KEOP-2011-4.9.0

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

KEOP-2011-4.9.0

1
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Környezet és Energia Operatív Program
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva
c.
konstrukcióhoz
Kódszám:
KEOP-2011-4.9.0
Érvényes: 2011. február 10-től
2
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Jelen pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a
konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban
meghatározott feltételek – amennyiben attól való eltérés nem megengedett –, jelen
konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.
A1. Alapvető cél és háttér információ
Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha ezeket
jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink
nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget az Új Széchenyi
Terv e pályázata az alábbi lehetőségekkel: energiahatékonyság javítására vonatkozó
tevékenységek; az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászárócsere);
intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; a
vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek
korszerűsítése; világítási rendszerek korszerűsítése; megújuló energiafelhasználással
kombinált épületenergetikai fejlesztésekhez vonatkozó tevékenységek.
Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló
energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell hogy érje a bruttó végső
energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervünkben [2010-
2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél magasabb,
14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló
energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával –
ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek
elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az
energiatakarékosságra.
Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét
alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP
előállítására vetítve - a statisztikai adatok szerint - valuta-paritáson mérve több mint
háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett
EU tagállamokban.
Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló
energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem
térítendő támogatás formájában.
A2. Részcélok
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetők.
A3. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a 2011-13-as időszakra a projektek megvalósítására 8 milliárd
forint áll rendelkezésre, amelyből 2011-ben 2 milliárd Ft pályázható.
5
Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.
A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek
kiválasztásra.
Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.
A5. Támogatás formája és szabályrendszere
A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás).
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást elnyerő projektekre a következő két
szabályrendszer vonatkozhat:
1. Vállalkozásnak minősülő kedvezményezettekre vonatkozó szabályok
A közösségi jog szerint vállalkozásnak minősül a kedvezményezett és ezért az állami
támogatási szabályok hatálya alá esik az általa tervezett projekt, ha a pályázó:
o vállalkozás VAGY
o közhasznú társaság/nonprofit gazdasági társaság, VAGY
o VAGY olyan non-profit szervezet (ide nem értve a közhasznú
társaságot), közoktatási, illetve felsőoktatási intézmény, vagy az
államháztartás olyan szervezete1, amely a projekt keretében
megtermelt energiát nem a részére jogszabályban meghatározott
(adott esetben alapító okiratban is rögzített) szakmai alapfeladata2,
hanem vállalkozási tevékenységként3, jövedelemszerzés céljára
használja fel. Energia vagy energiahordozó értékesítése minden
esetben vállalkozási tevékenységnek minősül!
Amennyiben a pályázó a közösségi jog szerinti vállalkozásnak (továbbiakban vállalkozás)
minősül (ld. Fogalomjegyzék), akkor jelen pályázati kiírás keretében a „Környezet és Energia
Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és
egyes támogatási jogcímeiről” szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet (jogcímrendelet) 3.
§(1) a) d), e) f), g) h) i), m), és r) pontjai szerinti tevékenységekre ún. állami támogatás
nyújtható. A Jogcímrendelet alapján a következő állami támogatási kategóriák
alkalmazhatók az egyes támogatható tevékenységek (ld. C1 fejezet) vonatkozásában:
· csekély összegű támogatásokra [1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.)]
A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok:
1 Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.Korm.
rendelet hatálya alá tartozó szervezet
2 Alaptevékenységnek tekinthető az 1990. LXV. Tv (Ötv) 8. §-ában meghatározott feladatok, valamint az egyes
ágazati jogszabályokban előírt feladatok ellátása. Minden egyéb esetben vállalkozási tevékenységről beszélünk.
3 Lásd: pl. Áht. 92. § (1)
6
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén az adott és a támogatás odaítélését
megelőző két pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély
összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti
szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a
100 000 eurónak megfelelő forint összeget. A csekély összegű támogatás odaítélésének
feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az adott és a támogatás odaítélését megelőző
két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról
(ld. MT kötelezően csatolandó mellékletek).
Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben,
valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét
kell figyelembe venni.
A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a
támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottságnak a
2007-2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló jóváhagyó
határozatában meghatározott mértékét.
A csekély összegű támogatásokról külön útmutató áll rendelkezésre a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapján (www.nfu.hu).
2. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak NEM minősülő
kedvezményezettekre vonatkozó szabályok
2.1 Közcélú, jövedelemtermelőnek minősülő projektek
Azon projektek, amelyek esetében a pályázó nem minősül a közösségi jog szerinti
vállalkozásnak, vizsgálni kell, hogy az adott projekt a 1083/2006/EK Rendelet 55. cikke
szerint jövedelemtermelőnek minősül-e.
Adott projekt a következő feltételek egyidejű teljesülése esetén minősülhet
jövedelemtermelőnek:
· A pályázó olyan non-profit szervezet (ide nem értve a közhasznú társaságot),
közoktatási illetve felsőoktatási intézmény, illetve az államháztartás olyan
szervezete4, amely a megtermelt energiát kizárólag a részére jogszabályban
meghatározott – adott esetben alapító okiratban rögzített - közfeladatként
közérdekből, haszonszerzési cél nélkül ellátandó szakmai alapfeladatához
használja fel (vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak), ÉS
· e tevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési és
egyéb díjbevételei) és a projekt e tevékenységhez kapcsolódik, TOVÁBBÁ
· a pénzügyi elemzés szerinti referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából
származó nettó bevétel (összes bevétel és működési költségek különbsége)
pozitív.
A támogatás tényleges mértéke jövedelemtermelő projekt esetében ún. finanszírozás
hiány számítás alapján kalkulálandó (a közcélú, jövedelemtermelő projektekre
vonatkozó szabályok szerint).
KIVÉTELT KÉPEZNEK ez alól azon jövedelemtermelőnek minősülő projektek, amelyek
elszámolható összköltsége nem haladja meg a 250 millió Ft-ot. Ezen projektek
4 Az államháztartás szervezetei beszámolási lés könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII,24.Komr.
rendelet hatálya alá tartozó szervezet
7
támogatási mértékének meghatározása azonos a közcélú, nem jövedelemtermelő
projekteknél alkalmazandó módszertannal.
2.2. Közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülő projektek
Közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülnek azok a projektek, amelyek esetében a
pályázó olyan non-profit szervezet (ide nem értve a közhasznú társaságot), közoktatási
illetve felsőoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan szervezete, amely a
megtermelt energiát kizárólag a részére jogszabályban meghatározott – adott esetben
alapító okiratban rögzített - közfeladatként közérdekből, haszonszerzési cél nélkül
ellátandó tevékenységéhez (alapfeladatához) használja fel (vagyis nem minősül a közösségi
jog szerinti vállalkozásnak),
· ÉS e tevékenységét kizárólag államháztartási forrásból finanszírozza, továbbá,
· a projekt ehhez kapcsolódik, VAGY
· e tevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési
díjbevételei), és a projekt ehhez kapcsolódik, de a pénzügyi elemzés szerinti
referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó nettó bevétel (összes
bevétel és működési költségek különbsége) negatív.
Ilyen esetben a támogatás tényleges mértéke az A6 fejezetben meghatározott táblázat
szerint, a támogatás összege pedig a teljes (elszámolható) költség és a táblázat megfelelő
adatának szorzataként számítandó ki.
8
A6. Támogatás mértéke
Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható
költség 10%-a, a maximum mértékek meghatározásához pedig az alábbi táblázat
alkalmazandó:
1. táblázat: Támogatás mértéke kedvezményezetti csoportonként az elszámolható költségek
arányában
Megvalósítás
helyszíne
Vállalkozás
Költségvetési
szervek és
intézményeik,
közoktatási és
felsőoktatási
intézmények
Nonprofit
szervezet
Mikro és
kisvállalat
LHH
kistérségben
Középvállalat
LHH
kistérségben
Észak-Magyarország 50% 85 % 60% 60 % 60%
Észak-Alföld 50% 85 % 60% 60 % 60%
Dél-Alföld 50% 85 % 60% 60 % 60%
Közép-Dunántúl
KKV: 50%
Egyéb: 40%
85 % 60% 60 % 50%
Dél-Dunántúl 50% 85 % 60% 60 % 60%
Nyugat-Dunántúl
30%
mikro és
kisvállalat:
50%
középvállalat:
40%
85 % 60% 50 % 40%
Közép-
Magyarország
- - - - -
Kiegészítés a táblázathoz:
A támogatás mértékének és összegének meghatározása:
1) A közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülő projektek (ld. A5 fejezet), továbbá a 250
millió Ft-ot meg nem haladó elszámolható költségű közcélú, jövedelemtermelőnek minősülő
projektek, valamint a 250 millió Ft-ot meg nem haladó elszámolható költségű, állami
támogatásnak minősülő projektek esetében a táblázat szerinti támogatási ráták alapján
történik a támogatás összegének számítása.
Ilyen projektek esetében a megvalósíthatósági tanulmány útmutató szerinti releváns pontok,
valamint annak mellékletét képező „Energetikai és Gazdasági melléklet (Excel fájl)”
kitöltésére és benyújtására van szükség.
9
2) A 250 millió Ft-ot meghaladó elszámolható költségű, közcélú, jövedelemtermelőnek
minősülő projektek, valamint a 250 millió Ft-ot meghaladó elszámolható költségű, állami
támogatásnak minősülő projektek esetében a táblázat szerinti támogatási ráták felső
korlátot jelentenek, a támogatás tényleges mértéke az ún. finanszírozás hiány számítás
alapján kalkulálandó.
Ilyen projektek esetében a megvalósíthatósági tanulmány útmutató szerinti releváns pontok,
valamint annak mellékletét képező „Energetikai és Gazdasági melléklet (Excel fájl)”
kitöltésére és benyújtására van szükség.
A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás és/vagy
kamattámogatás, energiahatékonysági hitel, fejlesztési adókedvezmény támogatástartalma
az adott projekt támogatási intenzitásánál figyelembe veendő tétel, ezért a Pályázó
kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat szerinti projekt megvalósítása során
visszatérítendő támogatást és/vagy kamattámogatást igénybe vesz.
A7. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum
250 millió Ft,
10
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. A pályázók körének meghatározása
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás
szerint5):
1) KKV-nak minősülő VÁLLALKOZÁS (1, 2)
a) Jogi személyiségű vállalkozás (1)
Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek
b) Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ
SZERVEK (3)
kivéve 31, 33, 34, 381
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
Kivéve pártok
Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
Valamint:
- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm.
rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt
felsőoktatási intézmények
Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi
társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 16.§-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be.
Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.
B2. Méret
Vállalkozások közül kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Törvény szerint kis- vagy
középvállalkozásnak minősülő jogosultak pályázni.
5 A Központi Statisztikai Hivatal elnökének a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 9001/2002.
(SK 3.) KSH közleménye alapján
11
B3. Székhely
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
B4. Iparág
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
(Annex I – A projektek iparági korlátozása melléklet lásd az Általános Pályázati Útmutatóban
B5. Típus
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.
B6. Kizáró okok
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
A pályázat benyújtásának és a támogathatóságnak szakmai feltételei:
1) Engedélyköteles tevékenységet tartalmazó projekt esetén:
Rendelkezik az alábbiak közül a projektre vonatkozóan releváns, legalább elvi szintű
engedélyekkel: építési engedély(ek), geotermikus/hőszivattyús projekt esetén
vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedély; vagy a jelen pontban megnevezett
végleges (nem elvi!) engedélyre vonatkozó kérelem benyújtását igazoló, az illetékes
hatóság által kiadott dokumentummal.
Amennyiben a pályázati anyaggal nem kerül(nek) benyújtásra a projekt
megvalósításának elindításához szükséges hatályos jogszabályok szerinti jogerős
engedély(ek), azt legkésőbb az első kifizetési kérelem beadásáig (amennyiben a
pályázó előleg igénylését tervezi, akkor a Támogatási szerződés megkötéséig) be kell
nyújtani a Közreműködő Szervezethez.
2) Az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem
egyenlített tartozása van, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől
korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeinek
nem tett eleget.
3) Lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás
megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a
292/2009. (XII. 19) Kormány rendelet 113 § (2) bekezdés c) pontja szerint
felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (5) bekezdése alapján az esedékes
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt
kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerül.
4) Pályázó hozzájárul, hogy a NAV, a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 122. §-ának
(2) bekezdése alapján, a projekt javaslat elbírálása során a szervezet adótartozására
vonatkozó adatát a Közreműködő Szervezet és a Támogató tudomására hozza.
5) Pályázó hozzájárul a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.
6) A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek
kell lennie.
12
7) Nem részesülhet(nek) támogatásban olyan vállalkozás(ok) és/vagy partnerként
bevonni kívánt vállalkozás(ok), melyek nem rendelkeznek a tevékenységük
folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel és tevékenységük nem felel
meg a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.
8) A fejlesztési tevékenység nem tartozik a Pályázati útmutatóban kizárt ágazatok közé.
9) Nem részesülhet(nek) támogatásban olyan vállalkozás(ok), melyeknél az utolsó lezárt
üzleti év végén a korrigált saját tőke6 aránya 20%-nál alacsonyabb.
10) Nem részesülhet(nek) támogatásban olyan vállalkozás(ok), melyeknél a 60 napon túl
lejárt szállítóállomány aránya meghaladja a teljes szállítóállomány 40%-át.
11) Nem részesülhetnek támogatásban olyan önkormányzatok, illetve költségvetési
szervek, melyeknél kritikus gazdálkodási helyzet miatt kirendelt kincstári biztos
felügyeli a szervezetet.
Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.
6 Korrigált saját tőke = (saját tőke + tulajdonosi kölcsön)/összes forrás
13
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló
energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani. (továbbiakban:
kombinált projekt)
A kombinált projektre vonatkozó előírások:
1. A benyújtott pályázatok esetében mind a megújuló energia felhasználásra, mind az
energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya – alátámasztottan –
el kell hogy érje legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül.
2. Kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra
vonatkozó projektrész is a energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület
hő- és/vagy villamosenergia-ellátását szolgálja.
3. Az „A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek” alfejezet 1) és 2)
alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusait a B) Megújuló
energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek 1; 2; 3; 4 alpontjaiban felsorolt
tevékenységek projekttípusaival kötelező kombinálni.
4. Az „A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek” alfejezet 3)
alpontjában felsorolt tevékenység projekttípusai a B) Megújuló energiafelhasználásra
vonatkozó tevékenységek 5. alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusaival
kötelező kombinálni.
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:
1) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének
csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással
érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.
A fejlesztéssel érintett – a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. számú
mellékletének 1. számú táblázatában meghatározott – összes
épülethatároló szerkezetnek a fejlesztés után meg kell felelnie a 7/2006
(V.24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének 1. számú táblázatában
meghatározott hőátbocsátásra vonatkozó követelményeknek. (Az épületek
energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet 1. számú mellékletét jelen pályázati útmutató XIII. számú melléklete
tartalmazza.)
Támogatható az a projekt is ahol a jelen pályázat keretében valamely
épülethatároló szerkezet nem érintett, vagy részben nem érintett a jelen
fejlesztéssel és nem is felel meg a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. számú
mellékletének 1. számú táblázatában meghatározott hőátbocsátásra
vonatkozó követelményeknek
Ebben az esetben:
– ha a projekt keretében nem valósul meg épületgépészeti beavatkozás, a
fejlesztés által érintett épületnek a TNM rendelet 1. számú mellékletének II.
14
pontja szerinti fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó
követelményeknek kell megfelelnie;
– ha a projekt keretében megvalósul épületgépészeti beavatkozás is, a
fejlesztés által érintett épületnek meg kell felelnie a TNM rendelet 1. számú
mellékletének II. pontja szerinti fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó
követelményeknek, valamint a TNM rendelet 1. számú mellékletének III.
pontja szerinti összesített energetikai jellemzőre vonatkozó
követelményeknek is.
A fentiek alól kivételt képeznek a 7/2006 TNM rendelet 1. § (2)
bekezdése szerinti épület(ek).
Egymással érintkező épületekből álló épületcsoportok esetében az
épületcsoportot alkotó egy-egy, vagy több épület felújítására külön is lehet
pályázni.
Projekttípusok:
a) Utólagos külső hőszigetelés (valamennyi nem nyílászárónak minősülő
épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldala, pl. külső fal, lapostető,
padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád
felett, alsó zárófödém fűtetlen pince felett, homlokzati üvegfal, de legalább a
fűtött és fűtetlen terek közötti falak fűtetlen tér felé eső oldala), abban az
esetben, ha a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy
annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.
b) Külső nyílászáró-csere (fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati
üvegezett nyílászáró, tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen
kapu, homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó); abban az esetben
ha fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak
megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.
c) Hővisszanyerő szellőzés létesítése, amennyiben a pályázat a külső
nyílászárók cseréjére is vonatkozik, vagy a nyílászárók megfelelnek a 7/2006.
(V. 24.) TNM rendelet szerinti előírásoknak.
2) Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek
korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési,
hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:
Projekttípusok:
a) Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl.
alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés
kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés
céljából
b) Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások
kiépítése,
c) Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá
tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások
alkalmazása,
d) Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
e) Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése,
15
f) Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,
g) Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,
h) A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése,
i) Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése,
Kötelező elemek:
Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése esetén az
energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás épületenként elkülönített mérését
lehetővé tevő mérőműszereket kell beépíteni.
Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja,
heti időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani.
Például oktatási jellegű intézmények, irodaépületek, stb.
3) Világítási rendszerek korszerűsítése
Projekttípusok:
a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, az igényekhez térben és
időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások,
mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást
eredményeznek.
A fenti 1; 2; 3; alpontok szerinti tevékenységek egymással szabadon
kombinálhatók.
B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:
1. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy
fűtésrásegítésre (Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó
szerkezeti elemek, használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy
gazdasági termelési folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez
szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése, szükséges épületátalakítások.
(Pl. napkollektor és tartóelemei, kollektorköri vezérlőegység,
termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó
rendszer gépészeti elemei, szükséges gépészeti elemek).
A beszerzés tárgyát képező napkollektornak teljesítenie kell az alábbi
követelményeket:
o Megfelel az EN 12975-1 és 2 szerinti minőségi szabvány
követelményeinek, valamint ugyanezen szabvány minőségi
tesztjének.
o Rendelkezik Solar Keymark és/vagy DIN-CERTCO minősítésekkel.
o Gyártói garancia minimum 5 év.
2. Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti
melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és
egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása
fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre, (biomassza kazán, ennek kapcsolódása HMV és
16
fűtési rendszerhez, és/vagy a termelési folyamathoz, az alapanyag előkészítéséhez és
raktározásához szükséges eszközök, berendezések és építmények, valamint kizárólag
a tüzelőanyag mozgatására használható szükséges gépek és berendezések, és a
visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez
szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése).
3. Geotermális energia hasznosítása
Hőigényt kielégítő, közepes és alacsony entalpiájú, nagy mélységű termálvizes
rendszerek kialakítása, meglévő rendszerek bővítése, többlépcsőssé alakítása. Új kút
fúrása, meglévő kút vizsgálata, vízkúttá alakítása (CH meddő kutak esetében), felújítása,
kísérőgáz hő-és villamosenergia termelésre történő hasznosítása fluidum kitermelő
rendszer, felhasználóhoz történő hőszállító rendszer kialakítása és bővítése, visszasajtoló
rendszer kialakítása, új fogyasztók kaszkád rendszerbe történő bekapcsolása.
4. Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy
fűtésrásegítésre
Villamos valamint gázmotoros hajtású, és abszorpciós hőszivattyús rendszerek
melyek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője
(SPFprim) legalább 1,3 vagy annál magasabb.
Az SPF előírt határértékeinek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és
adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező a
megvalósíthatósági tanulmányban szereplő előírásoknak megfelelően. A hőszivattyús
rendszerekre vonatkozóan további útmutatást a Megvalósíthatósági tanulmány
tartalmaz.
Támogatható tevékenységek:
- Hőszivattyús rendszerek kialakítása
- Hőszivattyú berendezés telepítése
- Primer és szekunder oldal kialakítása, telepítése, beüzemelése
- Geothermal Heat Response test
- Monitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP értékek számíthatók
és ellenőrizhetők a Megvalósíthatósági tanulmány szerint.
- A hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási
pont(ok) kialakítása
5. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület
villamosenergia-ellátásához.
Hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. Napenergia hasznosító berendezések és
azok rögzítő rendszere, villamosenergia hálózathoz kapcsolódásához és a rendszerrel
való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök, akkumulátor és hálózati
elemek (Például napelem, állványzat, inverter, akkumulátor).
Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. Napenergia hasznosító
berendezések, azok rögzítő rendszere, fogyasztó egységekhez, illetve sziget üzemmódú
hálózathoz való kapcsolódás, a fogyasztó egységekkel való műszakilag biztonságos
17
működéshez szükséges eszközök és hálózati elemek, villamosenergia tároló egységek
(akkumulátorok).
A beszerzés tárgyát képező napelemre vonatkozó követelmények:
o A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel
továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC
61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés
igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal
rendelkezik.
Gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vállalkozások esetében a termelési
technológiához kapcsolódó energetikai beruházások nem támogathatók.
Vállalkozások esetében jelen konstrukció C1. A) és B) pontjában felsorolt
támogatható tevékenységek megvalósításához kizárólag csekély összegű
támogatás nyújtható, igazodva a Környezet és Energia Operatív Program
prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes
támogatási jogcímeiről szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet 5.§. (1) b)
pontjához
C2. Nem támogatható tevékenységek
1) Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve
o a kapcsolt- (kogeneráció/trigeneráció) energiatermelő létesítmények, a megújuló
energiatermelő létesítmények, illetve kazáncsere esetén az új energiatermelő
berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására
szolgáló indokolt nagyságú építmény építését, továbbá
o az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolását célzó projektek indokolt nagyságú,
technológiai célú építményei.
2) Nem támogathatók a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában
említett lakásberuházási tevékenységek.
3) Nem támogatható azon épület(ek) fűtési energiaigényének megújuló energiaforrással
történő kielégítésére vonatkozó projekt, ahol legalább a projekt befejezésekor a pályázat
tárgyát képező épület(ek) nem felel(nek) meg a 7/2006 TNM rendeletben előírt, az
épület(ek) fajlagos hőveszteség tényezőjére vonatkozó követelményértéknek. Kivételt képez
ez alól a 7/2006 TNM rendelet 1.§ (2) bekezdése szerinti épület(ek).
4) A geotermális energiahasznosításra irányuló projekttípusok esetében önmagában nem
támogatható a meglévő szállítórendszer, illetve felhasználói oldali hatékonyságnövelése.
5) Hőszivattyú telepítésre irányuló projekttípusoknál nem támogathatóak azok a rendszerek,
melyek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim)
1,3-nál alacsonyabb, és nem teljesülnek a Megvalósíthatósági tanulmány szerinti
követelmények.
18
C3. Elszámolható költségek
Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek az Általános pályázati
útmutatóban találhatóak.
A Támogató jogosult a támogatás összegét csökkenteni, amennyiben indokolatlan
költségszintű elemeket kívánna elszámolni a pályázó (még abban az esetben is, ha
egyébként az elszámolni kívánt költségelem megfelel a piaci árnak.
A döntés-előkészítő bizottság jogosult a pályázati dokumentációra (elsősorban
megvalósíthatósági tanulmány és kiegészítő dokumentumai) vonatkozó elszámolható költség
és támogatási összeg csökkentésére javaslatot tenni az Irányító Hatóság felé, amennyiben a
pályázati dokumentáció a tartalmi és formai követelményektől számottevően eltérő módon,
a formai és tartalmi értékelési folyamat nehezítését eredményezően lett kidolgozva.
C3.1. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés során
A projekt előkészítésével kapcsolatos költségek összege nem haladhatja meg a projekt
tervezett összes elszámolható költségének 6%-át.
Megjegyzések:
· Előkészítés címén, főszabály szerint a támogatott projekt támogatási
szerződésben rögzített kezdete előtt – de az elszámolhatósági időszakon belül
– keletkezett költségek számolhatóak el.
· A projekt megvalósítás tényleges kezdetét követően felmerülő, de a
támogatott beruházás előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó költségek
szintén elszámolhatóak.
· Az előkészítés költségei utólag, a Támogatási Szerződés aláírását követően
számolhatóak el. (Előkészítési költségekre csak utófinanszírozási finanszírozási
forma választható.)
A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el az
előkészítésre vonatkozóan (az elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem
bővíthető):
Projektelemek az előkészítés során:
A projektelemek megnevezése előtti számok a költségvetési táblában szereplő sorszámozást
követik, arra való utalás, hivatkozás! (1-es vagyoni értékű jogok.., 7-es
projektmenedzsment, stb.)
1. Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek megszerezése
Szellemi termékek (pl. tervek továbbfelhasználási joga) beszerzési költségei számolhatók el.
(kizárólag olyan szellemi termék beszerzése az elszámolható, amely kapcsolódik a projekt
tevékenységéhez, valamint piaci feltételek mellett, harmadik féltől került beszerzésre)
19
7. Projektmenedzsment I. (lásd a C.3.2 fejezetben)
(Előkészítési költségként könyvvizsgáló költsége nem számolható el.)
8. Projektmenedzsment II. (lásd a C.3.2 fejezetben)
A projektmenedzsment I. és a projektmenedzsment II. költségeinek összege az
előkészítés és a megvalósítás során együttesen nem lépheti túl a C.3.2-es pontban, az
egyes projektelemekre vonatkozó korlátok táblázatban meghatározottat
9. Közbeszerzés
Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek:
§ Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektelőkészítésre
vonatkozóan
§ Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektmegvalósításra
vonatkozóan
10. Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése
A projektelemen belül elszámolható költségként szerepeltethető tanulmányok és
vizsgálatok:
§ Megvalósíthatósági tanulmány
§ Szeizmikus vizsgálatok, geofizikai mérések kiértékelése, geológiai,
hidrogeológiai, hőterjedési modell készítése
§ Terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok,
vizsgálatok pl.: lőszermentesítés előkészítő feltáró munkái, előzetes
régészeti felmérés, talajmechanikai szakvélemény
§ Hatástanulmány, hatásvizsgálat
§ Épületenergetikai felmérés
§ Környezetvédelmi engedélyeztetési dokumentációk (Előzetes Vizsgálati
Dokumentáció, Részletes Környezeti Hatásvizsgálat, Egységes
Környezethasználati Engedélyeztetés dokumentációja)
§ Próbakutak és talajminta vételhez elvégzett fúrások költségei (Egyéb
technológiai műveletek előkészítési költsége csak részletes indoklással
számolható el)
§ Szeizmikus felszíni geofizikai mérések (3D-s és 2D-s szeizmikus
vizsgálatok esetén a maximálisan elszámolható 50 km2), geofizikai
mérések kiértékelése, 3D-s geológiai, hidrogeológiai, hőterjedési
modell készítése
§ Egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes
indoklással van lehetőség
11. Tervezés
A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési
költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a
tervező feladata.
20
Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek:
§ Elvi engedélyes tervek
§ Vízjogi létesítési engedélyes tervek
§ Építési engedélyes tervek
§ Kiviteli tervek
§ Műszaki, informatikai tervek (minőségbiztosítással)
§ Műszaki beavatkozási terv
§ Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van
lehetőség
14. Egyéb
Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a
felsorolás nem bővíthető:
§ Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési
költségeknek
§ Értékbecslés /ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/
§ Közbeszerzési eljárási díj (közzétételei díj)
§ Művelési ágból történő kivonás hatósági díja
§ Egyéb hatósági díjak
§ Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a
Kedvezményezettet terhelik
§ Koncessziós szerződés költségei
C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során
A projekt-megvalósítási szakaszban kizárólag a következő – C.1 pontban felsorolt
támogatható tevékenységekkel összhangban lévő – költségkategóriákra,
projektelemekre igényelhető támogatás.
PROJEKTELEMEK a megvalósítás során:
A projektelemek megnevezése előtti számok a költségvetési táblában szereplő sorszámozást
követik, arra való utalás, hivatkozás! (1-es vagyoni értékű jogok.., 7-es
projektmenedzsment.., stb.)
1. Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek megszerzése
o Szellemi termékek (pl. egyedi szoftverek) beszerzési költségei
számolhatók el. (kizárólag olyan szellemi termék beszerzése az
elszámolható, amelyik kapcsolódik a projekt tevékenységéhez,
valamint piaci feltételek mellett, harmadik féltől került beszerzésre)
2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése
21
Ha a földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes
végrehajtásához. Nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át. Itt
számolható el:
§ a földvásárlásnak
§ egyéb ingatlan megszerzésének
§ és a szolgalmi jog megszerzésének költsége
3. Terület-előkészítés, területrendezés
Itt számolható el:
§ a megelőző mentő régészeti feltárás,
§ lőszermentesítés,
§ irtási munkák
§ növénytelepítés
§ talajmunka költségei
4. Sajátos technológiai műveletek
§ hulladékkezelés
§ sajátos technológiai műveletek költsége csak részletes indoklással
számolható el
5. Építési munkák
Ezen a projektelemen belül számolható el a:
§ bontás
§ átalakítás
§ bővítés
§ építés
§ technológiai szerelés
§ próbaüzem
§ kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költségei
6. Eszközbeszerzés
Új eszköz beszerzése támogatható, amennyiben megjelenik a kedvezményezett tárgyi
eszköz leltárában.
Ezen a projektelemen belül számolható el:
§ Műszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének
§ Gépek beszerzésének
§ Járművek beszerzésének
§ Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésének költsége
7. Projektmenedzsment I.
(Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordításai vagy külső szerződés
alapján kifizetett díjak)
A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja:
22
o Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet keretében,
o a feladatokra kötött vállalkozói szerződés(ek) alapján
o vegyes rendszerben.
Projektmenedzsment I. alatt a megvalósítás szakaszban az alábbi költségek
számolhatóak el:
§ általános menedzsment feladatok ellátása
§ pénzügyi tanácsadó
§ könyvvizsgáló
§ jogi szakértő
§ műszaki szakértő
Amennyiben a saját szervezeten belül kialakított projekt menedzsment felállítása
mellett döntenek, ezen a soron kizárólag a munkabérnek, megbízási díjnak a
munkavégzéssel közvetlenül összefüggő tételei, és az azokhoz kapcsolódó személyi
jellegű egyéb költség és bérjárulék számolhatók el, dologi költség elszámolására
nincs mód. E kategóriába érthető a célfeladatok elvégzéséhez kapcsolódó céljutalmak
elszámolásának a lehetősége is, amennyiben erre megfelelő kimutatás van. Ha egy
munkatárs munkaidejének kevesebb, mint 30%-át tölti a projekttel, a rá jutó
személyi jellegű költség nem számolható el. A projektmenedzsmentben részvevő
munkatársak javasolt létszáma 1-3 fő, maximális létszáma 5 fő lehet.
8. Projektmenedzsment II.
(Projekt menedzsment anyagi jellegű ráfordításai)
§ biztosítási díj (biztosítékadáshoz kapcsolódó ráfordítás)
§ bankgarancia díja (biztosítékadáshoz kapcsolódó ráfordítás)
§ ingatlan jelzáloghoz kötődő értékbecslés (biztosítékadáshoz kapcsolódó
ráfordítás)
§ jogi, közjegyzői költségek (kötelező biztosíték esetén)
§ közbeszerzési szakértő díja (csak előkészítésben számolható el)
A projektmenedzsment I. és a projektmenedzsment II. költségeinek összege az
előkészítés és a megvalósítás során együttesen nem lépheti túl a táblázatban
meghatározottat:
Összes elszámolható költség
Projektelem
0-
49,999
M Ft
50-
99.999
M Ft
100-
299,999
M Ft
300 MFt –
1Mrd Ft
1Mrd Ft -
4 Mrd Ft
4 Mrd Ft
felett
Projektmenedzsment I.
és
Projektmenedzsment II.
8%
de
max.
2,5
millió Ft
5%
de
max. 4
millió
Ft
4%
de
max. 9
millió Ft
3%
de
max. 20
millió Ft
2%,
de
max. 40
millió Ft
1%-a
de
max. 60
millió Ft
12. Mérnöki feladatok
Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségei:
§ Műszaki ellenőr
§ Mérnöki felügyelet
23
13. Tájékoztatás, nyilvánosság
A további tájékoztatási előírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja.
14. Egyéb
Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a
felsorolás nem bővíthető:
§ Használatbavételi és/vagy üzemeltetési engedélyek költségei
§ Értékbecslés /ingatlanvásárláshoz kapcsolódó/
§ Egyéb hatósági díjak
§ Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a
Kedvezményezettet terhelik
§ időszakos területhasználati díj
Az egyes projektelemekre vonatkozó korlátok
A projekt előkészítés költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható
beruházási költségének 6%-át, kivéve, ha a projekt előkészítése során a jelentős költséggel
járó fúrási jellegű munkálatok elvégzése is indokolt. Ez esetben az előkészítés százalékos
aránya maximum 30% lehet (azonos vetítési alapra nézve).
* A projekt előkészítés költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható
beruházási költségének 6%-át, kivéve, ha a projekt előkészítése során a jelentős költséggel
járó fúrási jellegű munkálatok elvégzése is indokolt. Ez esetben az előkészítés százalékos
aránya maximum 30% lehet (azonos vetítési alapra nézve).
Egyes projektelemekre vonatkozó korlátok:
Az elszámolható költségekre vetített korlátok
Projektelem 0-49,999
MFt
50-
99.999
MFt
100-
299,999
MFt
300
MFt-1
Mrd Ft
1Mrd -4
Mrd Ft
4 Mrd
Ft felett
Előkészítési költségek 6%, illetve 30%*
Ingatlan és ingatlanhoz
kapcsolódó vagyoni
értékű jog, földvásárlás
10%
Projektmenedzsment I.
és Projektmenedzsment
II együttesen)
8%, de
max. 2,5
millió Ft
5%,
de
max.
4
millió
Ft
4%, de
max. 9
millió Ft
3%,
de
max.
20
millió
Ft
2%, de
max. 40
millió Ft
1%, de
max.
60
millió Ft
Tájékoztatási és
nyilvánossági feladatok
1 %, de maximum 3 millió Ft
Mérnöki feladatok
4 %
ezen korlát esetében a vetítési alap a kivitelezési
24
tevékenység (építés és eszközbeszerzés) költsége
* A projekt előkészítés költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható
beruházási költségének 6%-át, kivéve, ha a projekt előkészítése során a jelentős költséggel
járó fúrási jellegű munkálatok elvégzése is indokolt. Ez esetben az előkészítés százalékos
aránya maximum 30% lehet (azonos vetítési alapra nézve).
C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások
Lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben.
A pályázat költségvetésébe műszaki tartalék nem tervezhető, azonban indokolt esetben
maradvány terhére pótmunka elszámolható, tehát a pótmunka elszámolásával a megítélt
támogatás nem növelhető.
C4. Nem elszámolható költségek
Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható
költségekre vonatkozó általános feltételeknek, és a pályázati cél megvalósításával nincsenek
közvetlen kapcsolatban.
A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A
konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet az
alábbi, a projekt költségvetése során nem elszámolható költségekre:
§ készletek, nem a tüzelőanyag mozgatására használható járművek beszerzése, (kivéve:
saját anyagoknak a beszerzése, majd a kivitelező számára való átadása);
§ használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések költségei;
§ üzletrész- és részvényvásárlás;
§ lakó épületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez eszközés
ingatlanbérlet, bérleti díjak;
§ állatvásárlás;
§ alapvető irodai szoftverek;
§ természetbeni hozzájárulások;
§ operatív lízing díj, (a zártvégű pénzügyi lízing tőkerésze elszámolható);
§ biztosítások költségei, (kivéve, a projekt céljaival összhangban lévő specifikus
szolgáltatásokat);
§ az elkülönített számla nyitásán, vezetésen, valamint a tranzakciós költségeken kívül
egyéb pénzügyi, banki költségek;
§ deviza átváltási jutalékok és veszteségek;
§ a pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül;
§ a projekt menedzsment költségein belül a közigazgatási dolgozok bére, amennyiben
kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel;
§ fordítás, tolmácsolás;
§ műszaki tartalék
A további általános nem elszámolható költségekre vonatkozó feltételeket lásd az Általános
pályázati útmutatóban.
25
C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez)
Jelen kiírás keretében az 1 milliárd forintot meghaladó értékű ingatlan beruházás akkor
támogatható, ha a területileg illetékes területfejlesztési tanácsok nyilatkozata alapján a
pályázat illeszkedik a megye, illetve a térség jóváhagyott fejlesztési programjaihoz.
C6. Projekt iparági korlátozása
Jelen pályázati kiírás keretében a következő iparági korlátozások állnak fenn:
Nem nyújtható regionális beruházási támogatás:
§ az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint a kiírás nem
alkalmazandó import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatásra;
§ a 104/2000/EK tanácsi rendelet (1) hatálya alá tartozó, halászathoz vagy
akvakultúrához kapcsolódó tevékenységekhez
§ a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez
§ a széniparban folytatott tevékenységhez
§ az acéliparban folytatott tevékenységhez
§ a hajógyártásban folytatott tevékenységhez
§ a szintetikusszál-iparban folytatott tevékenységhez
§ a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak.
A 9/2010. (I.21.) NFGM rendelet 6. § alapján nem nyújtható csekély összegű támogatás
a) a halászathoz és akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak,
b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
foglalkozó vállalkozásnak,
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és
forgalmazásában tevékeny vállalkozásnak, ha
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre,
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól
függ,
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek
támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás;
értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás,
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás,
f) a szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló, 2002. július 23-i 1407/2002/EK
tanácsi rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásnak,
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő
vállalkozás számára,
h) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a
200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
26
C7. Projekt területi korlátozása
Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió
területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.
C8. A projekt megkezdése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban, valamint jelen konstrukcióra vonatkozó
további előírások a 9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet szerint:
A beruházási projektek megkezdésének időpontja
a) építési tevékenység támogatása esetén
aa) az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva),
ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a
kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozatában a munkálatok megkezdésére
vonatkozóan megjelölt nap,
b) gép, berendezés, eszköz, anyag, termék, immateriális jószág beszerzés támogatása
esetén az első beszerzett eszköz visszavonhatatlan megrendelését igazoló okmány
kiállításának dátuma, megrendelés hiányában a szállításra megkötött szerződés
létrejöttének napja,
c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén, ha a szerződéskötést megelőzően
megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, illetve előzetes megrendelés hiányában a
megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja,
d) fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az első pénzátadás napja,
e) ingatlanvásárlás, földterület vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének
dátuma,
f) közműfejlesztési hozzájárulás fizetése esetén annak a szolgáltató részére történő
átutalása (a szolgáltatói szerződéssel, az átutalás tényét igazoló bank által cégszerűen aláírt,
banki bankszámla kivonattal igazolva),
g) a kedvezményezett által végzett tevékenység esetén az első, nem projekt
előkészítésnek minősülő tevékenység felmerülése.
C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
C10. Fenntartási kötelezettség
Az általános fenntartási kötelezettségeket lásd az Általános pályázati útmutatóban és a
Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben.
Jelen konstrukcióra vonatkozó további előírások:
· A Kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő
szervezeteknek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell
nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig azokat meg kell őriznie.
27
· Az eredeti dokumentumokat a Kedvezményezett tárolja abban az esetben is,
amennyiben külső projekt menedzsment szervezetet vesz igénybe.
· A projekt megvalósítása közben, illetve az azt követő 5, illetve 3 évben (fenntartási
időszak) a beavatkozással érintett terület elidegenítése, használatba,
haszonélvezetbe vagy haszonkölcsönbe adás esetén a Kedvezményezett köteles erről
a Közreműködő szervezetet értesíteni.
· A fenntartási időszakban a Kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés
korszerűsítésére támogatásban nem részesülhet.
· A támogatás igénybevevője jogosult a meghatározott fenntartási időszak alatt a
gyors technológiai változások miatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjére, amennyiben
a fenntartási időszak alatt a tevékenység, szolgáltatás fenntartása az érintett
régióban biztosított. A fenntartási időszakban a kedvezményezett a technológia vagy
a fejlesztés korszerűsítésére támogatásban nem részesülhet.
C11. Horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) alapelvek
érvényesítése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban
Az általános korlátozásokat az Általános pályázati útmutató, illetve a Támogatási Szerződés
Általános Feltételei tartalmazzák.
Jelen konstrukcióra vonatkozó kiegészítés:
· Jelen konstrukció keretében a Pályázati felhívás C1. pontja szerinti nem kombinált
(megújuló energiák felhasználása és épületenergetikai fejlesztések) projekt nem
támogatható.
· Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás
pénzügyi megtérülési rátája (BMR) nem éri el a 0 %-ot, vagy meghaladja a 15%-ot.
· Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt
esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás a támogató részéről. Műszaki,
pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások 1 projektnek tekintendők. A
Döntés-előkészítési Bizottság nem támogatja az összetartozó energetikai rendszerek
több pályázatra való szétbontását: egy megvalósítási helyszín esetében, több
technológia együttes alkalmazása is egy projektnek számít.
· Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert
meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény energiaellátásához
kapcsolódik. A rendelkezés alkalmazásában kereskedelmi létesítménynek minősül
különösen az olyan ingatlan, amelyik ingatlan nyilvántartás szerint üzletként,
üzlethelyiségként áll használatban.
· A projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulnia. A megvalósíthatósági
tanulmány tartalmának ki kell elégítenie a releváns útmutatóban megfogalmazott
formai és tartalmi követelményeket.
28
· Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem járul hozzá a hazai
megújuló energiaforrás hasznosítás növeléséhez, figyelembe véve az Európai
Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve szerinti elvárásokat.
· Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell
megvalósulnia. Operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történő
beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a pályázó zárt végű pénzügyi
lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó
tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható költségeket
igazoló számlákat legkésőbb a projekt lezárásáig kell benyújtania a Közreműködő
Szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után
igényelhető.
· Amennyiben a projekt egyéb forrásból előkészítési támogatásban részesül, akkor a
projekt előkészítési költségei jelen pályázat keretében már nem minősülnek
elszámolható költségnek.
· Állami támogatásnak minősülő esetekben (ld. A5 fejezet) az e pályázati felhívás
alapján elnyert támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható egyéb, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami
támogatással, illetve az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott
támogatással, amennyiben a halmozódás következtében a támogatási intenzitás
meghaladná a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott
mértéket.
· Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem járul hozzá a hazai
megújuló energiaforrás hasznosítás növeléséhez, valamint nem csökkenti a fosszilis
energia felhasználást.
· Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk
ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását.
· A beruházásnak, műszakilag megvalósíthatónak kell lennie, meg kell felelnie az
érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak.
· Pályázó tudomásul veszi, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségei nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a
szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás – a jegybanki alapkamat
kétszeres mértékével növelt – összegének megfizetésére irányuló követelés
érvényesítése bármelyik biztosíték érvényesítésével történik.
· Pályázó tudomásul veszi, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyerhető maximális
támogatás nem haladhatja meg a 85/2004 (IV. 19.) Korm. rendelet 30.§-ában
meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket.
· Utólagos külső hőszigetelést, külső nyílászáró-cserét, fűtési, hűtési használati
melegvíz és világítási rendszer korszerűsítését előirányzó beruházásoknál a tervezett
projekt megfelel a pályázati útmutató C.1. A) 1. pontjában előírt a 7/2006. (V.24.)
TNM rendeletben meghatározott követelményeknek
· A világításkorszerűsítés csak abban az esetben támogatható, a világítás kielégíti a
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről (2004.05.01.-től), 19/2002. (V. 8.) OM
rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészetiműszaki
követelményeiről, az MSZ EN 12464 Belsőtéri mesterséges világítás valamint
kültéri világítás esetében az MSZ EN 13201-2:2004 Útvilágítási szabvány, továbbá az
elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló
264/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet előírásait.
· Villamos – technológiai, energia szállító, átalakító- berendezések korszerűsítése,
cseréje, hatásfokának javítása, szabályozhatóvá tétele abban az esetben számolható
29
el költségként, ha a már beépített és működő villamos berendezések hatásfokának
javítását (pl. fázisjavítás), fogyasztásuknak csökkentése (frekvenciaváltók,
szabályzók beépítése) szolgálja.
· A támogathatóság feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető
összes/eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség-megtakarítás
legalább 50%-ot képviseljen.
· Energiahordozó-cserék esetében energiaköltség-megtakarításként az eredetileg
használt energiahordozó árával (tarifájával) számolt költség-csökkenés vehető
figyelembe. A kiváltott és az alkalmazott új energiahordozók eltérő árából
(tarifájából) adódó költség-különbözetet az egyéb költségek változásaként lehet
figyelembe venni. Megújuló energiaforrásra történő átállásnál a teljes energiaköltségváltozás
elszámolható energiaköltség-megtakarításként.
· 250 millió Ft feletti összköltségű projekt esetén, csak olyan beruházáshoz nyújtható
támogatás, melynél a projekt menedzsmentben részt vesz legalább egy fő, megfelelő
műszaki végzettséggel rendelkező személy.
30
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
A részletes szabályozást az Általános Pályázati Útmutató és a Támogatási
Szerződés Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza.
D1. Az önerő összetétele
Az önerő igazolásnak kiegészítése:
· Tagi kölcsön, magánkölcsön: A tulajdonos, illetve a tagok határozata a kölcsön
nyújtásáról, az általuk kiadott ígérvény, megkötött kölcsönszerződés és banki
átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat
· A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés: A tőkeemelésről
és összegéről szóló taggyűlési, közgyűlési, alapítói, határozat, a tőkeemelés
végrehajtását igazoló cégbírósági bejegyző végzés, a számlavezető vagy hitelintézet
által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás a törzstőke emelés címén befizetett
összegről, valamint taggyűlési,közgyűlési,alapítói,határozat arra vonatkozóan, hogy
az összeget adott projekt megvalósítása céljára fogják felhasználni
· Zárt végű pénzügyi lízing: Lízingszerződés a mellékleteket képező „átadás-átvételi
jegyzőkönyvvel” és „fizetési ütemtervvel
Az önrészként figyelembe vehető, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás
megnevezése „egyéb támogatás”.
A pályázó által igénybe vett összes támogatás (tehát a saját forráson felüli
rész) maximális mértékénél figyelembe kell venni, hogy a támogatási
intenzitás nem haladhatja meg az A6 pontban meghatározott mértéket.
D2. Egyéb pénzügyi eszközök
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.
D3. Biztosítékok köre
Lásd az „Általános Pályázati” útmutatóban.
Speciális szabályok a következő biztosítékfajtákra vonatkozóan:
- Bankgarancia: A hitelintézet (bank) kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott
feltételek – így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg
okmányok benyújtása – esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a
megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni. A bankgarancia főként bankhiteleket
és kölcsönöket biztosító mellékkötelem, a gazdálkodó szervezetek ügyleteinek fontos és
gyakori biztosítéka. A bankgarancia célja a jogosult helyzetének kedvezőbbé tétele. Az
adós és a hitelező közötti hitelviszony biztosítására az adós megbízást ad egy banknak,
hogy vállaljon kötelezettséget arra, hogy bizonyos esemény beállta, vagy elmaradása,
illetve meghatározott okmányok benyújtása esetén a hitelezőnek fizetni fog. A bank a
31
garanciát a saját nevében, de az adós megbízásából állítja ki. A megbízás általában a
következő adatokat, tényeket tartalmazza:
- az alapjogviszony pontos megjelölését,
- a garancia kedvezményezettjének megnevezését,
- a garancia fajtájára és tartalmára vonatkozó rendelkezéseket,
- a garancia határidejét,
- a garancia kedvezményezetthez való eljuttatásának módját, és
- esetleg a közvetett garancia állítására vonatkozó utasítást.
A bankgarancia tulajdonképpen egy olyan szerződés, amely egy bank, mint garantáló
és egy hitelező, mint kedvezményezett között hoz létre jogviszonyt. A kezességtől az
különbözteti meg, hogy a jogviszonyban a bank kötelezettsége absztrakt, ami azt
jelenti, hogy a bank nem jogosult a kedvezményezettel szemben az alapjogviszonyból
származó kifogások érvényesítésére. (A garancia absztrakt jellegétől függetlenül a
bank kifogásolási joga bizonyos esetekben mégsem vonható kétségbe. Megtagadhatja
a teljesítést, ha például már az igénybevétel időpontjában bizonyítani tudja, hogy
joggal való visszaélés történt).
A garanciaszerződés rendszerint konkrétan meghatározza a garancia pénznemét és
összegét. A garancia összege magában foglalhatja az előre meghatározott kamatot és
költségátalányt is.
A garancia ellenkező megállapodás hiányában nem mondható fel egyoldalúan és a
kötelezettségvállalást rendszerint határidőhöz kötik. A garancia igénybevételének a
futamidő lejárta előtt kell megtörténnie, mert jogvesztő határidő révén annak
túllépésére nincs lehetőség. Az igénybevétel során a postai átfutási idő kockázatát
kizárólag a kedvezményezett viseli, és a futamidő meghosszabbítására még vis maior
esetén sem kerülhet sor.
Különböző kritériumok alapján a bankgaranciának számos fajtája különböztethető meg.
A biztosítás tárgya szerint megkülönböztethetjük az ajánlati garanciát, amely szinte
minden versenytárgyalás velejárója. A pályázat kiírói pályázati feltételként követelik
meg a résztvevőktől, hogy egy bank garantálja a pályázatukban vállalt kötelezettségek
megtartását; teljesítési garanciát, amelynek célja a kedvezményezett hibás, vagy
nemteljesítés elleni védelme; és a visszafizetési garanciát, amely a már kifizetett
előleg, vagy foglaló visszafizetését biztosítja.
A bankgarancia az igénybevétel módja szerint lehet első követelésre szóló, amely
azonnali, feltétel nélküli fizetési kötelezettséget jelent, és feltételhez kötött.
való biztosítása semmis. Az elévült követelés azonban az óvadékból kielégíthető.
- Kezesség: Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy
amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. A
jogosult kielégítési alapját növeli a kötelezettől független harmadik személy teljes
vagyonával. A kötelezett nem teljesítése esetén a kezes maga teljesít.
D4. Előleg igénylése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
32
D5. Egyéb feltételek
A pályázat nem eredményezhet közvetlen nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a
rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, valamint a
projekt végrehajtása során keletkezett egyéb közvetlen bevételeit kizárólagosan a projekt
céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a projekt megvalósításával
szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére
fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni.
Amennyiben a pályázó a beruházással érintett ingatlan(ok) bérlője, illetve üzemeltetője,
abban az esetben közte és a beruházással érintett ingatlan tulajdonosa között létrejött
bérleti, illetve üzemeltetésre irányuló szerződést csatolni szükséges. A szerződésnek
meghatározott időtartamra, de legalább a projekt fenntartási időszak végéig terjedő
időtartamra kell szólnia.
A Szerződés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, melynek alapján a felek bármelyike azt
rendes felmondással megszüntetheti, vagy attól egyoldalúan elállhat. A szerződésszegéshez
kapcsolódó rendkívüli felmondási jog gyakorlása kizárólag a Támogató írásbeli
beleegyezésével gyakorolható. A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik
személy részére történő átruházása kizárólag a Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével
gyakorolható.
Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.
33
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
Maximális pontszám: 100 pont.
Minimális támogatási pontszám: maximális pontszám 50%-a.
Nem támogatható az a pályázó illetve projekt, amely:
· az Általános pályázati útmutatóban és jelen pályázati felhívásban foglaltakat nem
teljesíti;
· az előírt pályázati dokumentumokat nem, vagy nem az előírt formában csatolja;
· a projekt adatlap részét képező nyilatkozatot nem, vagy nem teljes körűen teszi meg;
· projekt esetében a hiánypótlást követően a támogathatósági kritériumrendszer
bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt
· az értékelési rendszerben szereplő bármely kizáró szempont esetében nulla pontot,
vagy a kizáró szempontra minimálisan meghatározott pontszámot nem éri el és
összpontszáma nem éri el maximális támogatási pontszám 50%-át;
A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
I. Adminisztratív feltételek Eredmény
I.1. BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK
A benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek +
A pályázatot a pályázati felhívásban előírt példányszámban
nyújtották be
+
A Pályázati adatlap megfelelő formátumban, elektronikusan
benyújtásra került (a Pályázati adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ
által rendszeresített legfrissebb verziójú kitöltő program
alkalmazásával történt, a Pályázati adatlap sem tartalmában, sem
alakjában nem változhat).
+
A papír alapon benyújtott nyilatkozat az arra jogosult által megfelelő
módon aláírásra került
+
Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan
igényelhető támogatási összeget és eléri, a minimálisan igényelhető
támogatást valamint az igényelt támogatási arány nem haladja meg
a felhívásban jelölt maximális támogatási intenzitást
+
A támogatást igénylő a pályázati felhívásban meghatározott
lehetséges pályázói körbe tartozik.
+
A pályázó nem áll az Ámr. 140/A. § hatálya alatt. +
A Megvalósíthatósági tanulmány benyújtásra került. +
Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat
érdemi vizsgálat nélkül kizárásra kerül.
34
II. Formai feltételek Eredmény
II.2. TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK
II.2.1. Általános támogathatósági feltételek
A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott kedvezményezetti
körbe tartozik
+
A pályázóra a pályázati felhívás B6. pontjában felsorolt kizáró okok
egyike sem áll fenn
+
A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint
került kitöltésre
+
A csatolt CD lemezen levő adatok épek, használhatóak +
A projekt adatlapon a költségek és a források összege megegyezik +
Valamennyi előírt és vonatkozó melléklet a Pályázati felhívás F12.
pontjának megfelelően benyújtásra került.
+
A pályázati dokumentáció könytárstruktúrája megfelel a felhívás F12
pontjában rögzített előírásoknak.
+
Az egyes pályázati dokumentumok között számszaki ellentmondások
nincsenek
+
A projekt megvalósításra tervezett támogatás összege megfelel a
pályázati felhívásban meghatározottaknak
+
A szervezet esélyegyenlőségi megfelelősége (csak 250 millió forint
alatti elszámolható költségű projekt esetén számít támogathatósági
feltételnek)
+
A szervezet környezeti fenntartható fejlődés elveinek való
megfelelősége (csak 250 millió forint alatti elszámolható költségű
projekt esetén számít támogathatósági feltételnek)
+
A projekt esélyegyenlőségi megfelelősége (csak 250 millió forint
alatti elszámolható költségű projekt esetén számít támogathatósági
feltételnek)
+
A projekt környezeti fenntartható fejlődés elveinek való
megfelelősége (csak 250 millió forint alatti elszámolható költségű
projekt esetén számít támogathatósági feltételnek)
+
A pályázó szervezet pénzügyi stabilitása megfelelősége a
megvalósíthatósági tanulmány szerint – Minimum 1 pontot elér a
pályázó szervezet (csak 250 millió forint alatti elszámolható költségű
projekt esetén számít támogathatósági feltételnek)
+
A projektmendzsment megfelelősége a megvalósíthatósági
tanulmány szerint –Minimum 2,5 pontot elér a projektmenedzsment
(csak 250 millió forint alatti elszámolható költségű projekt esetén
számít támogathatósági feltételnek)
+
II.2.2. Szakmai támogathatósági feltételek
35
A pályázat szerinti támogatható tevékenységek köre megfelel a
pályázati kiírás C1 pontjában foglaltaknak
+
A pályázat szerinti tevékenységek nem érintik a pályázati kiírás C2
pontját
+
A beruházás nem a C6 pontban felsorolt tevékenységekhez
kapcsolódik
+
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes
területe, kivéve a Közép-Magyarországi Régiót
+
A pályázó a pályázat szerinti beruházást a pályázat benyújtása előtt
nem kezdte meg
+
A benyújtott ütemterv megfelel a kiírásnak és a projekt a megadott
határidőn belül végrehajtható, de a projekt maximum 24 hónap alatt
megvalósul.
A projekt pénzügyi zárása 2015. december 31–ig megtörténik.
+
A pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt beruházási szakaszát lezáró
zárójelentés jóváhagyását követő 5 éven keresztül (KKV-k esetében
3 éven keresztül) az adott régióban fenntartja és üzemelteti.
+
A pályázó az A6 pontban foglaltaknak megfelelően az elszámolható
költségeknek minimum 10%-ára, maximum 85%-ára
+
A projekthez kapcsolódó összes támogatás (beleértve az ezen a
pályázaton elnyerhető és egyéb forrásokból kapott vagy a jövőben
megkapott támogatást) nem haladja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
Rendelet 30. §-ában meghatározott támogatás intenzitási értékeket.
+
A támogatás összege megfelel az A7. pont szerinti előírásoknak. +
A pályázó rendelkezik (a D4. fejezet előírásai szerint) az igényelt
támogatáson felüli megfelelő mértékű önrésszel.
+
A pályázat szerinti beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) 0 és
15,00 % között van.
+
A pályázathoz benyújtásra került a megvalósíthatósági tanulmány
útmutatóban megfogalmazott követelményeknek formailag és
tartalmilag megfelelő Megvalósíthatósági tanulmány és annak
kötelező kiegészítő dokumentumai.
+
A fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes/eredő
költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség-megtakarítás
legalább 50%-ot képvisel.
+
A tervezett projekt megfelel a pályázati útmutató C.1. A) 1.
pontjában előírt a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott
követelményeknek.
+
A beruházás megvalósításának eredményeként egyértelműen
igazolható fosszilis energiafelhasználás csökkenés megújuló
energiafelhasználás növekedés, és ez által számszerűsíthető
környezetvédelmi eredmények (üvegházhatású gáz kibocsátás
+
36
csökkentés) jelentkeznek.
A projekt megfelel a C12 fejezet azon előírásának, amely szerint nem
nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik
1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi
létesítmény energiaellátásához kapcsolódik.
+
III. TARTALMI FELTÉTELEK: A 250 MILLIÓ FORINT ALATTI ELSZÁMOLHATÓ
KÖLTSÉGŰ PROJEKTEKRE VONATKOZÓAN
Kiválasztási szempontok
Adható
pontszám
Kritérium
A projekt társadalmigazdasági
kohéziós célokhoz
való hozzájárulása
TEKTT lista 2 0 pt ha nincs
rajta a
listán, 2 pt
ha rajta van
a listán
A jelenlegi helyzet, kiinduló
állapot bemutatása
- A tervezéshez alapul vett adatok- számítások
minősége;
- A kiindulási állapot, jelenlegi műszaki megoldás,
jelenlegi energia igények bemutatása (a TNM
rendelet szerinti számítási metodikának
megfelelően, és az elmúlt három év valós
fogyasztási adatai alapján)
10 K (min 5 pt)
Változatelemzés A kiválasztott változat indoklásának megfelelősége 3 K (min 1 pt.)
Kiválasztott változat A projekt energetikai és műszaki tartalmának
megfelelősége (TNM rendelet szerinti számítási
metodikának megfelelően alátámasztva, A PU C1,
C12 előírásoknak való megfelelés)
15 K (min. 7 p)
Kiválasztott változat
megvalósításának vizsgálata
- A megvalósítás ütemezésének realitása
- A megvalósíthatóság vizsgálata a
tulajdonviszonyok és egyéb, a projektet
befolyásoló jogviszonyok vizsgálata alapján
4 K (min 2 p)
A projektelemek (beruházási
költségek) indokoltsága,
- A PFÚ elszámolható költségek fejezetében
meghatározottaknak való megfelelőség (különös
10 K (min. 5 p)
37
elszámolhatósága, realitása.
Költséghatékonyság
tekintettel a százalékos korlátokra)
- Az elszámolandó költségtételek és a pályázati
kiírás célja közötti összhang
Az elszámolandó költségtételek
költséghatékonysága (a pályázó megvizsgálta-e,
hogy azonos színvonalat képviselő műszaki, stb
megoldás alacsonyabb áron nem létezik)
- A költségbecslés MT útmutatóban leírtaknak
való megfelelése (kellően részletezett, indokolt,
alátámasztott, stb).
A projekt
előkészítettségének
bemutatása
- Szabályozási környezet ismerete (engedélyek
szükségességének jogszabályi bemutatásával)
- Engedélyköteles projekteknél a projektre
vonatkozó engedélyezési folyamat jelenlegi
állásának és ütemezésének értékelése
- Tulajdonjogi kérdések rendezettsége
- Tervdokumentációk megléte, alkalmazhatósága
- A közbeszerzési terv értékelése (ütemezés, jogi
megfelelőség), amennyiben releváns
5 K (min. 1 pt)
A Pénzügyi elemzés, BMR
számítás megfelelősége
(BMR, TISZ, stb)
Üzemeltetési költségek realitása, a számítás
helyessége
8 K (min 4 pt)
A pályázati anyag
koherenciájának értékelése
MT, és egyéb mellékletek tartalmi összhangja 8 K (min 4 pt)
Az 1 tonna éves ÜHGkibocsátás
csökkentésre
vetített elszámolható költség
(ezer Ft/tCO2eq/év)
(Energiahatkonysági
projektrész)
10 pont: <200 eFt/tCO2eq/év
9 pont: 200 >=költség > 300 eFt/tCO2eq/év
8 pont: 300 >=költség > 400 eFt/tCO2eq/év
7 pont: 400 >=költség > 500 eFt/tCO2eq/év
6 pont: 500 >=költség >650 eFt/tCO2eq/év
5 pont: 650 >=költség > 800 eFt/tCO2eq/év
4 pont: 800 >=költség >950 eFt/tCO2eq/év
3 pont: 950 >=költség > 1.100 eFt/tCO2eq/év
2 pont: 1.100 >=költség >1.250 eFt/tCO2eq/év
1 pont: 1.250 >=költség >1.400 eFt/tCO2eq/év
0 pont: > 1.400 eFt/tCO2eq/év
Az 1 tonna éves ÜHGkibocsátás
csökkentésre
vetített elszámolható költség
(ezerFt/tCO2eq/év)
(megújuló energia
projektrész)
Költség <= 200 eFt/tCO2eq/év 10 pont
400>= költség > 200 eFt/tCO2eq/év 9 pont
600>= költség > 400 eFt/tCO2eq/év 8 pont
800>= költség > 600 eFt/tCO2eq/év 7 pont
1.000>= költség > 800 eFt/tCO2eq/év 6 pont
1.200>= költség >1.000 eFt/tCO2eq/év 5 pont
1.400>= költség > 1.200 eFt/tCO2eq/év 4 pont
1.600>= költség > 1.400 eFt/tCO2eq/év 3 pont
1.800>= költség >1.600 eFt/tCO2eq/év 2 pont
2.000>= költség >1.800 eFt/tCO2eq/év 1 pont
Költség > 2.000 eFt/tCO2eq/év 0 pont
10 0-10
(súlyozása a
projektrész
elszámolható
költségben
képviselt
aránya
szerint)
Az 1 GJ éves
alapenergiahordozómegtakarításra
vetített
elszámolható költség
(ezerFt/GJ/év)
10 pt Költség ≤ 15 eFt/GJ/év
8 pt 20 ≥ Költség > 15 eFt/GJ/év
6 pt 30 ≥ költség > 20 eFt/GJ/év
4 pt 70 ≥ költség > 30 eFt/GJ/év
2 pt 350 ≥ költség > 70 eFt/GJ/év
0 pt Költség > 350 eFt/GJ/év
10 0-10
(súlyozása a
projektrész
elszámolható
költségben
képviselt
aránya
szerint)
38
Az 1 kW beépített
hőteljesítmény /1 m2
beépített napkollektor
fajlagos beruházásigénye
(ezerFt/KW vagy
ezerFt/m2)(megújuló
energia projektrész)
10 pt Költség <= 100 e Ft/kW
9 pt 100 >= Költség > 150 e Ft/kW
8 pt 150 >= Költség > 250 e Ft/kW
7 pt 250 >= Költség > 350 e Ft/kW
6 pt 350 >= Költség > 450 e Ft/kW
5 pt 450 >= Költség > 550 e Ft/kW
4 pt 550 >= Költség > 650 e Ft/kW
3 pt 650 >= Költség > 700 e Ft/kW
2 pt 700 >= Költség > 750 e Ft/kW
1 pt 750 >= Költség > 800 e Ft/kW
0 pt Költség > 800 e Ft/kW
Napkollektor
10 pt Költség <= 80 e Ft/m2
9 pt 80 >= Költség > 110 e Ft/m2
8 pt 110 >= Költség > 140 e Ft/m2
7 pt 140 >= Költség > 170 e Ft/m2
6 pt 170 >= Költség > 200 e Ft/m2
5 pt 200 >= Költség > 230 e Ft/m2
4 pt 230 >= Költség > 260 e Ft/m2
3 pt 260 >= Költség > 290 e Ft/m2
2 pt 290 >= Költség > 320 e Ft/m2
1 pt 320 >= Költség > 340 e Ft/m2
0 pt Költség > 340 e Ft/m2
Napelem
10 pt Költség <= 800 e Ft/kW
9 pt 800 >= Költség > 950 e Ft/kW
8 pt 950 >= Költség > 1.050 e Ft/kW
7 pt 1.050 >= Költség > 1.150 e Ft/kW
6 pt 1.150 >= Költség > 1.250 e Ft/kW
5 pt 1.250 >= Költség > 1.350 e Ft/kW
4 pt 1.350 >= Költség > 1.500 e Ft/kW
3 pt 1.500 >= Költség > 1.600 e Ft/kW
2 pt 1.600 >= Költség > 1.700 e Ft/kW
1 pt 1.700 >= Költség > 1.800 e Ft/kW
0 pt Költség > 1.800 e Ft/kW
10 0-10
(súlyozása a
projektrész
elszámolható
költségben
képviselt
aránya
szerint)
Környezet- és
természetvédelem
A projekt megvalósítása során keletkező
hulladékra vonatkozóan a pályázó bemutatja, hogy
milyen típusú hulladék (EWC kód) és mekkora
mennyiségben keletkezik. A keletkezett hulladék
milyen módon kerül tárolásra, valamint kinek kerül
átadásra és milyen célból:
hasznosítás/kezelés/ártalmatlanítás,stb.
2
Specifikus környezetvédelmi
szempontok (megújuló
energia projektrész)
A felhasznált megújuló energiahordozó az
energetikai outputra vetítve több mint 50%-ban
• 2 pt nem szerves energiahordozó vagy szerves
melléktermék, vagy hulladék,
• 1 pt energiafelhasználás célú növénytermesztés
(éven túli telepítési-aratási időszakkal)
2
Egyéb számszerűen
kimutatható környezeti
előnyök
(megújuló energia
projektrész)
A projekt nem ÜHG csökkentéssel kapcsolatos,
objektíven bemutatható és számszerűsíthető
környezeti előnyei. Ezen előnyök jelentősége és
bemutatásának alapossága.
1
Maximum pontszám: 100
IV. TARTALMI FELTÉTELEK A 250 MILLIÓ FORINT ÉS AZT MEGHALADÓ
39
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGŰ PROJEKTEKRE VONATKOZÓAN
Kiválasztási szempontok
Adható
pontszám
Kritérium
A pályázó szervezet esélyegyenlőségi megfelelősége 1 K
A pályázó szervezet fenntartható fejlődés elveinek való megfelelősége 1 K
A projekt esélyegyenlőségi megfelelősége 1 K
A projekt fenntartható fejlődés elveinek való megfelelősége 1 K
A projekt társadalmigazdasági
kohéziós célokhoz
való hozzájárulása
Tektt lista 2 0 pt ha nincs
rajta a
listán, 2 pt
ha rajta van
a listán
A jelenlegi helyzet, kiinduló
állapot bemutatása
- A tervezéshez alapul vett adatok- számítások
minősége;
- A kiindulási állapot, jelenlegi műszaki megoldás,
jelenlegi energia igények bemutatása (a TNM
rendelet szerinti számítási metodikának
megfelelően, és az elmúlt három év valós
fogyasztási adatai alapján)
10 K (min 5 pt)
Változatelemzés A kiválasztott változat indoklásának megfelelősége 3 K (min 1 pt.)
Kiválasztott változat A projekt energetikai és műszaki tartalmának
megfelelősége (TNM rendelet szerinti számítási
metodikának megfelelően alátámasztva, A PU C1,
C12 előírásoknak való megfelelés)
15 K (min. 7 p)
Kiválasztott változat
megvalósításának vizsgálata
- A megvalósítás ütemezésének realitása
- A megvalósíthatóság vizsgálata a
tulajdonviszonyok és egyéb, a projektet
befolyásoló jogviszonyok vizsgálata alapján
4 K (min 2 p)
A projektelemek (beruházási
költségek) indokoltsága,
elszámolhatósága, realitása.
Költséghatékonyság
- A PFÚ elszámolható költségek fejezetében
meghatározottaknak való megfelelőség (különös
tekintettel a százalékos korlátokra)
- Az elszámolandó költségtételek és a pályázati
kiírás célja közötti összhang
- Az elszámolandó költségtételek
költséghatékonysága (a pályázó megvizsgálta-e,
hogy azonos színvonalat képviselő műszaki, stb
megoldás alacsonyabb áron nem létezik)
- A költségbecslés MT útmutatóban leírtaknak
való megfelelése (kellően részletezett, indokolt,
alátámasztott, stb).
10 K (min. 5 p)
A projekt
előkészítettségének
- Szabályozási környezet ismerete (engedélyek
szükségességének jogszabályi bemutatásával)
5 K (min. 1 pt)
40
bemutatása - Engedélyköteles projekteknél a projektre
vonatkozó engedélyezési folyamat jelenlegi
állásának és ütemezésének értékelése
- Tulajdonjogi kérdések rendezettsége
- Tervdokumentációk megléte, alkalmazhatósága
- A közbeszerzési terv értékelése (ütemezés, jogi
megfelelőség), amennyiben releváns
A Pénzügyi elemzés, BMR
számítás megfelelősége
(BMR, TISZ, stb)
Üzemeltetési költségek realitása, a számítás
helyessége
6 K (min 3 pt)
A pályázati anyag
koherenciájának értékelése
MT, és egyéb mellékletek tartalmi összhangja 6 K (min 3 pt)
Az 1 tonna éves ÜHGkibocsátás
csökkentésre
vetített elszámolható költség
(ezer Ft/tCO2eq/év)
(Energiahatkonysági
projektrész)
10 pont: <200 eFt/tCO2eq/év
9 pont: 200 >=költség > 300 eFt/tCO2eq/év
8 pont: 300 >=költség > 400 eFt/tCO2eq/év
7 pont: 400 >=költség > 500 eFt/tCO2eq/év
6 pont: 500 >=költség >650 eFt/tCO2eq/év
5 pont: 650 >=költség > 800 eFt/tCO2eq/év
4 pont: 800 >=költség >950 eFt/tCO2eq/év
3 pont: 950 >=költség > 1.100 eFt/tCO2eq/év
2 pont: 1.100 >=költség >1.250 eFt/tCO2eq/év
1 pont: 1.250 >=költség >1.400 eFt/tCO2eq/év
0 pont: > 1.400 eFt/tCO2eq/év
10 0-10
(súlyozása a
projektrész
elszámolható
költségben
képviselt
aránya
szerint)
Az 1 tonna éves ÜHGkibocsátás
csökkentésre
vetített elszámolható költség
(ezerFt/tCO2eq/év)
(megújuló energia
projektrész)
Költség <= 200 eFt/tCO2eq/év 10 pont
400>= költség > 200 eFt/tCO2eq/év 9 pont
600>= költség > 400 eFt/tCO2eq/év 8 pont
800>= költség > 600 eFt/tCO2eq/év 7 pont
1.000>= költség > 800 eFt/tCO2eq/év 6 pont
1.200>= költség >1.000 eFt/tCO2eq/év 5 pont
1.400>= költség > 1.200 eFt/tCO2eq/év 4 pont
1.600>= költség > 1.400 eFt/tCO2eq/év 3 pont
1.800>= költség >1.600 eFt/tCO2eq/év 2 pont
2.000>= költség >1.800 eFt/tCO2eq/év 1 pont
Költség > 2.000 eFt/tCO2eq/év 0 pont
0-10
(súlyozása a
projektrész
elszámolható
költségben
képviselt
aránya
szerint)
Az 1 GJ éves
alapenergiahordozómegtakarításra
vetített
elszámolható költség
(ezerFt/GJ/év)
10 pt Költség ≤ 15 eFt/GJ/év
8 pt 20 ≥ Költség > 15 eFt/GJ/év
6 pt 30 ≥ költség > 20 eFt/GJ/év
4 pt 70 ≥ költség > 30 eFt/GJ/év
2 pt 350 ≥ költség > 70 eFt/GJ/év
0 pt Költség > 350 eFt/GJ/év
10 0-10
(súlyozása a
projektrész
elszámolható
költségben
képviselt
aránya
szerint)
41
Az 1 kW beépített
hőteljesítmény /1 m2
beépített napkollektor
fajlagos beruházásigénye
(ezerFt/KW vagy
ezerFt/m2)(megújuló
energia projektrész)
10 pt Költség <= 100 e Ft/kW
9 pt 100 >= Költség > 150 e Ft/kW
8 pt 150 >= Költség > 250 e Ft/kW
7 pt 250 >= Költség > 350 e Ft/kW
6 pt 350 >= Költség > 450 e Ft/kW
5 pt 450 >= Költség > 550 e Ft/kW
4 pt 550 >= Költség > 650 e Ft/kW
3 pt 650 >= Költség > 700 e Ft/kW
2 pt 700 >= Költség > 750 e Ft/kW
1 pt 750 >= Költség > 800 e Ft/kW
0 pt Költség > 800 e Ft/kW
Napkollektor
10 pt Költség <= 80 e Ft/m2
9 pt 80 >= Költség > 110 e Ft/m2
8 pt 110 >= Költség > 140 e Ft/m2
7 pt 140 >= Költség > 170 e Ft/m2
6 pt 170 >= Költség > 200 e Ft/m2
5 pt 200 >= Költség > 230 e Ft/m2
4 pt 230 >= Költség > 260 e Ft/m2
3 pt 260 >= Költség > 290 e Ft/m2
2 pt 290 >= Költség > 320 e Ft/m2
1 pt 320 >= Költség > 340 e Ft/m2
0 pt Költség > 340 e Ft/m2
Napelem
10 pt Költség <= 800 e Ft/kW
9 pt 800 >= Költség > 950 e Ft/kW
8 pt 950 >= Költség > 1.050 e Ft/kW
7 pt 1.050 >= Költség > 1.150 e Ft/kW
6 pt 1.150 >= Költség > 1.250 e Ft/kW
5 pt 1.250 >= Költség > 1.350 e Ft/kW
4 pt 1.350 >= Költség > 1.500 e Ft/kW
3 pt 1.500 >= Költség > 1.600 e Ft/kW
2 pt 1.600 >= Költség > 1.700 e Ft/kW
1 pt 1.700 >= Költség > 1.800 e Ft/kW
0 pt Költség > 1.800 e Ft/kW
10 0-10
(súlyozása a
projektrész
elszámolható
költségben
képviselt
aránya
szerint)
Környezet- és
természetvédelem
A projekt megvalósítása során keletkező
hulladékra vonatkozóan a pályázó bemutatja, hogy
milyen típusú hulladék (EWC kód) és mekkora
mennyiségben keletkezik. A keletkezett hulladék
milyen módon kerül tárolásra, valamint kinek kerül
átadásra és milyen célból:
hasznosítás/kezelés/ártalmatlanítás,stb.
2
Specifikus környezetvédelmi
szempontok (megújuló
energia projektrész)
A felhasznált megújuló energiahordozó az
energetikai outputra vetítve több mint 50%-ban
• 2 pt nem szerves energiahordozó vagy szerves
melléktermék, vagy hulladék,
• 1 pt energiafelhasználás célú növénytermesztés
(éven túli telepítési-aratási időszakkal)
2
Egyéb számszerűen
kimutatható környezeti
előnyök
(megújuló energia
projektrész)
A projekt nem ÜHG csökkentéssel kapcsolatos,
objektíven bemutatható és számszerűsíthető
környezeti előnyei. Ezen előnyök jelentősége és
bemutatásának alapossága.
1
Magyarázat a táblázatban használt rövidítésekre vonatkozóan:
K = kizáró kritérium (a nem megfelelt pályázó a további értékelésből kizárásra kerül). A kizáró
kritériumnak minősülő szempontok esetén a minimálisan elérendő pontszámot a fenti táblázat
tartalmazza „min.” megjelöléssel. Amennyiben külön minimális pontszámot a táblázat nem tartalmaz,
42
az adott kizáró kritérium esetében legalább 1 pontot kell elérni annak érdekében, hogy a pályázat ne
kerüljön kizárásra.
+ megfelelt/ nem megfelelt értékelés
E1. Monitoring mutatók
Mutató neve
Típus
(output/
eredmény)
Mértékegység
Minimálisan
elvárt célérték
Célértéke
elérésének
időpontja
Mutató
forrása
Energiahatékonyság
növelés révén
megtakarított éves
elsődleges
(primer)
energiahordozó
mennyisége
eredmény GJ/év
A pályázathoz
mellékelt
megvalósíthatósági
tanulmány és
energetikai
számítás alapján az
értékelő által
jóváhagyott érték.
Projekt
Fenntartási
Jelentés
Projekt
Fenntartási
Jelentés
ÜHG-kibocsátás
csökkentése (CO2
eq)
hatás t/év
A pályázathoz
mellékelt
megvalósíthatósági
tanulmány és
energetikai
számítás alapján az
értékelő által
jóváhagyott érték.
Projekt
Fenntartási
Jelentés
Projekt
Fenntartási
Jelentés
Megújuló
energiahordozó
felhasználás
növekedése
eredmény GJ/év
A pályázathoz
mellékelt
megvalósíthatósági
tanulmány és
energetikai
számítás alapján az
értékelő által
jóváhagyott érték.
Projekt
Fenntartási
Jelentés
Projekt
Fenntartási
Jelentés
Megújuló
energiahordozó
bázisú
villamosenergiatermelés
növekedése
eredmény GWh/év
A pályázathoz
mellékelt
megvalósíthatósági
tanulmány és
energetikai
számítás alapján az
értékelő által
jóváhagyott érték.
Projekt
Fenntartási
Jelentés
Projekt
Fenntartási
Jelentés
43
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be.
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott
pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet.
A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati
Adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati
Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati adatlap
megfelelő helyén a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek
változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők
figyelembe.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen)
a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt
zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált
kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre
kell beküldeni:
„ENERGIA KÖZPONT” Nonprofit Kft.
Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.
Környezet és Energia Operatív Program
Kódszám: KEOP-2011-4.9.0
1134 Budapest, Váci út 45., A épület 6. emelet
1437 Budapest, Pf.: 328.
Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, „ENERGIA KÖZPONT” Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálatán, munkanapokon az alábbi időben van lehetőség:
Hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között
Kérjük, hogy a borítékon, valamint a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati
Felhívás kódszámát (KEOP-2011-4.9.0), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a
kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, a vonalkódnak az adatlap
valamennyi oldalán való megjelenéséről és az adathordozó épségéről!
44
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (www.nfu.hu) valamint az Energia Központ (www.energiakozpont.hu) honlapján
talál. Részletes felvilágosítást az Energia Központ ügyfélszolgálata nyújt:
telefon: (+36) 1 802 43 90
e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től lehetséges.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat
benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt
ellenőrzését!
F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
F4.1 Érkeztetés
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
F4.2 Befogadás
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
F4.3 Támogathatóság vizsgálata
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
F4.4 A hiánypótlás rendje
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
F4.5 Tartalmi értékelés
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
45
F4.6 Projektfejlesztés során a továbbtervezésre vonatkozó
jóváhagyás
Jelen pályázati felhívás keretében ezen pont nem releváns.
F4.7 Bírálat
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
F4.8 Döntés
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
F5. A Támogatási szerződés, támogatási okirat
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
F6. Kifogás
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási
jelentések
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések
Lásd az Általános Pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános feltételeiben.
46
F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája
1. Törvények
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
2. Kormányrendeletek
253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
176/2008. (VI.30.) Korm. Rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
203/1998. (XII.19.) Korm. Rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról
264/2008. (XI.6.) Korm. Rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló
rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
4. Miniszteri rendeletek
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a
felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az
építési naplóról
7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira
rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről
5. Közösségi szabályok
Az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. 04.23.) a megújuló
energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a
2003/20/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve (2006.04.05) az energiavégfelhasználás
hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76
EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
47
F11. Fogalomjegyzék
- Állami támogatás: Egy támogatás akkor minősül állami támogatásnak, ha a
következő feltételek mindegyike teljesül:
- állami forrásból származik,
- előnyt jelent az érintett vállalat részére és
- bizonyos vállalatot vagy ágazatot előnyben részesít (szelektív),
- torzítja a versenyt, vagy annak torzításával fenyeget, valamint
- befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet.
A fejlesztés végső céljának megítélése nem függ a pályázó személyétől, tehát
önkormányzati, illetve társulás által megvalósított fejlesztések is a hatálya alá
tartozhatnak.
- Biomassza: jelen pályázati kiírással kapcsolatban a megújuló energiatermelés
szempontjából a következő anyagokat tekintjük biomasszának:
Biomassza tüzelés szempontjából: - növényi eredetű termékek és hulladékok*
biomassza rothasztás szempontjából: növényi eredetű termékek és hulladékok, a
háztartási hulladékok elkülönítetten gyűjtött biológiailag lebomló szerves része
(=biohulladék) trágya, állati eredetű hulladékok**, szennyvíziszap**
*nem értendők ide a speciális anyagokkal kezelt/szennyezett, hulladékká vált termékek
pl. vasúti talpfa, bútorlap, stb.)
**(a rothasztásra engedélyezett minőségi megkötéseknek megfelelően)
- Finanszírozási hiány: az a pénzösszeg, ami a fejlesztési költségek jelenértékének és
a jelentkező jövedelmek (bevételek és megtakarítások) jelenértének különbsége.
- Kis- és középvállalkozás: A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ában meghatározottak szerinti mikro-, kis- és
középvállalkozások.
- Közösségi jog szerinti vállalkozás: A közösségi jog szerinti vállalkozásnak minősül
– az adott projekt esetében - bármely szervezet (gazdasági társaság, önkormányzat,
civil szervezet, stb.), amely az adott projekt kapcsán, során, eredményeként gazdasági
tevékenységet végez. Jelen kiírásban ilyennek minősül bármely vállalkozás, gazdasági
társaság.
- Nehéz helyzetben lévő vállalkozás a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1)
bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint a következő:
§ az a társaság, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre
álló utolsó beszámoló adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke
felét,
§ korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén törzstőkéjének több mint a
fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett
el,
§ olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a
társaság tartozása tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több
mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során
veszett el,
§ ha megfelel a kollektív fizetésképtelenségi eljárás külön jogszabályban foglalt
kritériumainak,
§ ha fizetésképtelenné vált, vagy külön jogszabály szerinti kollektív
fizetésképtelenségi eljárást indítottak ellene.
48
- Próbakút: Próbafúrás révén létrejövő kút, amelyből eredményes fúrás esetén termelő
kút jön létre.
- Projektcég: Projektcég alatt a projektcéget alapító vállalkozások által, a projekt teljes
megvalósítása érdekében létrehozott gazdasági társaság vagy szövetkezet értendő.
További általános fogalmakat lásd az Általános pályázati útmutatóban.
F12. Csatolandó mellékletek listája
A benyújtandó pályázat az alábbi dokumentumokból épül fel:
o Pályázati adatlap xdat és pdf formátumban és a pályázati adatlaphoz
kapcsolódó kötelező nyilatkozat szkennelve (pdf formátumban)
(főkönyvtár)
o Csatolandó mellékletek elektronikus formában (főkönyvtár, alkönyvtárként az
1-9 mellékletek sorszámát feltüntetve)
Csatolandó mellékletek:
1. A pályázó által hitelesített alapító okirat/ társasági szerződés másolat, amelyből
vizsgálatra kerül, hogy a pályázott tevékenység mennyiben kapcsolható a szervezet
alapvető feladatához (amennyiben releváns). Önkormányzati pályázó esetén nem kell
csatolni. Amennyiben a pályázó Önkormányzati Társulás, társulási megállapodás.
2. A Pályázó nyilvántartásba vételét igazoló okirat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolati példánya. Jogi formától függően lehet pl.
cégkivonat; bírósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum; egyéni vállalkozói
igazolvány; előtársaságnak minősülő korlátolt felelősségű társaság kedvezményezett
esetében az eredetivel mindenben egyező, cégszerűen aláírt, hatályos tagjegyzék;
költségvetési szervek esetén törzskönyvi igazolás stb. Önkormányzati pályázó esetén
polgármesteri kinevezés vagy a képviselő testület alakuló üléséről készült
jegyzőkönyv az Önkormányzat által hitelesített másolata.
3. A pályázó nevében aláírásra jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által
hitelesített aláírási címpéldánya vagy bank által kiadott eredeti aláírásminta vagy A
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény (Ctv.) 9.§ alapján ügyvéd által hitelesített aláírás minta.
4. A pályázó szervezet utolsó két évi lezárt Egyszerűsített éves beszámolójának pályázó
könyvvizsgálója által hitelesített másolata. Projektcég esetén a legalább 25%-os
részesedéssel rendelkező tulajdonos vállalkozásokra vonatkozóan kérjük benyújtani!
5. A tulajdoni viszonyok igazolására szolgáló dokumentumok: 30 napnál nem régebbi
hiteles tulajdoni lap (szemle) és földhivatali ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles
másolata. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában
van, úgy a tulajdonos hozzájárulása a tervezett beruházás megvalósításához és
fenntartásához.
49
Amennyiben a pályázó a beruházással érintett ingatlan(ok) bérlője, illetve
üzemeltetője, a közte és a beruházással érintett ingatlan tulajdonosa között létrejött
bérleti, illetve üzemeltetésre irányuló eredeti vagy közjegyző által hitelesített
szerződést csatolni szükséges. (A szerződésnek meghatározott időtartamra, de
legalább a projekt fenntartási időszak végéig terjedő időtartamra kell szólnia,
tartalmának meg kell felelnie a pályázati felhívás D8. fejezetében meghatározott
feltételeknek.)
Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló
ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a
tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó
vázrajz benyújtása.
6. A projekthez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének igazolása az Általános Pályázati
Útmutató és a Pályázati felhívás D1. fejezetének előírásai szerint. (Képviselőtestületi
határozat esetében a az útmutató F13. pont szerinti előírásoknak megfelelően).
7. Az 1 milliárd forintot meghaladó értékű ingatlan beruházásoknál a területileg
illetékes területfejlesztési tanácsok nyilatkozata a pályázat illeszkedéséről a megye,
illetve a térség jóváhagyott fejlesztési programjaiba, továbbá arról. hogy azt a tanács
támogatja-e, részesíti-e pénzügyi támogatásban is, és mekkora annak mértéke
(igazodva az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
Rendelet 142. §-hoz).
8. Nyilatkozat az adott és az elmúlt 2 pénzügyi évben igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatásokról a pályázati útmutató F13. pontja szerinti minta alapján.
9. A projekt megvalósításának elindításához szükséges engedélyek a Pályázati felhívás
B.6-os számú pontban meghatározott módon.
A fenti 1-9. számú mellékleteket szkennelve (pdf formátumban) kérjük
benyújtani!
10.Megvalósíthatósági tanulmány és kiegészítő dokumentumai, mely az „Útmutató a
megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez” c. dokumentum szerint készültek.
A Megvalósíthatósági tanulmányt külön főkönyvtárban a kiegészítő dokumentumokat,
pedig a megvalósíthatósági tanulmány útmutatóban szereplő sorszámuknak
megfelelő alkönyvtárban szerepeltetve kérjük benyújtani!
50
A pályázati CD-n kötelező jelleggel alkalmazandó könyvtárstruktúra:
F13. Pályázati kiírás elemei
Jelen pályázati felhívás mellékletei:
I.Projekt adatlap és útmutató a kitöltéséhez
II.Projekt adatlaphoz tartozó nyilatkozat
III.Támogatási szerződés sablon
IV.Megvalósíthatósági tanulmány sablon és útmutató a kitöltéshez
V.Önkormányzati pályázó, vagy jogi személyiségű önkormányzati társulás esetén az önrész
rendelkezésre állását igazoló képviselőtestületi határozat, vagy ha az önkormányzat
SZMSz-ében hatáskör átadás történik, akkor az ennek megfelelő szervezeti egység
határozatának kötelező tartalmi elemei
A közgyűlés, illetve képviselő-testület – vagy az általa erre feljogosított szervezet, bizottság
– a pályázattal érintett beruházás támogatási igényéről szóló határozatának az alábbi
kötelező adatokat kell tartalmaznia:
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címét.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számát.
3. A projekt megnevezését, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban.
4. A pályázati konstrukció számát.
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költségét a pályázattal megegyezően.
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségét
(elszámolható költségét) a pályázattal megegyezően.
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a
pályázattal megegyezően.
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal megegyezően.
Az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az KEOP
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás
összegét a költségvetésében elkülöníti.
51
VI.Nyilatkozat csekély összegű (de minimis), valamint átmeneti támogatásról
Kérjük, hogy nyilatkozzon a pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben vagy
2008. január 1-jét követően (a két időpont közül a korábbit kell figyelembe venni) és a
folyamatban lévő pénzügyi évben megítélt valamennyi csekély összegű támogatásról,
továbbá átmeneti támogatásról, valamint a még el nem bírált kérelmekről az alábbi
táblázatban:
Megítélés
vagy
várható
elbírálás
dátuma
(év.hó.nap)
Támogatási
kategória
(csekély
összegű
vagy
átmeneti
támogatás)
Megítélt
támogatás
euroban
Megítélt
támogatás
forintban
Támogatási
kategória
Árfolyam7 Forrás/támogató
megnevezése
………………..……….., 2011. …………………………
……………………………………………
aláírás, pecsét
Nyilatkozom, hogy a pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben vagy 2008.
január 1-jét követően (a két időpont közül a korábbit kell figyelembe venni), és a
folyamatban lévő pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) és átmeneti támogatás
nem lett részünkre megítélve, továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem
elbírálása.
………………..……….., 2011. …………………………
……………………………………………
aláírás, pecsét
7 Ld. De minimis útmutató


Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
Kedvezményezett

A Támogatási Szerződést aláíró pályázó, vagyis a támogatásban részesült pályázó, akivel a támogató Támogatási Szerződést köt.


Összes szakszó