Telephelyfejlesztés és ipartelepítés

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a

Dél-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez

Kódszám:

DAOP-1.1.1/E és D-13

ÉMOP-1.1.1/F és B-13

KMOP-1.5.3/C és B-13

NYDOP-1.3.1/D és E-13


A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális
Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz –
2012-02. számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen
dokumentumban szabályozottak az irányadók.


Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel   a   www.nfu.hu   honlapon   megjelenő   közleményeket!   A   beadás   előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet.
 
A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE


A1.   Alapvető cél

Térségeink versenyképessége nagyban függ az ott tevékenykedő mikro-, kis-, és középvállalkozási (továbbiakban KKV) bázis működésétől, az általuk előállított termékek, szolgáltatások versenyképességétől. A KKV-szektor kiemelt szerepet játszik a megfelelő számú és minőségű munkahely rendelkezésre állásában és így a régió foglalkoztatási helyzetében. Ahhoz, hogy sikeres térségek jöjjenek létre, elengedhetetlen tehát e körnek kellő megerősítése. Ugyanakkor a hosszabb működési múlttal, nagy tudástőkével, fejlett technológiával rendelkező nagyvállalkozások jelenléte is kulcskérdés a térség fejlettsége szempontjából, többek között a helyi KKV-k szempontjából is meghatározó lehet.
A fejlesztéspolitika egyik legnagyobb súllyal bíró kihívása az elnéptelenedő, strukturális problémákkal küzdő, ún. „leszakadó” térségekben zajló negatív trendek megállítása, megfordítása,  a  felzárkóztatás elindítása.  E térségekben  a foglalkoztatottság  alacsony szintje, illetve a munkanélküliség magas aránya, a munkalehetőségek hiánya kiemelt problémát jelent. Jelen pályázati felhívás legfőbb célja a területi kohézió elősegítése a kevésbé versenyképes térségekben működő mikro, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésén, illetve a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül. A programmal szemben támasztott alapvető elvárás  új  munkalehetőségek  megteremtése  a  kevésbé  fejlett  területeken,  és  ezen keresztül a térség felzárkózásának ösztönzése, leszakadásának mérséklése.
A pályázati kiírás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, hogy ezáltal közvetve a működésük helyszínéül szolgáló térségek versenyképessége is javuljon.
A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá.


A2.   Részcélok

1. részcél - „Telephelyfejlesztés”
Jelen részcél keretében kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról   (általános   csoportmentességi   rendelet)   szóló   2008.   augusztus   6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet) 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő azon vállalkozások pályázhatnak, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben (beszámoló kiegészítő melléklete alapján) minimum egy fő volt.

2. részcél - „Ipartelepítés”
Jelen részcél keretében mérettől függetlenül, a jelen Felhívás B pontjában meghatározott szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
Jelen részcél esetében a pályázó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti kapcsolt/partner vállalkozásának gazdálkodási adatai is figyelembe vehetők a pályázat értékelése során a jelen felhívás C.6.4.b.5. pontjában meghatározottak szerint.


A3.   Rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben:
 

 

 

 

 

 

OP

Mill Ft

 

 

 

 

1. részcél

2. részcél

 

ezen belül: leghátrányosabb helyzetű kistérségekben* megvalósított projekt

Dél-Alldi Operatív Program

3.260

1.000

-

Észak-Magyarországi Operatív

Program

 

2.420

 

2.000

 

1.000

Közép-Magyarországi Operatív

Program

 

3.000

 

1.000

 

-

Nyugat-Dunánli Operatív

Program

 

1.304

 

1.000

 

-


*311/2007 Korm. rendeletnek megfelelően
A    részcélok   közötti   forrásmegosztás   indikatív   jellegű,   a   beérkezett   pályázatok forrásigényének függvényében átcsoportosítható.
Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázati kiírásra kizárólag az alább felsorolt, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pályázhatnak:

1. Jogi személyiségű vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113,
114, 115, 121, 125, 128, 129, 138, 139)

2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód:
211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232)

3. Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721)

Jelen felhívás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak.

Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, a fentiekben meghatározott szervezetek pályázhatnak.

Lehetőség nyílik arra, hogy egy pályázó egy pályázat keretében, egy régión belül több telephelyet is fejlesszen, ugyanakkor egy kedvezményezett országosan csak egy projekt megvalósítására kaphat támogatást. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy amennyiben  egy  pályázó  több  régióban  is  bead  pályázatot,  az  összes  pályázata elutasításra kerül.
 
1. A PÁLYÁZAT TARTALMA


C1. Támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.


Jelen felhívás keretében a C.4 pont szerint regionális beruházási támogatási jogcímen támogatható fejlesztések esetén kizárólag induló beruházások támogathatók.

C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:

1.  A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2.  A   termelő   és   szolgáltató   tevékenységekhez   kapcsolódó   meglévő   épületek átalakítása,    bővítése,   korszerűsítése,   helyreállítása,   felújítása,   a   szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.

C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek

A  felhívás  keretében  önállóan  nem,  csak  a  C1.1.  pontban felsorolt  tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

Mindkét pályázati részcél esetében:

1.  Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.
2.  Eszközbeszerzés, eszköz lízing.

Kizárólag 2. részcél, ipartelepítés esetén:

3.  Projekt előkészítés
4.  Projektmenedzsment

C.1.3     Önállóan     nem     támogatható,     kötelezően     megvalósítandó tevékenységek

A    felhívás    keretében    önállóan    nem    támogatható,    kötelezően    megvalósítandó tevékenységek:


•    Nyilvánosság  biztosítása  a  Pályázati  Útmutató  c.  dokumentum  C1.2  pontjának megfelelően

A  kommunikációs  tevékenység  megkezdése  előtt  kérjük,  vegye  fel  a  kapcsolatot  a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával.
A  nyilvánosság  biztosításával  kapcsolatos  költségek  az  elszámolható  költségek  részét képezik.


•    Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően
 
C2. Nem támogatható tevékenységek

Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek.


C3. Elszámolható költségek

Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a felhívás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként.
Az   egyes   költségtípusokra,   valamint   az   elszámolhatóságukra   vonatkozó   általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra.
Jelen felhívás keretében a C.4 pont szerint regionális beruházási támogatási jogcímen támogatott fejlesztések esetén kizárólag a beruházás bekerülési értékének részét képező költségek elszámolhatók.


C3.1. Elszámolható költségek típusai

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek számolhatók el a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3 pontjában meghatározottaknak megfelelően:

I. Előkészítési költségek

Projekt –előkészítés költségei


ƒ    Kizárólag  a  pályázati  projekthez  közvetlenül  kapcsolódó,  szükséges  engedélyezési, kivitelezési dokumentumok elkészítésének költségei számolhatóak el 2. részcélra benyújtott pályázat esetében kizárólag akkor, ha a projekt építési engedély köteles.

II. Megvalósítási költségek

1. Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés,  helyreállítás, felújítás

Az építési költségek alatt kell érteni:
•    komplex terület-előkészítés, területrendezés: megelőző mentő régészeti feltárás, falkutatás,    egyéb   örökségvédelmi   előkészítési   tevékenység,   irtási   munkák, tényfeltárás, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, rekultiváció, műszaki beavatkozás, tereprendezés, talajmunka költsége;
•    bontás, törmelék elhordás költsége;
•    termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a    meglévő     épületek     átalakításának,     bővítésének,     korszerűsítésének, helyreállításának, felújításának költsége (ideértve deponálás, takarítás, építéshez
szükséges ideiglenes létesítmények, kútfúrás, kútépítés);
•    technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.) költsége;
•    a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés költsége;
•    az épületre aktiválható technológiafejlesztés költsége.

2. Alapinfrastrukturális beruházások költségei

Az    infrastrukturális   beruházások   esetében   a   következő   rendszerek   kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával, felújításával kapcsolatos költségek számolhatóak el, amennyiben azok költsége nem kerül az önállóan támogatható építés tevékenységgel érintett épületre aktiválásra:
 
•    ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;
•    őrző-védelmi hálózat;
•    gázhálózat, gázfogadó állomás;
•    távhővezeték, egyéb fűtési, hűtési rendszerek;
•    elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás;
•    eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;
•    hulladékkezelő létesítmények;
•    átereszek, vízi létesítmények;
•    informatikai  és  telekommunikációs  alaphálózat,  a  hálózat  csatlakozási  pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök;
•    a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú
térburkolat;
•    a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók;
•    parkosítás, kertépítés;
•    vasúti vágány;
•    vonalas  közmű  kiépítése  esetén,  a  közüzemi  szolgáltatónak  jogszabály  vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj);
•    a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés.


3. Eszközbeszerzés

A működést és termelést elősegítő funkciók ellátásához, valamint új funkció kialakításához, indításához  szükséges  új,  egyenként  minimum  nettó  100.000  Ft  értékű  eszközök beszerzése (zárt végű pénzügyi lízing formájában is). Nettó 100.000 Ft alatti beszerzési értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a nettó 100.000 Ft feletti beszerzési értékű eszköz tartozéka. Eszközbeszerzésként az alábbi költségek számolhatók el:

•    a tevékenységek végzéséhez szükséges új eszközök és berendezések vételára,
•    szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés költségét is,
•    betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva),
•    az   eszközök   első   felszerszámozásához   az   új   szerszámok,   új   kiegészítő
berendezések költsége,
•    eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül.

Lízing esetén a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó eszköz - a maximum
24 havi megvalósítási időszakra eső - zárt végű pénzügyi lízing díjának elszámolására van lehetőség. Az eszköznek a projekt megvalósítási idejének végéig a pályázó tulajdonába kell kerülnie. A lízing szerződés kezdete egyben a projekt megkezdését is jelenti.

4. Szolgáltatások igénybevétele

•    Nyilvánosság  biztosítása;  kizárólag  az  ÚSZT  kedvezményezettek  tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentumban szereplő, az adott projekt esetében releváns kötelező tájékoztatási elemek költsége számolható el
•    Projektszintű könyvvizsgálat abban az esetben, ha a projekt megítélt támogatása meghaladja az 50 millió Ft-ot

5. Projektmenedzsment

Kizárólag 2. részcélra (ipartelepítés) benyújtott pályázatok esetében elszámolható költség a Pályázati Útmutató C2.3. pontjában foglaltaknak megfelelően.
 
C3.2 Nem elszámolható költségek

Jelen felhívás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt költségtípus.

A Pályázati Útmutató C. fejezetében foglaltakon túl a pályázati felhívás keretében nem elszámolható költség különösen:

•    Gépjármű vásárlás költsége
•    ÁFA

C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő
belső korlátok kerülnek érvényesítésre:


Költségtípus    A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát/Maximális elszámolható költség (ezer Ft)
Projekt előkészítés költsége    4 %
Eszközbeszerzés költsége    30 %
Alapinfrastrukturális            beruházások költsége    40 %
Nyilvánosság biztosítása   
•    II. kommunikációs csomag    750 eFt
•    III. kommunikációs csomag    300 eFt
Projektszintű könyvvizsgálat    0,5 %
Projektmenedzsment költsége    2 %

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.


C4. Támogatható  tevékenységek  és  költségek  állami  támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása

Jelen felhívás keretében támogatható tevékenységek a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásnak állami támogatási szempontú szabályairól   szóló   30/2012.   (VI.8.)   NFM   rendelet   alapján   közösségi   versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:


Támogatható tevékenység    Támogatási kategória    Támogatás jogcíme
Épület, ill. alapinfrastruktúra építés, átalakítás, bővítés   
Regionális beruházási támogatás   
A 30/2012 (VI.8.) NFM rendelet 3. § (18) bekezdése szerint a
Eszközbeszerzés (zárt végű       
 

pénzügyi lízing díja is)        Vállalkozások versenyképességének
növelése, vállalati
beruházások, munkahelyteremtő beruházások támogatása
Projekt előkészítés költsége, amennyiben a projekt benyújtása után merül fel, ÉS a beruházásra aktiválásra kerül, bekerülési értékének részét képzi (2000. évi C tv. szerint)       
Projektszintű könyvvizsgálat, amennyiben a beruházás bekerülési értékének részét képzi       
Épület, ill. alapinfrastruktúra helyreállítás, felújítás, korszerűsítés   
Csekély összegű
támogatás   
Projekt előkészítés költsége, amennyiben a projekt benyújtása előtt merül fel, VAGY nem kerül a beruházásra aktiválásra, bekerülési értékének nem képzi részét (2000. évi C tv. szerint)       
Nyilvánosság biztosítása       
Projektszintű könyvvizsgálat amennyiben nem képzi a beruházás bekerülési értékének részét       
Projektmenedzsment költsége       


Regionális beruházási támogatás kizárólag induló beruházásra adható.
Regionális beruházási támogatási jogcímen kizárólag a pályázat benyújtását követően felmerült, és a beruházás számviteli törvény1  szerinti bekerülési értékének részét képező költségek számolhatók el.
Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó további részletes szabályokat a Pályázati
Útmutató D4 pontja tartalmazza.


C5. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások

A pályázónak jelen felhívás C6.4. b) pontja szerinti kötelező indikátorvállalásokat kell tennie.
A  munkahelyteremtés  alapjául  szolgáló  bázislétszámnak  a  pályázat  meghirdetését megelőző utolsó 12 teljes hónap (2012. szeptember 1-től - 2013. augusztus 31-ig) átlagos havi állományi létszáma minősül FTE-ben megadva (a számítás módszertana az NFÜ honlap ROP indikátorok menüpontjában (http://www.nfu.hu/doc/3551) a GAZD_1984 számú indikátor adatlapon található).
A megvalósítási, illetve fenntartási időszak alatti esetleges alulteljesítés az indikátor szankcionálásra mindenkor érvényes szabályozásnak megfelelően akár a támogatás részbeni, vagy teljes visszakövetelését is maga után vonhatja!


1 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 
Egyebekben a Pályázati Útmutató c. dokumentum C5. pontjában foglaltak érvényesek.


C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások


C6.1 Projekt iparági szűkítése

1.    Nem  nyújtható  támogatás  olyan  tevékenységhez,  amely  az  Európai  Unió működéséről szóló szerződés 38. cikke szerinti listában (Annex I.) felsorolt termékek termelésére, azok feldolgozására, ha a végtermék szintén Annex I. termék, ezek forgalomba hozatalára, valamint a pálinkatermékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul.

2.     Nem támogatható kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is)
tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47, kivéve TEÁOR’08 45,20).

3.     Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés
(TEÁOR’08 64-66).

4.    Nem  támogatható  logisztikai  beruházás  (ld.  F3  Fogalomjegyzék)  célját szolgáló fejlesztés.

5.    Nem     támogatható     turisztikai     attrakció-,     szálláshely-fejlesztés     és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 93 és TEÁOR’08
55-56).

Az iparági korlátozások a fejlesztendő tevékenységre vonatkoznak.


C6.2 Projekt területi korlátozása

A fejlesztést abban a régióban kell végrehajtani, amely Operatív Program pályázati kiírása keretében a pályázat benyújtásra kerül.

A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Budapest közigazgatási területén nem hajtható végre fejlesztés, kizárólag Pest megyében.

A fejlesztésre az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek (meghatározás ld. F3. Fogalomjegyzék) (terület-felhasználási egység) minősített projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázatok benyújtásával van lehetőség. Ettől eltérő övezeti besorolás esetén barnamezős (meghatározás ld. F3. Fogalomjegyzék) projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázat benyújtása lehetséges.

A projektet csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, a telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható. Ez alól kivételt jelent az a telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség, amely kizárólag a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra fejlesztést szolgálja és a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódik (pl. belső út közforgalmú útra való csatlakozása, szennyvíz gerincvezeték kiváltása az adott telek szennyvízkapacitásának bővítése érdekében, hálózatfejlesztési hozzájárulás).


C6.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek:

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati útmutató
C7. pontjában foglaltak az irányadóak.
 
C6.4. Egyéb speciális feltételek

a) Bírálatnál előnyt jelentő feltételek

1.    Ipari  Park  területén  és/vagy  barnamezős  területen  és/vagy  a  2007-2013 között    meghirdetett   ipari   területek   fejlesztését   célzó   ROP   pályázatok valamelyikéből támogatásban részesült ipari területen megvalósuló fejlesztés.

2.    A projekt keretében létrehozott/átalakított épület/épületrész nettó hasznos alapterületének több, mint 75%-a termelő/szolgáltató funkciót (F3. Fogalomtár) szolgál (felújítási tevékenységre nem vonatkozik).Az esetleges épülethez kapcsolódó kivitelezési tevékenység a C6.4 b) pontban meghatározott fajlagos költséghatár maximum 75%-ából megvalósul.

3.    A  fejlesztés  során  megújuló  energiát  hasznosító  technológiák  kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség minimum 8%-át eléri.

4.   A  fejlesztés  hatására  az  érintett  épület  energetikai  minősítési  osztálya
176/2008 (VI.30.) Korm. R. szerint "A+", vagy "A", vagy "B" besorolásúvá válik.

5.    A   pályázó   engedélyköteles   tevékenységére   jogerős   építési   engedéllyel rendelkezik a pályázat benyújtásakor, illetve amennyiben tevékenysége nem építési engedélyköteles..

6.   Amennyiben  a  fejlesztéssel  érintett  ingatlan  tulajdonviszonyai  a  Pályázati
Útmutató C7 pontjának megfelelően rendezettek a pályázat benyújtásakor.

b) Egyéb kötelező feltételek

1.    A projekteknek az alábbi táblázat szerinti kötelező munkahelyteremtésre vonatkozó indikátorvállalásokat kell tartalmazniuk legkésőbb a projekt fenntartási   időszakának   utolsó   évére   vonatkozóan   (jelen   felhívás   E4. pontjának megfelelően):        Bázislétszám
Részcél    Igényelt támogatás   
0-9,99 fő    10-49,99 fő    50-
249,99 fő   
250- fő1. részcél    10-19,99 millió
Ft    1 fő   
2 fő   
3 fő   
6 fő
    20-29,99 millió
Ft    2 fő   
3 fő   
4 fő   
6 fő
    30-60 millió Ft    3 fő    4 fő    5 fő    6 főRészcél   
Régió   
0-9,99 fő    10-49,99 fő    50-
249,99 fő   
250- fő
2. részcél    Nyugat- Dunántúl    40 fő
    Dél-Alföld
Észak- Magyarország
Közép- Magyarország   


10 fő   


15 fő   


20 fő   


25 fő
 

A   táblázat   oszlopaiban   a   pályázó   vállalkozás   bázislétszáma   (ld.   F3
Fogalomjegyzék) alapján szükséges meghatározni a releváns kötelező indikátorvállalást. 2. részcélra benyújtott pályázat esetében, amennyiben a pályázó a jelen felhívás C6.4/b.5. pontjának megfelelően kapcsolt/partner vállalkozás gazdálkodási adatainak figyelembevételét kéri, úgy a fenti határértékeket a kapcsolt/partnervállalkozás bázislétszámával együtt kell vizsgálni.


2.    Nem  támogatható  beruházás  esetén  a  Pályázati  Felhívás  mellékletében megadott fajlagos költségeken felüli költség. Ezen fajlagos költségek összegét nettó összegben kell érteni, a fajlagos költségek meghatározása során az épületek/építmények hasznos, nettó alapterülete kerül figyelembe vételre.  Amennyiben  azonban a  C6.4.  b) pont  szerinti  megújuló  energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, azok kialakítási költsége a fajlagos    költségek   meghatározása   során   a   kivitelezési   költségbe   nem számítandó bele (akkor sem, ha egyébként az épületre aktiválásra kerül a számviteli tv. értelmében).

A   meghatározott   fajlagos   költségek   maximális   költségek,   a   szakmai értékelések során a tervek, tervezői költségbecslés, kivitelezői árajánlat, az Építőipari költségbecslési segédlet 2012. c. dokumentum, illetve egyéb, a piaci ár igazolását szolgáló dokumentum/adatbázis stb. alapján ennél alacsonyabb összegben   is   meghatározhatják   az   elszámolható   maximális   költségek összegét.

Amennyiben a beruházás többféle funkciójú (raktár, gyártócsarnok, iroda, szociális blokk), és eltérő műszaki tartalmú épületet, épületrészt tartalmaz vagy különböző típusú beavatkozások (új építés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás) történnek, az egyes funkciókra és tevékenységekre külön-külön, a hasznos alapterületek arányában kerülnek meghatározásra a maximum elszámolható fajlagos felárak. Bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás esetében a fajlagos költségek vetítési alapja a fejlesztéssel érintett épületrész.

A fentiekben meghatározott költségeken felüli költség nem elszámolható költségnek minősül. Az ebből adódó nem elszámolható költségek a projekt összköltségének részei (vagyis az ahhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása és fenntartása kötelező; a megvalósítás nyomonkövetése során ellenőrzésre kerül), azonban nem részei a projekt összes elszámolható költségének. Ezen nem elszámolhatónak minősülő költségeket is a Pályázati Útmutató  c.  dokumentumnak  megfelelően,  szükséges  alátámasztani.  A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása a Pályázati Útmutató c. dokumentumnak megfelelően.

3.    Közös  használatú,  vagy  nem  támogatható  tevékenységeknek  helyt  adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására:

Amennyiben  a  beruházással  érintett  ingatlan  helyet  ad  jelen  felhívás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani:

A  közös  használatú,  mindkét  funkcióhoz  kapcsolódó  ingatlanrészekre  (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a felhívás szerint támogatott szolgáltatás- / ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek   alapterülete   szerint,   tehát   az   elszámolható,
 
támogatható    épületrész,   és   a   nem   elszámolható   épületrész   nettó alapterületének (m2) arányában.

Közös   használatú   helyiségre,   épületrészre   jutó   elszámolható   költség számítása: támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2/ támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2 (közös helyiségek nélkül). Pl. támogatható helyiség: 30 m2, nem támogatható helyiség: 50 m2, közös helyiség: 20 m2. Közös helyiségre jutó elszámolható költség:  30/30+50=  0,375,  a  közös  használatú  helyiségre  jutó  költség
37,5%-a számolható el.

A m2 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó fejlesztésekre.

Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve a szolgáltatások igénybevételének és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen felhívás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el.

4.    Ingatlankiváltás:     Amennyiben     a     projekt     megvalósítása     során ingatlankiváltásra kerül sor, vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során a pályázónak – esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából – bevétele keletkezik, úgy ezt szükséges bemutatni. Az így keletkező   bevételt   figyelembe   kell   venni   az   igényelhető   támogatás mértékének meghatározása során.

5.    2.   részcél   esetében   amennyiben   a   pályázó   gazdasági   társaság   nem rendelkezik  legalább  egy  lezárt  (beszámolóval  alátámasztott),  teljes  (365 napot jelentő) üzleti évvel, illetve amennyiben igényli, figyelembe vehetőek a partner vagy kapcsolt vállalkozásának (a Bizottság 800/2008/EK rendelete alapján), vagy jogelődjének (jogelődjeinek) gazdálkodási, pénzügyi adatai az E1.II.2. Pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok vonatkozásában.

A vizsgált adatok összességének a pályázó döntése alapján kiválasztott egyazon társaságnak kell megfelelnie minden tekintetben.

6.  A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma nem lehet későbbi, mint
2015.06.30.

c) Speciális nyilatkozatok

Az alábbi feltételek elfogadásáról a pályázónak a pályázati adatlapon kell nyilatkozatot tennie:

1.    Kijelentem,  hogy  a  pályázat  benyújtását  megelőző  2  naptári  éven  belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén  a  bíróság,  munkavállaló  bejelentés  nélküli  vagy  munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére az általam képviselt szervezet nem kötelezett.

2.    Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan a regionális beruházási tevékenységek tekintetében elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg  a  37/2011.  (III.  12.)  Korm.  rendelet  25.  §-ában  meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a különböző visszatérítendő támogatási formák (tőke-, kamattámogatások, garanciavállalások különböző formái) támogatástartalma is figyelembeveendő az adott projekt maximális támogatásintenzitásának meghatározása során, mely nem haladhatja meg a
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25§ szerinti értéket.
 
3.    Kijelentem,   hogy   az   általam   képviselt   szervezet   belföldinek   minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezik.

4.   Nyilatkozom, hogy:
•    főtevékenységként  TEÁOR  szám:  01.11-03.22  tevékenységet  nem végzek

•    a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a.


Kizárólag az 1. részcél esetében:

5.    Kijelentem,  hogy  az  általam  képviselt  vállalkozás  esetében  a  pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben (beszámoló kiegészítő melléklete alapján) az éves átlagos statisztikai állományi létszám minimum 1 fő.


C7. Speciális kizáró okok


C7.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok

A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F1 pontjában foglaltakon túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek:


1. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

•    amely a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f) pontjai alá tartozik,

•       amelynek a jóváhagyott, utolsó éves (teljes üzleti év) beszámoló vagy SZJA-
/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több  mint  50%-át  mezőgazdasági  tevékenység  (2008-as  TEÁOR  szám:
01.11-03.22; 2003-as TEÁOR szám: 01.11-05.02) teszi ki,

•       amelyek nem felelnek meg az állami támogatásokra vonatkozó, Pályázati
Útmutató c. dokumentum D4.1 pontjában meghatározott feltételeknek.

Kizárólag az 1. részcél esetében:

•    amely    nem    rendelkezik    legalább    egy    lezárt    (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.


2. Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg:
•       népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy

•       állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt.

Azon   települések   listáját,   melyeken   mikrovállalkozások   pályázatai   is megvalósulhatnak, a felhívás melléklete tartalmazza.

3. Nem támogathatók azon pályázók projektjei, melyek 2007-2013 között meghirdetett alábbi pályázati felhívások keretében a jelen felhívásra benyújtott projekttel egyező fejlesztési helyszínen, építési projektelemet tartalmazó projekt kapcsán hatályos támogató döntéssel rendelkeznek, és projektjüket még fizikailag nem fejezték be
 
(Pályázati   Útmutató   C4.   pont:   projekt   fizikai   befejezése)   a   jelen   felhívásra benyújtandó pályázat benyújtásának időpontjában:

•    „Telephelyfejlesztés”

•    „Ipartelepítés”

•    „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése” - GOP-2.1.1/A

•    „Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” - GOP-2.1.1/B.


C7.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok

A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F2 pontjában
túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek:


1.  Nem támogatható a bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés.
2. Nem  támogatható  azon  projekt,  amelynek  megvalósításához  a  pályázat benyújtásának idejében a Pályázó már rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel és ez alapján már megkezdődött a kivitelezés, történt bejegyzés az építési naplóba. Ebben az esetben megkezdettnek minősül a beruházás akkor is, ha a Pályázó a pályázat keretében az eddig felmerült költségeket nem, kizárólag a fejlesztés befejezéséhez szükséges költségeket kívánja elszámolni a pályázat keretében.
Ha a projekt engedélyköteles tevékenységeket tartalmaz abban az esetben támogatható, ha rendelkezik "új" (jogerős) hatósági engedéllyel, vagy az engedélyezési eljárás folyamatban van, és ezt a hatóság nyilatkozatával igazolja a Pályázó, és a beruházással kapcsolatban nem lépett hatályba a kivitelezői (vállalkozási) szerződés. Illetve, támogatható a pályázat (nem minősül megkezdettnek) abban az esetben, ha a hatósági engedély alapján a beruházás ütemezésre került, és egy ütem kivitelezése befejeződött, arra vonatkozóan megtörtént a műszaki átadás-átvétel és a következő ütemet valósítaná meg a pályázat keretében, amelynek kivitelezése még nem kezdődött meg.
Nem minősül "új" hatósági engedélynek a módosított/jogutódlással megszerzett engedély, ha a módosítást/jogutódlást, illetve a pályázat benyújtását megelőzően történt bejegyzés az építési naplóba a pályázat benyújtása előtt.
3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája

A  pályázó  működési  támogatásának  nem  minősülő  visszafizetési  kötelezettség  nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.


D2. Támogatás mértéke

Az elszámolható összköltség arányában igényelhető támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul:

A projekt megvalósításának helyszíne    Támogatás maximális mértéke
    1. részcél   

2. részcél
   
Középvállalkozás    Mikro- és kisvállalkozás   
 


Nyugat-Dunántúl   
40%   
50%   
30%

Észak-Magyarország   
60%   
70%   
50%

Közép-Magyarország   
40%   
50%   
30%

Dél-Alföld   
60%   
70%   
50%


D3. Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:


Pályázati részcél/A projekt megvalósításának helyszíne    Minimum
(millió Ft)    Maximum
(millió Ft)
1. részcél    10    60
2. részcél    Észak-Magyarország    100    1000
    Dél-Alföld    100    400
    Nyugat-Dunántúl    100    500
    Közép- Magyarország   
100   
300D4. Az önerő mértéke

Jelen felhívás keretében megvalósítandó projektekhez az elszámolható költségekre igényelt/megítélt támogatás összegén felüli résznek, megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani (ld. D2 Támogatás mértéke pont).

Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati Útmutató D1 pontja tartalmazza.


D5. Előleg mértéke

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett esetében 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft. Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat a Pályázati Útmutató D2. pontja tartalmazza.
 
E      KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

Jelen felhívás keretében egyfordulós eljárásrendben, egyszakaszos bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása.

A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik.


E1. Kiválasztási kritériumok

Ha a küldemény sérülten érkezik (törött vagy nem olvasható adathordozó) és a pályázati anyagok emiatt hiányosak, a pályázót legfeljebb 5 napos határidő kitűzésével a Közreműködő Szervezet felhívja a sérült részek pótlására. Ha a pályázat beadási határidejéig kevesebb, mint 5 nap van hátra, a határidő megadásakor ezt figyelembe kell venni. Az iktatást a pótlás időtartamára fel kell függeszteni.
Ha a projektgazda nem, vagy nem határidőben pótolja a sérült, illetve hiányos részeket, és emiatt a pályázat befogadási kritériumainak ellenőrzése lehetetlenné válik, a pályázat további elbírálására nem kerül sor, erről a pályázót a Közreműködő Szervezet a befogadásról történő értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíti.


Ha a projekt adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD-n nyújtották be és a CD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat hiányzik, a küldemény nem minősül pályázatnak, és a befogadási kritériumok ellenőrzése nélkül a CD visszaküldésre kerül a pályázó részére.


E.1.1 A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai:

   
Szempont    A pályázó megfelel a
kritériumnak    A pályázó nem felel meg a
kritériumnak1.    A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a
pályázatot tartalmazó postai
küldeményen, szereplő postai bélyegző dátuma tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél.       
2.    Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető
támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és
az igényelt támogatási arány nem haladja meg a felhívásban megjelölt maximális
támogatási intenzitást.       

3.    A Projektadatlap az adott pályázati kiíráshoz közzétett kitöltő programmal került elkészítésre.       


4.    A Projektadatlap xzip formátumban került benyújtásra (a pdf formátumban benyújtott Projektadatlap feldolgozására nincs lehetőség)       


5.    Az  xzip  file-ban  csatolt  Projektadatlap nem üres, a jogosultsági vizsgálat szempontjából  szükséges  részek kitöltésre kerültek.       
Jogosultsági kritériumok
 


6.    A támogatást igénylő a jelen pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.       


Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül!
Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, a közreműködő
szervezet azt befogadja, és az NFÜ által meghatározott módon tartalmilag értékeli.


E.1.2 Támogathatósági kritériumok


Ha a benyújtott pályázat nem felel meg az alábbi (teljességi, tartalmi – szakmai megfelelőségi,   pontozással   értékelt   tartalmi   szakmai   szempontok)   feltételeknek, megfelelő, de legalább 7 napos, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével – az összes hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett – a KSZ hiánypótlás keretében felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a pályázót.
Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
A pályázónak a jelen pontban szereplő kritériumoknak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet.


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a projekt a rendelkezésre álló adatok alapján kerül elbírálásra.


I. Teljességi kritériumok:

   

Szempont   

Igazolás módja

1.   
A papír alapon benyújtott Nyilatkozat az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került.   
Pályázati csomag

2.   
A pályázatot magyar nyelven nyújtották be.   
Pályázati csomag

3.   
Az  adatlapot  sem  tartalmában,  sem  alakjában  nem változtatták meg.   
Projekt adatlap


4.   
A  Projekt  adatlap  valamennyi  rovata  jelen  Felhívás, illetve az „Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez” c dokumentumban  megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad.   

Projekt adatlap

5.   
A   pályázatban   szereplő,   az   igényelt   támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek.   
Pályázati csomag


6.   
A pályázó és a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1. és F2. pontjában, valamint a jelen Pályázati Felhívás A2, B, C6.1, C6.2, C6.3 és a C7.1,   

Pályázati csomag
 

    C7.2 pontjában meghatározott kizáró okok alá.   


7.   
A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C6.4. b),    c)   pontjában   meghatározott   egyéb   speciális feltételeket.   

Projekt adatlap


8.   
A pályázó a pályázat befogadásának feltételeként meghatározott valamennyi nyilatkozatot megfelelően megtette, az abban foglaltakat vállalta.   

Projekt adatlap

9.    A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai követelményeknek.   
Pályázati csomag
10.   

Elszámolható     költségek köre    A            költség-alátámasztó dokumentumok     az     előírt alaki-formai követelményeknek megfelelnek.    A    költségek alátámasztása elsődlegesen a Pályázati       Útmutató       c. dokumentum                C2.2. pontjának,   valamint   az   1. számú             mellékletében előírtaknak         megfelelően történik.     Amennyiben     a költségvetést        tartalmazó táblázaton      kívül      egyéb költség               alátámasztó dokumentum is benyújtandó, az                   egyértelműen megfeleltethető                  a költségvetés                egyes tételeinek. Adott költségtételt alátámasztó dokumentumokban feltüntetett                 összeg megegyezik     a     tervezett költségtétel összegével, vagy annál                   magasabb. (Amennyiben  a  hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak nem felel meg,     úgy     a     Pályázati Útmutató    G1.     pontjában foglaltaknak        megfelelően költségcsökkentés történik.)   


Projekt adatlap, költség- alátámasztás dokumentumai

11.    A megvalósítás helyszíne, fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni viszonyai megfelelnek a Pályázati Útmutató c. dokumentum C7 pontjában előírtaknak.   
Pályázati csomag

12.    A   Pályázó   a   Projekt   adatlap   vonatkozó   pontjában
(Esélyegyenlőség      érvényesítése)      legalább      két szempontot megjelölt.   
Projekt adatlap

13.    A   Pályázó   a   Projekt   adatlap   vonatkozó   pontjában
(Fenntarthatóság  érvényesítése)  legalább  két  vállalást tett a választható szempontok közül.   
Projekt adatlap
20
 


14.    A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában a jelen
Felhívásban   meghatározott   kulcsindikátorokat   reális bázis- és célérték meghatározásával megadta.   
Projekt adatlap


15.    A  projekt maximum  24  hónap alatt  megvalósul  és  a projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja.   

Projekt adatlap


II. Tartalmi értékelés


II.1. Tartalmi - szakmai megfelelőségi kritériumok
A tartalmi értékelés a tartalmi szakmai alkalmassági szempontok esetében igen/nem/részben, vagy nem releváns válasszal történik, amelyet „nem”, vagy „részben” válasz esetén a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának.
A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség.

Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan nemleges/részben értékelést von maga után. A tisztázó kérdésre a határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni.


Amennyiben  az  1-3.  és  a  10-14.  pontokban  az  értékelés  „nem”,  a  szakmai értékelő   további   tartalmi/szakmai   értékelés   nélkül,   0   ponttal   terjeszti elutasításra a pályázatot.


Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket tartalmaz, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során csökkenésre kerül.


   
Szempont    Értékelési szempont
I.    Tartalmi - szakmai alkalmassági kritériumok   


1.    A hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre állnak.   

Igen/Nem
2.    A projekt illeszkedik a pályázati felhívás céljához.    Igen/Nem

3.    A  projekt  tartalmaz  minimum  egy  önállóan  támogatható tevékenységet.   
Igen/Nem


4.    A projekt csak a jelen Felhívás C1. pontjában meghatározott támogatható  tevékenységekhez  igényel  támogatást, valamint a pályázat tartalma megfelel az ott foglalt kritériumoknak   

Igen/Nem/Részben
5.    A projekt költségvetés számszakilag hibátlan.    Igen/Nem


6.    A projekt minden elszámolni kívánt költsége besorolható a jelen Felhívás C3. pontjában meghatározott elszámolható költségek körébe.   

Igen/Nem/Részben
7.    A pályázati felhívásban előírt, a költségvetésre vonatkozó    Igen/Nem
 

    belső arányokat betartották.   


8.    A költségvetés a hiánypótlást követően összhangban van a költségvetést  alátámasztó  dokumentumokkal.  A költségvetés alátámasztása teljes körű.   

Igen/Nem/Részben

9.    A költségvetés terve a projekt adatlapban nyilatkozott ÁFA
státuszának megfelelően készült.   
Igen/Nem

10.   
A projekt tartalma nem esik a C6.1. pont 1-5. pontjaiban felsorolt korlátozások alá.   
Igen/Nem11.   
A pályázó és a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum  F1.  és  F2.  pontjában,  valamint  a  jelen Pályázati Felhívás A2, B és C6.2.-C7. pontjaiban meghatározott kizáró okok alá.   

Igen/Nem12.   
A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C.6.4 b), c),  C5.  pontjában  meghatározott  egyéb  speciális feltételeket.   

Igen/Nem

13.   
A   Pályázó   a   Projekt   adatlap   vonatkozó   pontjában
(Esélyegyenlőség érvényesítése) legalább két vállalást tett.   
Igen/Nem


14.   
A   Pályázó   a   Projekt   adatlap   vonatkozó   pontjában (Környezeti fenntarthatóság érvényesítése) legalább két vállalást tett.   

Igen/Nem


II.2. Pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok

Amennyiben a pontozásos értékelés során a projekt javaslat nem éri el az előírt minimumpontszámot a II., III. részcél-specifikus pontokból, a projektjavaslat támogatásra nem javasolható.

I. Közös szempontok (mindkét részcélra vonatkozó) a projekt paraméterei alapján   
50

1.    Regionális sajátosságok (pontot igen válasz esetén kap)   
5

1/1    A  projekt  egy  címmel  rendelkező  ipari  park  területén valósul meg, mely nem érintett ipari területek fejlesztését
célzó támogatásban.   
0/5

1/2    A projekt barnamezős területen valósul meg, mely nem érintett ipari területek fejlesztését célzó támogatásban.   
0/5

1/3    A projekt a 2007-2012-es időszakban ROP ipari területek fejlesztése kiírások keretéből támogatásban részesült ipari területen valósul meg.   
0/5
2.    Projekt sajátosságok (pontot igen válasz esetén kap)    10


2/1    A         projekt         keretében         létrehozott/átalakított épület/épületrész nettó hasznos alapterületének több, mint
75%-a   termelő/szolgáltató   funkciót   (F3.   Fogalomtár)
szolgál (felújítási  tevékenységre nem vonatkozik).   

0/5

2/2    Az épület kivitelezésének fajlagos költsége nem éri el a jelen pályázati felhívás 6. sz. melléklete szerint számított, elfogadható fajlagos költség maximum 75%-át.   
0/5
 


3.   
Projekt előkészítettsége (pontot igen válasz esetén kap)   
5


3/1    A  pályázó  valamennyi  engedélyköteles  tevékenységére jogerős   építési   engedéllyel   rendelkezik   a   pályázat
benyújtásakor, vagy a projekt kizárólag építési engedély mentes tevékenységet tartalmaz.   

0/3


3/2    A   fejlesztéssel   érintett   ingatlan   tulajdonviszonyai   a
Pályázati Útmutató C7 pontjának megfelelően rendezettek a  pályázat  benyújtásakor  valamennyi  érintett  ingatlanra
vonatkozóan.   

0/2

4.    Környezeti szempontok (pontot igen válasz esetén kap)   
10


4/1    A  fejlesztés  során  megújuló  energiát  hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség minimum 8%-át eléri.   

0/5
4/2    A fejlesztés hatására az érintett épület energetikai minősítési   osztálya   az   engedélyes   tervdokumentáció
alapján 176/2008 (VI.30.) Korm. R. szerint "A+", vagy "A",
vagy "B" besorolásúvá válik (meglevő épület esetében amennyiben a fejlesztést megelőzően is a fenti kategóriák valamelyikébe tartozott az épület nem adható pont jelen szempontra).   0/5
5.    A projekt területi elhelyezkedése alapján    20
5/1    Vállalkozássűrűség

Ezer  lakosra  jutó  működő  vállalkozások  száma  a  régió átlagának százalékában kifejezve a kistérségben, 2010   

5
    122%-    0
    107% - 121,99%    1
    98% - 106,99%    2
    88% - 97,99%    3
    75,5% - 87,99%    4
    - 75,49%    5
5/2    Vállalatok tevékenységének jövedelmezősége a térség számára

Egy főre jutó iparűzési adó (a helyi önkormányzat bevételeiből a régió átlagának százalékában kifejezve),
2011   


5
    120,7% -    0
    64,90% - 118,99%    1
    40,10% - 64,89%    2
    24,21% - 40,09%    3
    10,45% - 24,20%    4
23
 

    - 10,44%    5
5/3    Foglalkoztatottsági helyzet

Foglalkoztatottsági ráta 15-74 korosztály a régió átlagának százalékában kifejezve a kistérségben, 2010   

5
    109% -    0
    105% - 108,9%    1
    101% - 104,9%    2
    97,5% - 100,99%    3
    89,57% - 97,49%    4
    - 89,56%    5
5/4    Munkanélküliségi helyzet

Munkanélküliségi ráta a régió átlagának százalékában kifejezve a kistérségben, 2010   

5
    - 70%    0
    70,1% - 82,9%    1
    83% - 93,59%    2
    93,6% - 108,4%    3
    108,41% - 129%    4
    129,1% -    5
II. Telephelyfejlesztés részcél-specifikus szempontok    501.    Korrigált eredmény   


10
    vagy   
    Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény   1/A    Korrigált eredmény mutató

„Korrigált eredmény” = (Utolsó lezárt üzleti év üzemi tevékenység eredménye + Utolsó lezárt év értékcsökkenési leírás - Utolsó előtti lezárt év üzemi tevékenység eredménye - Utolsó előtti lezárt év értékcsökkenési leírás) / │(Utolsó előtti lezárt év üzemi tevékenység eredménye + Utolsó előtti lezárt év értékcsökkenési leírás)│= x   
10
    x < -0,25    0
    -0,25 ≤ x ≤ 0    2
    0 < x ≤ 0,1    4
    0,1 < x ≤ 0,2    6
    0,2 < x ≤ 0,3    8
    0,3 < x    1024
 
1/B    Egy  foglalkoztatottra  jutó  adózás  előtti  eredmény
(utolsó lezárt üzleti évről) (Ft) = x   
10
    x < 1 000    0
    1 000 ≤ x ≤ 500 000    2
    500 000 < x ≤ 1 000 000    4
    1 000 000 < x ≤ 2 000 000    6
    2 000 000 < x ≤ 3 000 000    8
    3 000 000 < x    10

2.    Eladósodottság foka (%) (Utolsó lezárt üzleti év kötelezettségek / Utolsó lezárt üzleti év összes forrás) * 100 = x   

10
   
100 < x   
0
   
75 < x ≤ 100   
2
   
50 < x ≤ 75   
4
   
30 < x ≤ 50   
6
   
20 < x ≤ 30   
8
   
0 ≤ x ≤ 20   
10

3.    Likviditás (utolsó lezárt üzleti év forgóeszközök) / (utolsó lezárt üzleti év rövid lejáratú kötelezettségek)   
5
   
x ≤ 0,8   
0
   
0,8 < x ≤ 0,9   
1
   
0,9 < x ≤ 1   
2
   
1 < x ≤ 1,1   
3
   
1,1 < x ≤ 1,2   
4
   
1,2 < x   
5

4.    Nettó árbevétel arányos beruházás   
10
    (összes elszámolható költség/utolsó lezárt év éves nettó árbevétel) = x   
   
x < 0,05   
0
   
0,05 ≤ x ≤ 0,075   
2
   
0,075 ≤ x ≤ 0,10   
4
   
0,10 < x ≤ 0,15   
6
   
0,15 < x ≤ 0,20   
8
   
0,20 < x ≤ 0,45   
10
   
0,45 < x ≤ 0,525   
8
25
 

   
0,525 < x ≤ 0,60   
6
   
0,60 < x ≤ 0,80   
4
   
0,80 < x ≤ 1,00   
2
   
1,00 < x   
0

5.    Befektetett eszköz arányos projekt méret   
10
    projekt összes elszámolható költsége / Utolsó lezárt üzleti évi befektetett eszközök = x   
   
3,0 ≤ x   
0
   
2,25 ≤ x < 3,0   
2
   
1,5 ≤ x < 2,25   
4
   
0,75 ≤ x < 1,5   
6
   
0,25 ≤ x < 0,75   
8
   
x < 0,25   
10

6.    Saját tőke arányos beruházási érték
(összes elszámolható költség / utolsó lezárt üzleti év saját tőke=x)   

5
   
300 ≤ x   
0
   
200 ≤ x < 300   
1
   
150 ≤ x < 200   
2
   
100 ≤ x < 150   
3
   
50 ≤ x < 100   
4
   
x < 50   
5
III. Ipartelepítés részcél-specifikus szempontok   
50


1.    Saját tőke arányos megtérülés (%)
(utolsó lezárt üzleti év szokásos vállalkozási eredmény + utolsó lezárt üzleti év kamatráfordítás)
/ utolsó lezárt üzleti év saját tőke*100 = x   

5
   
x ≤ 8    0
   
8 < x ≤ 12    1
   
12 < x ≤ 16    2
   
16 < x ≤ 20    3
   
20 < x ≤ 24    4
   
24 < x    52.   
Egy          főre          eső          hozzáadott          érték (utolsó lezárt üzleti év adózás előtti eredmény + utolsó lezárt üzleti év értékcsökkenési leírás + utolsó lezárt  üzleti  év  személyi  jellegű  ráfordítások)  / utolsó lezárt üzleti év létszám = x   


526
 

   
x ≤ 2.000.000   
0
   
2.000.000 < x ≤ 4.000.000   
1
   
4.000.000 < x ≤ 6.000.000   
2
   
6.000.000 < x ≤ 8.000.000   
3
   
8.000.000 < x ≤ 10.000.000   
4
   
10.000.000 < x   
5


3.    Eladósodottság
(utolsó lezárt üzleti év saját tőke / (utolsó lezárt üzleti év saját tőke + utolsó lezárt üzleti év hosszú
lejáratú kötelezettségek)*100 = x)   

10
   
x ≤ 40   
0
   
40 < x ≤ 50   
2
   
50 < x ≤ 60   
4
   
60 < x ≤ 70   
6
   
70 < x ≤ 80   
8
   
80 < x   
10

4.    Likviditás
(utolsó lezárt üzleti év forgóeszközök / utolsó lezárt üzleti év rövid lejáratú kötelezettségek = x)   
5
   
x ≤ 1,1   
0
   
1,1 < x ≤ 1,2   
1
   
1,2 < x ≤ 1,3   
2
   
1,3 < x ≤ 1,4   
3
   
1,4 < x ≤ 1,5   
4
   
1,5 < x   
5

5.   
Befektetett eszköz arányos saját forrás érték (projekthez biztosított önerő / utolsó lezárt üzleti év befektetett eszközök = x)   
10
   
3,0 ≤ x   
0
   
2,25 ≤ x < 3,0   
2
   
1,5 ≤ x < 2,25   
4
   
0,75 ≤ x < 1,5   
6
   
0,25 ≤ x < 0,75   
8
   
x < 0,25   
10


6.   
Nettó árbevétel arányos beruházás
(összes elszámolható költség/utolsó lezárt üzleti év éves nettó árbevétel = x)   

5
27
 

   
x < 0,05   
0
   
0,05 ≤ x ≤ 0,1   
1
   
0,1 < x ≤ 0,20   
3
   
0,20 < x ≤ 0,45   
5
   
0,45 < x ≤ 0,60   
3
   
0,60 < x ≤ 1,00   
1
   
1,00 < x   
0

7.    Saját tőke arányos beruházási érték
(összes elszámolható költség / utolsó lezárt üzleti év saját tőke=x)   
10
   
140 ≤ x   
0
   
120 ≤ x < 140   
2
   
100 ≤ x < 120   
4
   
80 ≤ x < 100   
6
   
60 ≤ x < 80   
8
   
x < 60   
10


Nyugat-Dunántúli Operatív Program esetében, amennyiben a pályázó 1 milliárd forintot meghaladó  elszámolható  költségű  projektet  valósít  meg,  illetve  50  főt  meghaladó célértéket jelöl meg pályázatában a „teremtett munkahelyek száma” indikátor vonatkozásában, a pályázat a fenti táblázatban foglalt pontszámon felül 10 többletponttal értékelendő.
A pályázó az I.1/1 és az I.1/3, illetve az I.1/2 és az I.1/3 szempontok közül csak az egyik szempont esetén kaphat pontot.
Az I.5. Projekt területi elhelyezkedése alapján adható pontok kistérségenként, illetve településenként a mindenki számára elérhető legaktuálisabb statisztikai adatok alapján kerültek meghatározásra. A pontok számát, illetve az adatok elérhetőségét a pályázati felhívás 2. sz. melléklete tartalmazza.
Támogatásban a II. / III. részcél-specifikus szempontokból az alábbi táblázatban foglalt minimális pontszámot elérő pályázat részesülhet.


Pályázati részcél/A projekt megvalósításának helyszíne    II. / III. részcél specifikus pontok kapcsán minimálisan elérendő pontszám
1. részcél    202. részcél    Észak-Magyarország    15
    Dél-Alföld    20
    Nyugat-Dunántúl    25
    Közép-Magyarország    20
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a fenti minimumpontszám pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!
Felhívjuk  a  pályázók  figyelmét  arra,  hogy  amennyiben  az  adatlapon  illetve  más alátámasztó dokumentumon szereplő értékelési adatokban a hiánypótlás után is eltérés tapasztalható, úgy az értékelés során a szakmai értékelés szempontjából kevesebb pontot érő kerül figyelembevételre!


E2. Projekt-kiválasztási folyamat
A projekt-kiválasztás folyamata a Pályázati Útmutató c. dokumentum H4. pontjában meghatározottak szerint zajlik.
Jelen felhívásra benyújtott pályázatokról a Közreműködő Szervezet által előterjesztett szakmai értékelés alapján az NFÜ hoz döntést.
A döntés-előkészítési folyamat dokumentációja tartalmazza
a)  a támogatást igénylő és a projektjavaslat azonosításához szükséges adatokat,
b)  a projektkiválasztási szempontok szerinti szöveges értékelést, továbbá a pontozást, c)  indokolással ellátott javaslatot a projektjavaslat változatlan tartalommal történő támogatására, csökkentett összköltséggel, illetve feltétellel történő támogatására
vagy elutasítására,
d)  támogatási  javaslat  esetén  a  támogatást  igénylő  által  teljesítendő  előfeltételek meghatározását.
Az NFÜ előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján a rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg erejéig, a meghatározott szakmai minimumot elért pályázatok támogatásáról dönt.
A döntés-előkészítési folyamat eredményeképp javaslat születik
a)    a projektjavaslat támogatására,   
b)    a   projektjavaslat   feltételekkel    és/vagy    csökkentett   összköltséggel    történő
    támogatására, vagy           
c)    a projektjavaslat elutasítására.           
A döntési javaslat alapján a pályázatról az NFÜ hoz döntést.
A döntésről a Közreműködő Szervezet írásban értesíti a pályázót a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.
Támogatás  odaítélése  esetén  a  közreműködő  szervezet  gondoskodik  a  támogatási szerződés megkötésének előkészítéséről.

Támogatott pályázat esetén az NFÜ a támogatási konstrukció címét, a pályázó nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a támogatás összegét és arányát, a döntés időpontját (év, hónap) az NFÜ honlapján (www.nfu.hu), a pályázó projekt adatlapon tett általános nyilatkozata mellett külön hozzájárulása nélkül közzéteszi.


E3. Csatolandó mellékletek

Ebben a pontban ellenőrzési lista formájában kerül felsorolásra a pályázathoz és/vagy támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó mellékletek köre és az ezekre vonatkozó kötelező formai-tartalmi előírások.

A  táblázatban  felsoroltakon  túlmenően  a  támogatási szerződés  megkötéséhez  további feltételek  is  megfogalmazásra  kerülhetnek.  A  táblázat  kizárólag  azokat  a  feltételeket rögzíti, amelyek kapcsán a pályázat benyújtásához kötődően is megfogalmazásra kerül valamilyen előírás.
Valamely melléklet ismételt csatolása akkor szükséges, ha a benyújtását követően annak tartalmát érintő változás következik be. Ekkor a megfelelően módosított dokumentum ismételt becsatolása szükséges.
 
A pályázati dokumentáció összeállítása javasolt az alábbi tartalomjegyzék minta szerint, mely egyben a pályázók számára ellenőrzési listaként is szolgál a csatolandó mellékletek körére. Ahol az alábbi táblázatban eredeti dokumentum benyújtása került előírásra, ott elfogadható a közjegyző által hitelesített másolat is.

Figyelem, valamennyi melléklet elektronikus formában (doc, docx, xls, xlsx, pdf, tiff,  tif,  jpg,  png,  bmp,  dwf,  dwg,  dwx)  nyújtandó  be!  A  más  szervek  által kiállított, aláírt nyilatkozatokat szkennelést követően, legalább fekete-fehér, olvasható, dátumot és aláírást tartalmazó dokumentumként elektronikus formában szükséges benyújtani, az eredeti példányt a pályázónál meg kell őrizni.


Felhívjuk a figyelmet, hogy minden aláírt dokumentumot szkennelve kell benyújtani!


Dokumentum sorszáma   
Dokumentum megnevezése
1. számú melléklet    A    pályázó  jogi   státuszának   és  a   képviseleti  jogosultság igazolása a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak
szerint (A.1. melléklet)
2. számú melléklet    Pénzügyi alkalmasság igazolása a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.2. melléklet) - A pályázó szervezet jóváhagyott, utolsó lezárt üzleti évi összevont (konszolidált) beszámolója, ennek hiányában éves beszámolója, vagy egyszerűsített éves beszámolója (mérleg, eredmény- kimutatás, kiegészítő melléklet);
EVA alany vállalkozások részéről az adóhatósághoz benyújtott utolsó és utolsó előtti évi EVA bevallás minden oldala.
Egyéni vállalkozók esetében utolsó és utolsó előtti évi SZJA
bevallás
3. számú melléklet    Tulajdonviszonyok,   per-   és   igénymentesség   igazolása   a
Pályázati  Útmutató  1.  számú  mellékletében  foglaltak  szerint
(A.3. melléklet) - Jelen pályázati kiírás esetében, amennyiben a fejlesztés barnamezős a Pályázati Útmutató I. számú mellékletének A3. pontjának, tulajdoni lapra vonatkozó rendelkezéseitől eltérően teljes, nem szemle típusú tulajdoni lap benyújtása szükséges.
4. számú melléklet    Engedély, műszaki tervdokumentáció a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.4. melléklet)
5. számú melléklet    Költségvetést     alátámasztó     egyéb     dokumentumok     (az adatlapban megadott költségvetésnek megfelelően)

Minden    költséget   a   Pályázati   Útmutató   C2.2.   pontjának megfelelően szükséges alátámasztani.
6. számú melléklet    Nyilatkozat közszféra szervezeti státuszról
7. számú melléklet    KKV  minősítési  nyilatkozat  a  Pályázati  Útmutató  1.  számú mellékletében foglaltak szerint (A.7. számú melléklet)
8. számú melléklet    S1. számú melléklet - igazolás területi besorolásról
9. számú melléklet    S2.    számú   melléklet   -   Ipari   Park   tulajdonosának,   vagy működtetőjének  és/vagy  ipari  terület  tulajdonosának nyilatkozata
10. számú melléklet    S3. számú melléklet - Nyilatkozat barnamezős besorolásról
11. számú melléklet    S4.  számú  melléklet  –  Energetikai  besorolást  alátámasztó dokumentum
12. számú melléklet    S5.  számú  melléklet  –  Tervezői  nyilatkozat  és  kimutatás termelő/szolgáltató funkciójú épületekről/épületrészekről
 

Dokumentum sorszáma   
Dokumentum megnevezése
13. számú melléklet    Nyilatkozat átlátható szervezeti státuszról
14. számú melléklet    Nyilatkozat nagyvállalati ösztönző hatásról


Speciális csatolandó mellékletek tájékoztatója

S1. számú melléklet:

Az illetékes építéshatóság igazolása a fejlesztett ingatlan területi besorolásáról. Vagy
Rendezési terv szerinti besorolás dokumentumai (szabályozási terv és a Helyi Építési
Szabályzat releváns részei). – hatóság által hitelesített

Vagy

Amennyiben a település nem rendelkezik hatályos településrendezési tervvel, az illetékes építéshatóság nyilatkozata szükséges a fejlesztés illeszkedéséről.

S2. számú melléklet:
Az Ipari Park tulajdonosának, vagy működtetőjének nyilatkozata arról, hogy a fejlesztett ingatlan az Ipari Park címhasználati szerződésében foglaltak szerint, az Ipari Park területén található.
A mellékletet abban az esetben kell benyújtani, ha a fejlesztést Ipari Parki területen hajtják végre.
A nyilatkozat alapvető tartalmi és formai követelményei:
-  tartalmazza az Ipari Park megnevezését és legfontosabb adatait
-  tartalmazza  a  fejlesztéssel  érintett  ingatlan  helyrajzi  számát  és  azt,  hogy  az
ingatlan a hatályos címszerződés szerint az Ipari Park területén található.
A nyilatkozatot az Ipari Park üzemeltetője cégszerűen írja alá


Amennyiben a projekt a 2007-2012-es időszakban ROP keretéből támogatásban részesült ipari területen valósul meg, a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a fejlesztés a támogatással érintett ipari területen valósul meg.
(amennyiben releváns).
A nyilatkozat alapvető tartalmi és formai követelményei:
-  tartalmazza az ipari terület megnevezését és legfontosabb adatait
-  tartalmazza  a  fejlesztéssel  érintett  ingatlan  helyrajzi  számát  és  azt,  hogy  az
ingatlan a korábbi ROP projekt által fejlesztéssel érintett területén található.
A nyilatkozatot az ipari terület tulajdonosa, vagy üzemeltetője cégszerűen írja alá
A dokumentumot eredeti vagy pályázó által hitelesített másolati formában kell benyújtani.

S3. számú melléklet:
A pályázó nyilatkozata a tervezett fejlesztéssel érintett ingatlan barnamezős besorolásáról. (A  fenti  nyilatkozat  kiegészíthető  fotókkal,  az  illetékes  építéshatóság  barnamezős
besorolást  alátámasztó  igazolásával.)  Lásd.  Nyilatkozat  minta  barnamezős  területről,
melynek pályázó által történő kitöltése, és aláírása kötelező.


S4. számú melléklet:
A Magyar Építész Kamara SZÉSZ8, SZÉSZ8K, illetve TÉ jogosultsággal rendelkező épületenergetikai szakértőjének nyilatkozata arról, hogy a pályázathoz benyújtott engedélyes tervdokumentáció a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendeletnek megfelelően mely minőségi osztályba sorolandó. A nyilatkozathoz a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján elvégzett számításokat mellékelni szükséges.
 

Amennyiben a projekt meglevő épület átalakítását tartalmazza, úgy csatolandó az épület fejlesztést megelőző állapotának vonatkozásában a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében előírtaknak megfelelő, a rendelet 9. §-ban meghatározott energetikai tanúsító által kiállított tanúsítvány.
Abban  az  esetben  csatolandó,  amennyiben  a  pályázó  I.  2/2  szempont  kapcsán többletpontot kíván érvényesíteni.


S5. számú melléklet


A pályázathoz csatolt műszaki tervdokumentáció készítőjének nyilatkozata arról, hogy a projekt keretében létrehozott épület/épületrész nettó hasznos alapterülete legalább 75%- ban a felhívás F3. Fogalomjegyzéke szerinti termelő/szolgáltató funkcióval bír. A nyilatkozathoz az érintett épület/épületrész helyiséglistája is csatolandó, mely kimutatásszerűen tartalmazza az egyes helyiségek funkcióját, illetve azok nettó hasznos alapterületét.


Abban  az  esetben  csatolandó,  amennyiben  a  pályázó  I.  2/1  szempont  kapcsán többletpontot kíván érvényesíteni.E4. Monitoring mutatók


Mutató neve    Indikátor szett száma    Típus    Mértékegység    Minimálisan elvárt célérték    Célérték elérésének időpontja
A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott terület nagysága    2684    output    ha       
A fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe    2685    output    m2       
A fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe    2686    output    m2       
Támogatás által indukált beruházások nagysága    345    eredmény    Mrd Ft       
Bruttó hozzáadott érték    2687    eredmény    Mrd Ft       
Megtartott munkahelyek    1984    eredmény    fő       
 

száma                   
Teremtett munkahelyek száma    99    eredmény    fő    ld. C6.4.b.   
Teremtett munkahelyek száma - nők    451    eredmény    fő       
A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma    398    eredmény    fő       


A félkövér betűtípussal szedett indikátorok szerepeltetése kötelező a pályázatban. Valamennyi  a  benyújtott  pályázatban  szereplő  indikátor  vonatkozásában  az  indikátor
tényértékének alakulásáról az adatszolgáltatás kötelező. A Megtartott  munkahelyek
száma és a Teremtett munkahelyek száma indikátorok esetében a célértékek nem teljesítése szankciót von maga után.


Az egyes mutatók definíciója és számítása megtalálható az NFÜ honlapjának http://www.nfu.hu/doc/3551 ROP indikátorok pontjában.

F.     ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

Az általános adminisztratív információkat a Pályázati Útmutató c. dokumentum H. pontja tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen felhívásra vonatkozó speciális feltételek kerülnek rögzítésre.


A pályázatok benyújtása a Nyilatkozat, valamint a további dokumentációt tartalmazó CD/DVD benyújtásával lehetséges az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.
Felhívjuk   figyelmét,   hogy   amennyiben   a   kitöltő   program   által   generált Nyilatkozat nem kerül benyújtásra, a küldemény nem minősül pályázatnak és további vizsgálat nélkül elutasításra kerül!


F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint a jelen útmutatóban előírt mellékleteket)  kizárólag elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati felhívás részét képező (kitöltő program által generált) nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével kell beküldeni az alább megjelölt címre és határidőben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a projektadatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD-n nyújtották be és a CD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat hiányzik, a küldemény nem minősül pályázatnak.
 

Benyújtás helye:


Dél-Alföldi
Operatív Program
DAOP-1.1.1/E és D-13    Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Észak-Magyarországi
Operatív Program
ÉMOP-1.1.1/F és B-13    NORDA Nonprofit Kft
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
Közép-Magyarországi
Operatív Program
KMOP-1.5.3/C és B-13    Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146  Budapest, Hermina út 17.
Nyugat-Dunántúli
Operatív Program
NYDOP-1.3.1/D és E-13    Nyugat-dunántúli   Regionális   Fejlesztési   Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projektjavaslat ellenőrzését!


Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!


A pályázat benyújtása, a projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ ROP IH által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról. A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.


Kérjük, hogy a borítékon, csomagoláson és CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát a pályázó nevét és címét, a felhívás nevét:
„Telephelyfejlesztés”. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!


Benyújtás ideje:


A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges:


Konstrukció    A benyújtás kezdete    A benyújtás legvégső
időpontja
DAOP-1.1.1/E és D-13    2013.11.05    2013.12.02
ÉMOP-1.1.1/F és B-13    2013.11.05    2013.12.02
KMOP-1.5.3/C és B-13    2013.11.05    2013.12.02
NYDOP-1.3.1/D és E-13    2013.11.05    2013.12.02


A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

A  benyújtást  követően  a  pályázat  tartalmi  elemeinek  változtatására  nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
 


F2. További információk

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint felhívás specifikus információkat az NFÜ honlapján (www.ujszechenyiterv.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:
Telefonon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. E-mailen: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalatF3. Fogalomjegyzék

Átalakítás
Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka, melynek eredménye folytán a létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációja történik, vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamata alapvetően megváltozik.
Barnamezős terület
Barnamezős  területnek  tekinthető  az  az  egybefüggő  építési  telek  vagy  telkek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:
•    a területen építmény/épület található meg,
•    a jelenleg teljes mértékben használaton kívüli építmény/épület rossz fizikai állapotban van, többnyire környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz és ezek megoldásához hozzájárul a fejlesztés,
•    a fejlesztés következtében gazdasági tevékenység fog zajlani a területen
•    az  érvényes  településrendezési  terv  alapján  az  alábbi  kategóriák  egyikébe tartozik:
o    Gazdasági terület a pályázat benyújtását megelőzően a településrendezési terv    alapján  már  legalább  5  éve  gazdasági  terület2    (OTÉK  szerinti Kereskedelmi, szolgáltató, vagy Ipari terület; Budapesten „Munkahelyi” besorolású terület) és ipari tevékenységet folytattak vagy folytatnak rajta,
illetve mezőgazdasági üzemi területként funkcionált vagy
o  Különleges terület, ezen belül kizárólag:
ƒ    oktatási központok területei, vagy
ƒ    egészségügyi területek, vagy
ƒ    a  nyersanyag  kitermelés  (bányászat),  nyersanyag  előfeldolgozás céljára szolgáló területek, vagy
ƒ    honvédelmi   és   katonai,   valamint   nemzetbiztonsági   építmények területei, vagy
ƒ    hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), vagy
ƒ    mezőgazdasági üzemi terület
o  Közlekedési és közműterület, ezen belül kizárólag:
ƒ    közlekedési építmények


2 Amennyiben a helyi építési szabályzat 5 éve az OTÉK által meghatározott kategóriákat alkalmazza.
 
ƒ    igazgatási épület.
Kizárólag a fenti definíció kritériumait teljes egészében teljesítő projekt fogadható el barnamezős beruházásnak a pályázat pontszámmal történő értékelése során. A barnamezős jelleg alátámasztásaképpen semmilyen hatósági nyilatkozat csatolása nem tekinthető relevanciával bíró dokumentumnak.
Bázislétszám
A Bázis időszak 12 hónapjában, a pályázó szervezetnél foglalkoztatottak (FTE-ben kifejezett) számának egyszerű számtani átlaga. A bázislétszám megtartásához a
1208 és a 1308-as NAV nyomtatványokon bevallott értékeket kell alapul venni. Az adatlapon közölt információk valóságtartalmát a Közreműködő Szervezet a projekt
helyszínén a helyszíni szemle alkalmával ellenőrzi.


Bővítés
Meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.
Felújítás
Meglévő  építmény,  építményrész,  önálló  rendeltetési  egység,  helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység.
Gazdasági terület
Az érintett település településrendezési tervében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően gazdasági területnek minősülő terület.
Budapesti fejlesztések esetében a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Fővárosi Közgyűlési Rendeletben (BVKSZ) meghatározottak szerint ipari területnek és kereskedelmi, szolgáltató területnek minősülő „Munkahelyi övezet besorolású” terület.
Induló beruházás fogalma
A 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a tárgyi eszközökbe és/vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik. Egy    épület,   ill.   az   alapinfrastruktúra   helyreállítása,   felújítása,   korszerűsítése önmagában nem teljesíti az induló beruházás fogalmát.
Ipari park
A 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet szerint infrastruktúrával ellátott, fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységeket folytató működésre és innovációra törekvő,
„Ipari Park” címmel rendelkező szervezet. Jelen felhívás esetében az ipari park címszerződésében  szereplő  helyrajzi  számok  tekintendőek  az  ipari  parki  címmel
rendelkező területének. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ipari parki címmel rendelkező szervezetek címszerződésében szereplő területek meghatározása esetén,
amennyiben az ipari parki címszerződés módosításra kerül, az eredeti szerződés mellett a módosítások is figyelembe veendők.
A fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe
A projekt keretében korszerűsített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete.
A fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe
A  projekt keretében  épített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete.
Korszerűsítés
 
Meglévő  építmény,  építményrész,  önálló  rendeltetési  egység,  helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka.
Logisztika célját szolgáló fejlesztés
A  felhívás  C7.1.  pontjában  nevesített  korlátozások  azokat  a  tevékenységeket nevesítik, melyek ezen kiírás keretében nem támogathatóak.
Jelen pályázat keretében logisztika célját szolgáló fejlesztésnek minősül a logisztikai szolgáltatók által végrehajtott beruházás, amely TEÁOR’08 5210 raktározás, tárolás (TEÁOR’03-as  6312  tárolás,  raktározás),  illetve  TEÁOR'08  6820  Saját  tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR'03-as 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése) céljára szolgáló építmény(ek) létrehozására, fejlesztésére irányul.
Logisztikai  szolgáltató:  olyan  vállalkozások,  melynek  főtevékenysége  logisztikai szolgáltatás.
Logisztikai szolgáltatások TEÁOR’08 szerint:
4920 Vasúti áruszállítás
4941 Közúti áruszállítás
4942 Költöztetés
4950 Csővezetékes szállítás
5020 Tengeri áruszállítás
5040 Belvízi áruszállítás
5121 Légi áruszállítás
5210 Raktározás, tárolás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 Rakománykezelés
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5310 Postai tevékenység (egyetemleges kötelezettséggel)
5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
8292 Csomagolás


Megtartott munkahely
A  támogatott  projekt  eredményeként  megőrzött  munkahelyek  száma.  Értéke megegyezik a Bázis létszámmal.
Megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása
Amennyiben a fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség  minimum  8%-át  eléri.  Felhívjuk  a  pályázók  figyelmét,  hogy  a  fenti kategóriába szigorúan értelmezve kizárólag a megújuló energia előállítását szolgáló berendezések bekerülési értékét képző költségek értendők bele (pl. geotermikus hőszivattyús padlófűtési rendszer kialakítása esetén kizárólag a hőszivattyú berendezés képzi a megújuló energiát hasznosító technológia részét, a padlófűtés kiépítése nem).
Szálláshelyfejlesztés
Szálláshelyfejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „12 NEM LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített szállodák, motelek, fogadók, panziók és egyéb szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül,
 
valamint az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi nyaralótáborok, üdülő- és pihenőotthonok, egyéb, nyaralóknak készült máshova nem sorolt ingatlan.

Termelő/szolgáltató funkciójú épület/épületrész
A  vállalkozás  székhelyén/fióktelepén/telephelyén  található  épületek/épületrészek közül azok, amelyekben a pályázó fejlesztendő tevékenységének megfelelő termék előállítás, illetve szolgáltatás nyújtása történik (raktározási, tárolási, igazgatási, kereskedelmi, szociális, illetve bármely egyéb funkciót ellátó épületek/épületrészek nem értendőek bele). Amennyiben adott épületben termelő, illetve nem termelő funkcióval bíró épületrészek, helyiségek is helyet kapnak, úgy a kizárólag termelő funkcióval bíró helyiségeket szükséges figyelembe venni.

Turisztikai attrakció
Turisztikai vonzerő vagy attrakció az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatás gyakorló turistaérkezést vált ki, és olyan szolgáltatások épülnek rá, amelyek hozzájárulnak a turisztikai munkahelyteremtéshez.


Az általános fogalmakat a Pályázati Útmutató H14. pontja tartalmazza.


F4. Mellékletek

1.  Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent
Pályázati Felhívásokhoz – 2012-02. számú verzió, és ennek mellékletei
2.  Területi elhelyezkedés alapján adható pontok
3.  Kitöltő program
4.  Településlista mikrovállalkozások részére
5.  Fajlagos költségmaximumok
6.  Nyilatkozat minta barnamezős területről
7.  Acéliparba tartozó vállalkozások meghatározása
8.  Közszféra nyilatkozat
9.  Nyilatkozat nagyvállalati ösztönző hatásról
10. Nyilatkozat átlátható szervezeti státuszról


Kommentek:

Még nincsenek hozzászólások

Szólj hozzá te is!

Név*
Email cím
Hozzászólás*
Ellenőrzés*
Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
Összeférhetetlenség:

Összeférhetetlenség: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdésében, valamint a 2007-2013 programozási időszakban 4/2011. (II.28.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatározott szempontok alapján áll fenn.


Összes szakszó