervek, tervezői költségbecslés, kivitelezői árajánlat, az Építőipari költségbecslési segédlet 2012. c. dokumentum, illetve egyéb, a piaci ár igazolását szolgáló dokumentum/adatbázis stb. alapján ennél alacsonyabb összegben is meghatározhatják az elszámolható maximális költségek összegét.
Amennyiben a beruházás többféle funkciójú (raktár, gyártócsarnok, iroda, szociális blokk), és eltérő műszaki tartalmú épületet, épületrészt tartalmaz vagy különböző típusú beavatkozások (új építés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás) történnek, az egyes funkciókra és tevékenységekre külön-külön, a hasznos alapterületek arányában kerülnek meghatározásra a maximum elszámolható fajlagos felárak. Bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás esetében a fajlagos költségek vetítési alapja a fejlesztéssel érintett épületrész.
A fentiekben meghatározott költségeken felüli költség nem elszámolható költségnek minősül. Az ebből adódó nem elszámolható költségek a projekt összköltségének részei (vagyis az ahhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása és fenntartása kötelező; a megvalósítás nyomonkövetése során ellenőrzésre kerül), azonban nem részei a projekt összes elszámolható költségének. Ezen nem elszámolhatónak minősülő költségeket is a Pályázati Útmutató c. dokumentumnak megfelelően, szükséges alátámasztani. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása a Pályázati Útmutató c. dokumentumnak megfelelően.
7. Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására:
Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az
alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani:
A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a felhívás szerint támogatott szolgáltatás- / ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (m2) arányában.
Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása: támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2/ támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2 (közös helyiségek nélkül). Pl. támogatható helyiség: 30 m2, nem támogatható helyiség: 50 m2, közös helyiség: 20 m2. Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/30+50= 0,375, a közös használatú helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el.
A m2 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó fejlesztésekre.
Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve a szolgáltatások igénybevételének és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen felhívás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el.
8. Ingatlankiváltás: Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során a pályázónak – esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából – bevétele keletkezik, úgy ezt szükséges bemutatni. Az így keletkező bevételt figyelembe kell venni az igényelhető támogatás mértékének meghatározása során.
c) Speciális nyilatkozatok
Az alábbi feltételek elfogadásáról a pályázónak a pályázati adatlapon kell nyilatkozatot tennie:
1.    Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére az általam képviselt szervezet nem kötelezett.
2.    Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan a regionális beruházási tevékenységek tekintetében elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-ában meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a különböző visszatérítendő támogatási formák (tőke-, kamattámogatások, garanciavállalások különböző formái) támogatástartalma is figyelembeveendő az adott projekt maximális támogatásintenzitásának meghatározása során, mely nem haladhatja meg a
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § szerinti értéket.
3.    Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezik.
4. Nyilatkozom, hogy:
•    főtevékenységként TEÁOR szám: 01.11-03.22 tevékenységet nem végzek
•    a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a.
C8. Speciális kizáró okok
C8.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok
A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F1 pontjában foglaltakon túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek:
1. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
•    amely a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f) pontjai alá tartozik,
• amelynek főtevékenysége 2008-as TEÁOR szám: 01.11-03.22 alá tartozik
• amelynek a jóváhagyott, utolsó éves (teljes üzleti év) beszámoló vagy SZJA-
/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (2008-as TEÁOR szám:
01.11-03.22; 2003-as TEÁOR szám: 01.11-05.02) teszi ki,
• amelyek nem felelnek meg az állami támogatásokra vonatkozó, Pályázati
Útmutató c. dokumentum D4.1 pontjában meghatározott feltételeknek.
2. Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg:
• népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy
• állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt.
Azon települések listáját, melyeken mikrovállalkozások pályázatai is megvalósulhatnak, a felhívás melléklete tartalmazza.
3. Nem támogathatók azon pályázók projektjei, melyek 2007-2013 között meghirdetett alábbi pályázati felhívások keretében a jelen felhívásra benyújtott projekttel egyező fejlesztési helyszínen, építési projektelemet tartalmazó projekt kapcsán hatályos támogató döntéssel rendelkeznek, és projektjüket még fizikailag nem fejezték be (Pályázati Útmutató C4. pont: projekt fizikai befejezése) a jelen felhívásra benyújtandó pályázat benyújtásának időpontjában:
• „Telephelyfejlesztés” KDOP-111/C-12; KDOP-111/C-11; KDOP-111/C-10
• „Ipartelepítés” KDOP-111/D-11; KDOP-111/D-10
•        „Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” GOP-2012-211/B
• “Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása” GOP-2011-
213/B
C8.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok
A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F2 pontjában
túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek:
Nem támogatható azon projekt, amelynek megvalósításához a pályázat benyújtásának idejében a Pályázó már rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel és ez alapján már megkezdődött a kivitelezés, történt bejegyzés az építési naplóba.
Ebben az esetben megkezdettnek minősül a beruházás akkor is, ha a Pályázó a pályázat keretében az eddig felmerült költségeket nem, kizárólag a fejlesztés befejezéséhez szükséges költségeket kívánja elszámolni a pályázat keretében.
Ha a projekt engedélyköteles tevékenységeket tartalmaz abban az esetben támogatható, ha rendelkezik "új" (jogerős) hatósági engedéllyel, vagy az engedélyezési eljárás folyamatban van, és ezt a hatóság nyilatkozatával igazolja a Pályázó, és a beruházással kapcsolatban nem lépett hatályba a kivitelezői (vállalkozási) szerződés. Illetve, támogatható a pályázat (nem minősül megkezdettnek) abban az esetben, ha a hatósági engedély alapján a beruházás ütemezésre került, és egy ütem kivitelezése befejeződött, arra vonatkozóan megtörtént a műszaki átadás-átvétel és a következő ütemet valósítaná meg a pályázat keretében, amelynek kivitelezése még nem kezdődött meg.
Nem minősül "új" hatósági engedélynek a módosított/jogutódlással megszerzett engedély, ha a módosítást/jogutódlást, illetve a pályázat benyújtását megelőzően történt bejegyzés az építési naplóba a pályázat benyújtása előtt.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.
D2. Támogatás mértéke
Az elszámolható összköltség arányában igényelhető támogatás mértéke mikro- és kisvállalkozások esetében maximum 60%, középvállalkozások esetében maximum 50%, egyéb esetben legfeljebb 40%.
D3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:
Minimum: 100 millió Ft
Maximum: 1000 millió Ft.
D4. Az önerő mértéke
Jelen felhívás keretében megvalósítandó projektekhez az elszámolható költségekre igényelt/megítélt támogatás összegén felüli résznek, megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani (ld. D2 Támogatás mértéke pont).
Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati Útmutató D1 pontja tartalmazza.
D5. Előleg mértéke
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett esetében 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft. Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat a Pályázati Útmutató D2. pontja tartalmazza.
E KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
Jelen felhívás keretében egyfordulós eljárásrendben, folyamatos bírálat keretében történik a pályázatok elbírálása.
A feltételeknek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik.
E1. Kiválasztási kritériumok
Ha az elektronikus alkalmazással készített projektadatlap sérült vagy a befogadási kritériumok vizsgálata egyéb okból nem lehetséges, a projektadatlap beérkezését követően haladéktalanul, legfeljebb 5 napos határidő kitűzésével a Közreműködő Szervezet a pályázót a projektadatlap ismételt benyújtására hívja fel.
A projektjavaslat ismételt benyújtásának időtartama a befogadásról szóló döntés meghozatalára nyitva álló határidőbe nem számít bele.
Az ismételt benyújtásra előírt határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázatot elutasításra kerül és erről a pályázót a Közreműködő Szervezet a befogadásról történő
értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíti.
E.1.1 A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai:

   
Szempont    A pályázó megfelel a kritériumnak    A pályázó nem felel meg a kritériumnak

1.    A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai
küldeményen, szereplő postai bélyegző
dátuma tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél.       

2.    Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a
minimálisan igényelhető támogatást, és
az igényelt támogatási arány nem haladja meg a felhívásban megjelölt maximális támogatási intenzitást.       
Jogosultsági kritériumok

3.    A támogatást igénylő a jelen pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.       

4.    A pályázathoz rendelkezésre áll a C 7.4. b) 4. pont szerinti miniszteri támogató nyilatkozat.       

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül!
Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, a közreműködő
szervezet azt befogadja, és a ROP IH által meghatározott módon tartalmilag értékeli.
E.1.2 Támogathatósági kritériumok
Ha a benyújtott pályázat nem felel meg az alábbi (teljességi, tartalmi – szakmai megfelelőségi, pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok) feltételeknek, megfelelő, de legalább 7 napos, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével – az összes hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett – a KSZ hiánypótlás keretében felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a pályázót.
Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
A pályázónak a jelen pontban szereplő kritériumoknak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
I. Teljességi kritériumok:

   
Szempont   
Igazolás módja

1.   
A pályázat a pályázati felhívásban meghatározott példányszámban került benyújtásra.   
Pályázati csomag

2.   
A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került.   
Pályázati csomag

3.   
A pályázatot magyar nyelven nyújtották be.   
Pályázati csomag

4.   
Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg.   
Projekt adatlap

5.   
A pályázat folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra.   
Pályázati csomag

6.   
A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen Felhívásban megadott szempontok szerint kitöltött és minden kérdésére hiánytalanul választ ad.   
Projekt adatlap

7.   
A papír alapon és a digitálisan (word formátumban) benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik.   
Pályázati csomag

8.   
A pályázatban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek.   
Pályázati csomag

9.   
A pályázó és a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1. és F2. pontjában, valamint a jelen Pályázati Felhívás A2, B, C7.1, C7.2, C7.3 és a C8.1, C8.2 pontjában meghatározott kizáró okok alá.   
Pályázati csomag

10.   
A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C7.4. b) 1. 2. pontjában meghatározott egyéb speciális   
Projekt adatlap

    feltételeket.   

11.   
A pályázó a pályázat befogadásának feltételeként meghatározott valamennyi nyilatkozatot megfelelően megtette, az abban foglaltakat vállalta.   
Projekt adatlap

12.    A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai követelményeknek.   
Pályázati csomag

13.   
Elszámolható költségek köre    A költség-alátámasztó dokumentumok az előírt alaki-formai követelményeknek megfelelnek. A költségek alátámasztása elsődlegesen a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.2. pontjának, valamint az 1. számú mellékletében előírtaknak megfelelően történik. Amennyiben a költségvetést tartalmazó táblázaton kívül egyéb költség alátámasztó dokumentum is benyújtandó, az egyértelműen megfeleltethető a költségvetés egyes tételeinek. Adott költségtételt alátámasztó dokumentumokban feltüntetett összeg megegyezik a tervezett költségtétel összegével, vagy annál magasabb. (Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak nem felel meg, úgy a Pályázati Útmutató G1. pontjában foglaltaknak megfelelően költségcsökkentés történik.)   
Projekt adatlap, költség- alátámasztás dokumentumai

14.    A megvalósítás helyszíne, fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni viszonyai megfelelnek a Pályázati Útmutató c. dokumentum C7 pontjában előírtaknak.   
Pályázati csomag

15.    A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Esélyegyenlőség érvényesítése) legalább két szempontot megjelölt.   
Projekt adatlap

16.    A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Fenntarthatóság érvényesítése) legalább két vállalást tett a választható szempontok közül.   
Projekt adatlap

17.    A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában a jelen Felhívásban meghatározott kulcsindikátorokat reális bázis- és célérték meghatározásával megadta.   
Projekt adatlap

18.    A projekt maximum 12 hónap alatt megvalósul és a projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja.   
Projekt adatlap

18

II. Tartalmi értékelés
II.1. Tartalmi - szakmai megfelelőségi kritériumok
A tartalmi értékelés a tartalmi szakmai alkalmassági szempontok esetében igen/nem/részben, vagy nem releváns válasszal történik, amelyet „nem”, vagy „részben” válasz esetén a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának.
A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség.
Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan nemleges/részben értékelést von maga után. A tisztázó kérdésre a határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni.
Amennyiben az 1-3. és a 11-17. pontokban az értékelés „Nem”, a szakmai értékelő további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a pályázatot.
Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket tartalmaz, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során csökkenésre kerül.

   
Szempont    Értékelési szempont
I.    Tartalmi - szakmai alkalmassági kritériumok   

1.    A hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre állnak.   
Igen/Nem
2.    A projekt illeszkedik a pályázati felhívás céljához.    Igen/Nem

3.    A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható tevékenységet.   
Igen/Nem

4.    A projekt csak a jelen Felhívás C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a pályázat tartalma megfelel az ott foglalt kritériumoknak   
Igen/Nem/Részben
5.    A projekt költségvetés számszakilag hibátlan.    Igen/Nem

6.    A projekt minden elszámolni kívánt költsége besorolható a jelen Felhívás C3. pontjában meghatározott elszámolható költségek körébe.   
Igen/Nem/Részben

7.    A pályázati felhívásban előírt, a költségvetésre vonatkozó belső arányokat betartották.   
Igen/Nem

8.    A költségvetés a hiánypótlást követően összhangban van a költségvetést alátámasztó dokumentumokkal. A költségvetés alátámasztása teljes körű.   
Igen/Nem/Részben

9.    A költségvetés terve a projekt adatlapban nyilatkozott ÁFA
státuszának megfelelően készült.   
Igen/Nem


10.   
A Pályázó megfelel jelen Felhívás C 7.4. a) pontjában előírt bírálatnál előnyt jelentő feltételeknek.   
Igen/Nem/Részben

11.   
A projekt tartalma nem esik a C7.1. pont korlátozása alá.   
Igen/Nem

12.   
A pályázó és a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1. és F2. pontjában, valamint a jelen Pályázati Felhívás B és C7.-C8. pontjaiban meghatározott kizáró okok alá.   
Igen/Nem

13.   
A projekt megfelel jelen Felhívás C7.2 – C7.4 pontban megadott előírásoknak.   
Igen/Nem

14.   
A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C.7.4 c),
1. és 2. pontjában meghatározott egyéb speciális feltételeket.   
Igen/Nem

15.   
A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában
(Esélyegyenlőség érvényesítése) legalább két vállalást tett.   
Igen/Nem

16.   
A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Környezeti fenntarthatóság érvényesítése) legalább két vállalást tett.   
Igen/Nem

17.   
A pályázó/projekt teljesíti a E1.II.2. Gazdasági, pénzügyi jogosultsági kritériumok pontban meghatározott feltételeket.   
Igen/Nem

18.   
A pályázó üzleti terve reális, megvalósítható   
Igen/Nem/Részben

II.2. Tartalmi szakmai szempontok
Gazdasági, pénzügyi jogosultsági kritériumok
A projekt gazdasági, pénzügyi mutatóinak vizsgálatánál az alábbi táblázatban felsorolt mutatók kerülnek értékelésre. Az egyes mutatók értékeinek a megadott határérték(ek)hez képest a kedvező tartományban kell lennie az 1-7. mutatók közül legalább 6 mutató esetén. Amennyiben a pályázó az összes árbevételére vetítve legalább 20%-os exportárbevétellel rendelkezik, akkor az egyes mutatók értékeinek a megadott határérték(ek)hez képest a kedvező tartományban kell lennie az 1-7. mutatók közül legalább 5 mutató esetén.
A mutatók mindegyike a 7. munkahelyteremtés mutató kivételével egy és ugyanazon cégre értelmezetten vehetők figyelembe a pályázó C 7.4 b) 5. pontjában megadottak szerinti döntése alapján. Ezen belül azonban lehetőség van arra, hogy az utolsó előtti lezárt teljes üzleti év és az utolsó lezárt teljes üzleti év külön-külön, vagy együttesen kerüljenek figyelembevételre, kivéve a 7. munkahelyteremtés mutatót.
A pályázó döntése alapján kiválasztott eljárás (saját vagy kapcsolt/partner vállalkozás adatainak figyelembe vétele és az utolsó előtti lezárt teljes üzleti év vagy utolsó lezárt teljes üzleti év vagy a két teljes lezárt üzleti év adatai együttesen) minden mutató értékének meghatározásakor kötelezően azonos módon kerül érvényesítésre.
A 7. (munkahelyteremtés) mutatót minden esetben a pályázóra kell megadni, ezen mutatók esetén nem vehetők figyelembe a partner és kapcsolódó vállalkozások adatai.

   
Mutató   
Mutató számítása   
Mutató típusa   
Határérték    Határérték (üzleti terv)

1   
Saját tőke arányos megtérülés    [(utolsó előtti lezárt év szokásos vállalkozási eredmény + utolsó lezárt év szokásos vállalkozási eredmény
+ utolsó előtti lezárt év kamatráfordítás + utolsó lezárt év kamatráfordítás) / (utolsó előtti lezárt év saját tőke + utolsó lezárt év saját tőke)]*100   
Jövedelmezőség
/ megtérülés   
x≥8%   
a mutató nem lehet a határérték alatt

2   
1 főre eső hozzáadott érték (Ft/fő)    (utolsó előtti lezárt év adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + utolsó lezárt év adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + utolsó előtti lezárt év értékcsökkenési leírás
+ utolsó lezárt év értékcsökkenési leírás
+ utolsó előtti lezárt év személyi jellegű ráfordítások + utolsó
lezárt év személyi
jellegű ráfordítások) / (utolsó előtti lezárt év létszám + utolsó lezárt év létszám)   
hatékonyság   
x≥2,00 millió Ft   
a mutató nem lehet a határérték alatt

3   
Eladósodottság    [(utolsó előtti lezárt év saját tőke + utolsó lezárt év saját tőke) / (utolsó előtti lezárt év saját tőke + utolsó lezárt év saját tőke + utolsó előtti lezárt év hosszú lejáratú kötelezettségek + utolsó lezárt év hosszú lejáratú kötelezettségek)]
*100   
hosszú távú pénzügyi stabilitás   
x≥40%   
a mutató nem lehet a határérték alatt


4   
Likviditási ráta    (utolsó előtti lezárt év forgó eszközök + utolsó lezárt év forgó eszközök) / (utolsó előtti lezárt év rövid lejáratú
kötelezettségek + utolsó lezárt év rövid lejáratú kötelezettségek)   
rövid távú pénzügyi stabilitás   
x≥1,1   
a mutató nem lehet a határérték alatt

5   
Befektetett eszköz arányos beruházási érték   
[(2*összes elszámolható költség)
/ (utolsó előtti lezárt év befektetett
eszközök + utolsó
lezárt év befektetett eszközök)]*100   
pályázói preferencia   
x≤90%   
a mutató nem lehet a határérték felett

6   
Saját tőke arányos beruházási érték    [(2*összes elszámolható költség)
/ (utolsó előtti lezárt év saját tőke + utolsó
lezárt év saját
tőke)]*100   
pályázói preferencia   
x≤100%   
a mutató nem lehet a határérték felett

7   
Munkahely- teremtés   
(Létrehozott új munkahelyek száma / bázis munkahelyek száma)*100   
pályázati cél   
x≥10%   
a mutató nem lehet a határérték alatt

8   
Export értékesítés aránya    (utolsó előtti lezárt év exportértékesítés
nettó árbevétele +
utolsó lezárt év exportértékesítés
nettó árbevétele / utolsó előtti lezárt év összes értékesítés
nettó árbevétele +
utolsó lezárt év összes értékesítés nettó árbevétele)*100   
exportképesség   
x≥20%   
a mutató nem lehet a határérték alatt

A rendelkezésre álló keretösszeg erejéig minden, a tartalmi, szakmai szempontoknak megfelelő projekt támogatásban részesülhet.
E2. Projekt-kiválasztási folyamat
A projekt-kiválasztás folyamata a Pályázati Útmutató c. dokumentum H4. pontjában meghatározottak szerint zajlik.
Jelen felhívásra benyújtott pályázatokról a Közreműködő Szervezet által előterjesztett szakmai értékelés alapján a ROP IH hoz döntést.
A döntés-előkészítési folyamat dokumentációja tartalmazza
a) a támogatást igénylő és a projektjavaslat azonosításához szükséges adatokat, b) a projektkiválasztási szempontok szerinti szöveges értékelést,
c) indokolással ellátott javaslatot a projektjavaslat változatlan tartalommal történő támogatására, csökkentett összköltséggel, illetve feltétellel történő támogatására vagy elutasítására,
d) támogatási javaslat esetén a támogatást igénylő által teljesítendő előfeltételek
meghatározását.
A ROP IH előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján a rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg erejéig, a meghatározott szakmai minimumot elért pályázatok támogatásáról dönt, figyelembe véve a C7.4. a) pontban megjelölt előnyként értékelt szempontokat.
A döntés-előkészítési folyamat eredményeképp javaslat születik
a)    a projektjavaslat támogatására,   
b)    a projektjavaslat feltételekkel    és/vagy    csökkentett összköltséggel    történő
    támogatására, vagy           
c)    a projektjavaslat elutasítására.           
A döntési javaslat alapján a pályázatról a ROP IH hoz döntést.
A döntésről a Közreműködő Szervezet a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően értesíti a pályázót.
Támogatás odaítélése esetén a közreműködő szervezet gondoskodik a támogatási szerződés megkötésének előkészítéséről.
Támogatott pályázat esetén a ROP IH a támogatási konstrukció címét, a pályázó nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a támogatás összegét és arányát, a döntés időpontját (év, hónap) a ROP IH honlapján (www.nfu.hu), a pályázó projekt adatlapon tett általános nyilatkozata mellett külön hozzájárulása nélkül közzéteszi.
E3. Csatolandó mellékletek
Ebben a pontban ellenőrzési lista formájában kerül felsorolásra a pályázathoz és/vagy támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó mellékletek köre és az ezekre vonatkozó kötelező formai-tartalmi előírások.
A táblázatban felsoroltakon túlmenően a támogatási szerződés megkötéséhez további feltételek is megfogalmazásra kerülhetnek. A táblázat kizárólag azokat a feltételeket rögzíti, amelyek kapcsán a pályázat benyújtásához kötődően is megfogalmazásra kerül valamilyen előírás.
Valamely melléklet ismételt csatolása akkor szükséges, ha a benyújtását követően annak tartalmát érintő változás következik be. Ekkor a megfelelően módosított dokumentum ismételt becsatolása szükséges.
A pályázati dokumentáció összeállítása javasolt az alábbi tartalomjegyzék minta szerint, mely egyben a pályázók számára ellenőrzési listaként is szolgál a csatolandó mellékletek körére. Ahol az alábbi táblázatban eredeti dokumentum benyújtása került előírásra, ott elfogadható a közjegyző által hitelesített másolat is.
Figyelem, valamennyi melléklet elektronikus formában (doc, docx, xls, xlsx, pdf, tiff, tif, jpg, png, bmp, dwf, dwg, dwx) nyújtandó be! A más szervek által
kiállított, aláírt nyilatkozatokat szkennelést követően, legalább fekete-fehér, olvasható, dátumot és aláírást tartalmazó dokumentumként elektronikus formában szükséges benyújtani, az eredeti példányt a pályázónál meg kell őrizni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden aláírt dokumentumot szkennelve kell benyújtani!

Dokumentum sorszáma   
Dokumentum megnevezése
1. számú melléklet    A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.1. melléklet)
2. számú melléklet    Pénzügyi alkalmasság igazolása a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.2. melléklet)
3. számú melléklet    Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.3. melléklet)
4. számú melléklet    Engedély, műszaki tervdokumentáció a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.4. melléklet)
5. számú melléklet    Költségvetést alátámasztó egyéb dokumentumok (az adatlapban megadott költségvetésnek megfelelően)
Minden költséget a Pályázati Útmutató C2.2. pontjának megfelelően szükséges alátámasztani.
6. számú melléklet    Nyilatkozat közszféra szervezeti státuszról
7. számú melléklet    KKV minősítési nyilatkozat a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.7. számú melléklet)
8. számú melléklet    S1. számú melléklet - igazolás területi besorolásról
9. számú melléklet    S2. számú melléklet – Nyilatkozat barnamezős besorolásról
10. számú melléklet    S3. számú melléklet – Energetikai besorolást alátámasztó dokumentum
11. számú melléklet    Nyilatkozat átlátható szervezeti státuszról
12. számú melléklet    Nyilatkozat nagyvállalati ösztönző hatásról
13. számú melléklet    Üzleti terv a mellékelt útmutatónak megfelelően

Speciális csatolandó mellékletek tájékoztatója
S1. számú melléklet:
Az illetékes építéshatóság igazolása a fejlesztett ingatlan területi besorolásáról. Vagy
Rendezési terv szerinti besorolás dokumentumai (szabályozási terv és a Helyi Építési
Szabályzat releváns részei). – hatóság által hitelesített
Vagy
Amennyiben a település nem rendelkezik hatályos településrendezési tervvel, az illetékes építéshatóság nyilatkozata szükséges a fejlesztés illeszkedéséről.
S2. számú melléklet:
A pályázó nyilatkozata a tervezett fejlesztéssel érintett ingatlan barnamezős besorolásáról. (A fenti nyilatkozat kiegészíthető fotókkal, az illetékes építéshatóság barnamezős
besorolást alátámasztó igazolásával.) Lásd. Nyilatkozat minta barnamezős területről, melynek pályázó által történő kitöltése, és aláírása kötelező.
S3. számú melléklet:
A Magyar Építész Kamara SZÉSZ8, SZÉSZ8K, illetve TÉ jogosultsággal rendelkező épületenergetikai szakértőjének valamint a Magyar Mérnöki Kamara ENt-Sz vagy ENt-SZk energetikai szakértőjének nyilatkozata arról, hogy a pályázathoz benyújtott engedélyes tervdokumentáció a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendeletnek megfelelően mely minőségi osztályba sorolandó. A nyilatkozathoz a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján elvégzett számításokat mellékelni szükséges.
Amennyiben a projekt meglevő épület átalakítását tartalmazza, úgy csatolandó az épületfejlesztést megelőző állapotának vonatkozásában a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletében előírtaknak megfelelő, a rendelet 9. §-ban meghatározott energetikaitanúsító által kiállított tanúsítvány.
E4. Monitoring mutatók

Mutató neve    Indikátor szett száma    Típus    Mértékegység    Minimálisan elvárt célérték
A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott terület nagysága    2684    output    ha   
A fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe    2685    output    m2   
A fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe    2686    output    m2   
Támogatás által indukált beruházások nagysága    345    eredmény    Mrd Ft   
Bruttó hozzáadott érték    2687    eredmény    Mrd Ft   
Megtartott munkahelyek száma    1984    eredmény    fő   
Teremtett munkahelyek száma    99    eredmény    fő    35

Teremtett munkahelyek száma - nők    451    eredmény    fő   
Egy munkahelyre vetített árbevétel    7904    eredmény    Mft    6
A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma    398    eredmény    fő   

A félkövér betűtípussal szedett indikátorok szerepeltetése kötelező a pályázatban. Valamennyi a benyújtott pályázatban szereplő indikátor vonatkozásában az indikátor
tényértékének alakulásáról az adatszolgáltatás kötelező. A Megtartott munkahelyek
száma ,Teremtett munkahelyek száma és az Egy munkahelyre vetített árbevétel
indikátorok esetében a célértékek nem teljesítése szankciót von maga után.
Az egyes mutatók definíciója és számítása megtalálható a ROP IH honlapjának http://www.nfu.hu/doc/3551 ROP indikátorok pontjában.
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Az általános adminisztratív információkat a Pályázati Útmutató c. dokumentum H. pontja tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen felhívásra vonatkozó speciális feltételek kerülnek rögzítésre.
A pályázatok benyújtása a projekt adatlap, valamint a dokumentációt elektronikus formában tartalmazó CD/DVD benyújtásával lehetséges az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kinyomtatott, aláírt projekt adatlap nem kerül benyújtásra, a küldemény nem minősül pályázatnak és további vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje
A pályázatot összefűzött formában, minden tartalommal rendelkező oldalt érintő folyamatos oldalszámozással ellátva kell benyújtani. Kézzel írott projektjavaslatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint a jelen útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) szükséges benyújtani, melyhez mellékelni kell a pályázati felhívás mellékletét képező 1 eredeti, kinyomtatott, cégszerűen aláírt, folyamatos oldalszámozással ellátott projekt adatlapot. A pályázatot zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével kell beküldeni az alább megjelölt címre és határidőben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a projekt adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD-n nyújtották be és a CD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt, kinyomtatott adatlap hiányzik, a küldemény nem minősül pályázatnak.
Benyújtás helye:
Közép-dunántúli
Operatív Program
KDOP-1.1.1/D-13
 
KDRFÜ Nonprofit Kft. ROP KSZ
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u.1. III. emelet

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projektjavaslat ellenőrzését!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
Kérjük, hogy a borítékon, csomagoláson és CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát a pályázó nevét és címét, a felhívás nevét:
„Ipartelepítés”. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
Benyújtás ideje:
A pályázatok benyújtása 2014. január 6-tól lehetséges a keret kimerüléséig. A
pályázatok elbírálása folyamatosan, a beérkezés sorrendjében történik.
A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
F2. További információk
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint felhívás specifikus információkat a ROP IH honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:
Telefonon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. E-mailen: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

F3. Fogalomjegyzék
Átalakítás
Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka, melynek eredménye folytán a létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációja történik, vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamata alapvetően megváltozik.
Bázislétszám
A Bázis időszak 12 hónapjában, a pályázó szervezetnél foglalkoztatottak (FTE-ben kifejezett) számának egyszerű számtani átlaga. A bázislétszám megtartásához a
1208 és a 1308-as NAV nyomtatványokon bevallott értékeket kell alapul venni. Az adatlapon közölt információk valóságtartalmát a Közreműködő Szervezet a projekt
helyszínén a helyszíni szemle alkalmával ellenőrzi.
Bővítés
Meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.
Felújítás
Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység.
Gazdasági terület
Az érintett település településrendezési tervében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) megfelelően gazdasági területnek minősülő terület.
Induló beruházás fogalma
A 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a tárgyi eszközökbe és/vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik. Egy épület, ill. az alapinfrastruktúra helyreállítása, felújítása, korszerűsítése önmagában nem teljesíti az induló beruházás fogalmát.
A fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe
A projekt keretében korszerűsített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete.
A fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe
A projekt keretében épített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete.
Korszerűsítés
Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka.
Megtartott munkahely
A támogatott projekt eredményeként megőrzött munkahelyek száma. Értéke megegyezik a Bázis létszámmal.

Az általános fogalmakat a Pályázati Útmutató H14. pontja tartalmazza.
F4. Mellékletek
• Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent
Pályázati Felhívásokhoz – 2012-02. számú verzió, és ennek mellékletei
• Projekt adatlap és kiegészítései (projekt költségvetés és gazdálkodási adatok)
• Településlista mikrovállalkozások részére
• Fajlagos költségmaximumok
• Üzleti terv útmutató
• Acéliparba tartozó vállalkozások meghatározása
• Közszféra nyilatkozat
• Nyilatkozat nagyvállalati ösztönző hatásról
• Nyilatkozat átlátható szervezeti státuszról


Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
Igénymentesség

A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlannak igénymentesnek kell lennie. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 16. és 17. §-ai alapján a fejlesztés helyéül szolgáló ingatlannal kapcsolatban igénynek minősül különösen: · elő- és visszavásárlási, valamin...


Összes szakszó