Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva - kisprojektekhez - Tervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a

Környezet és Energia Operatív Program

KEOP-2012-5.5.0/D

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

című

konstrukcióhoz

Érvényes: 2012.november - től

 

Tartalom

A. A támogatás célja ÉS HÁTTERE.. 3

A1. Alapvető cél és háttér információ.. 3

A2. Részcélok.. 4

A3. Rendelkezésre álló forrás. 4

A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás. 4

A5. Támogatás formája.. 7

A6. Támogatás mértéke. 8

A7. Támogatás összege. 9

B. Pályázók köre.. 10

B1. A pályázók körének meghatározása.. 10

B2. Méret. 11

B3. Székhely.. 11

B4. Iparág.. 11

B5. Típus. 11

B6. Kizáró okok.. 11

C. A PÁLYÁZAT tartalMA.. 13

C1. Támogatható tevékenységek.. 13

C2. Nem támogatható tevékenységek.. 16

C3. Elszámolható költségek.. 16

C4. Nem elszámolható költségek.. 21

C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) 22

C6. Projekt iparági korlátozása.. 22

C7. Projekt területi korlátozása.. 22

C8. A projekt megkezdése. 22

C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje. 23

C10. Fenntartási kötelezettség.. 23

C11. Horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) alapelvek érvényesítése. 23

C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban.. 23

D. Pénzügyi feltételek.. 28

D1. Az önerő összetétele. 28

D2. Egyéb pénzügyi eszközök.. 28

D3. Biztosítékok köre. 28

D4. Előleg igénylése. 29

D5. Egyéb feltételek.. 29

E. Kiválasztási kritériumok.. 31

E1. Monitoring mutatók.. 39

F. Adminisztratív információk.. 40

F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése. 40

F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje. 40

F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók.. 41

F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) 41

F5. A Támogatási szerződés, támogatási okirat. 42

F6. Kifogás. 42

F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata.. 42

F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések.. 43

F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések.. 43

F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája.. 44

F11. Fogalomjegyzék.. 45

F12. Csatolandó mellékletek listája.. 47

F13. Pályázati kiírás elemei 51

 

A. A támogatás célja ÉS HÁTTERE

Jelen Pályázati Felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek – amennyiben attól való eltérés nem megengedett –, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.

A1. Alapvető cél és háttér információ

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget az Új Széchenyi Terv e pályázata az alábbi lehetőségekkel: energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek; az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); intézmények fűtési, és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; a vállalkozások nem termelési célú fűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; világítási rendszerek korszerűsítése; megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek.

 

Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervünkben [2010-2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél magasabb, 14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.

 

Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra.

Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban.

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás - fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis projekteket támogat, az adott projekt és projektgazda jellegétől függő mértékben.

Kizárólag a kisebb összegű (1-50 millió forint támogatási igényű) beruházások támogathatóak. A beérkezett pályázatok egyfordulós, könnyített elbírálású („automatikus”) eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

A2. Részcélok

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetők.

A3. Rendelkezésre álló forrás

 

A KEOP-2012-5.5.0 konstrukció 2012-13-as teljes kerete 30 milliárd Ft.

A pályázat meghirdetésekor a 2012-13-as időszakra a KEOP-2012-5.5.0/D komponensre 4 Mrd Ft áll rendelkezésre, melyből 2,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek (kivéve egyházak); További 1,5 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre (B.1 fejezet korlátozásai mellett).

Ezen felül a KEOP-2012-5.5.0 konstrukció „A”, „B”, „C” és „D” komponenseiben - a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által – az elismert egyházak számára mindösszesen 3Mrd Ft áll rendelkezésre.

Továbbá lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.

A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

Jelen kiírásban a pályázatok könnyített elbírálású, egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

Jelen konstrukcióra vonatkozó, a projekt közérthető folyamatleírása:

1. lépés: Energetikai igény/veszteség feltáró vizsgálat

Az épület(ek) energetikai felújításához kapcsolódó fejlesztés(ek)nek az Épületenergetikai audito(ko)n (F13 fejezet szerinti IV. melléklet) kell alapulniuk, melyeket a fejlesztés megvalósulása és a pályázat benyújtása előtt egy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő ENt-Sz (illetve jogutód szerinti besorolása) és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SZÉSZ8, (illetve jogutód szerinti besorolása), jogosultsággal rendelkező szakértőnek (továbbiakban auditor) kell elkészítenie.

 

Amennyiben egy pályázat több épület fejlesztésére vonatkozik, az Épületenergetikai auditot minden egyes épületre külön el kell készíteni, a projektre vonatkozó eredményeket az Energetikai Tanulmány tartalmazza.

Az Épületenergetikai audit részét képezi a 7/2006. (V.24) TNM rendelet szerinti egyszerűsített módszerrel elvégzett számítás a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra, valamint a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet szerint meghatározott épületenergetikai tanúsítvány a fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan.

 

Csak, és kizárólag az auditor által javasolt, Pályázó által kiválasztott technológiára lehet pályázatot benyújtani és támogatást folyósítani! Az auditornak minden esetben jóvá kell hagynia a kiválasztott fejlesztés(eke)t az (F13 fejezet szerinti III. mellékletben) auditori nyilatkozat sajátkezű aláírásával!

 

2. lépés: Ajánlatkérés/közbeszerzés

Az „E” fejezet szakmai támogathatósági kritériumai részében megadott műszaki paramétereknek és kivitelezési feltételeknek, és az auditor által jóváhagyott fejlesztésnek megfelelő ajánlati felhívást kell közzétenni.

a.) Amennyiben a projekt és/vagy a pályázó nem közbeszerzés köteles, akkor a piaci ár alátámasztására (legalább 3 db) kizárólag piaci feltételek melletti, független harmadik féltől[1] származó árajánlatot kell bekérni, melynek meglétét és megfelelőségét az auditor ellenőrzi, valamint igazolja.

b.) Amennyiben a projekt és/vagy a pályázó közbeszerzés köteles, és a fejlesztés meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, feltételes közbeszerzést[2] kell lebonyolítani, amelyhez a Pályázati Felhívás F13. VIII. melléklete szerinti dokumentum minta (zöld FIDIC) opcionálisan alkalmazható.

 

3. lépés: Feltételes Vállalkozói Szerződés megkötése

a.) Amennyiben a projekt és/vagy a pályázó nem közbeszerzés köteles, a beérkezett, minimum három ajánlat (F13 fejezet VI. számú mellékletben közölt összesítő is kötelező része az ajánlatnak) alapján szükséges a kivitelező kiválasztása, és a feltételes vállalkozási szerződés megkötése az F13 fejezet VI. számú mellékletben meghatározott minimális tartalommal,

b.) Amennyiben a projekt és/vagy a pályázó közbeszerzés köteles, az ajánlatokat (F13 fejezet VI. számú mellékletben közölt összesítő is kötelező része az ajánlatnak) a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján szükséges elbírálni. Eredményes eljárás lefolytatása esetén a kivitelező kiválasztását követően a feltételes vállalkozási szerződés megkötése szükséges a F13 fejezet VI. számú mellékletben meghatározott minimális tartalommal.

A Pályázati Felhívás F13. VIII. melléklete szerinti dokumentum minta (zöld FIDIC alapú szerződés) mindkét esetben opcionálisan alkalmazható, azzal, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell az F13 fejezet szerinti VI. számú mellékletben meghatározott követelményeket.

 

4. lépés: Pályázat benyújtása/támogatási döntés

A pályázati anyagot az összes (F.12 fejezet szerinti) kötelező melléklettel együtt kell benyújtani.

 

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 39. § (2) bekezdése előírja, hogy a támogatást igénylő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követő 3 napon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot - jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumot is - a közreműködő szervezet részére. Tekintettel arra, hogy a pályázó a projekt adatlap és mellékletei közreműködő szervezethez történő benyújtásával válik támogatást igénylővé, a fenti kötelezettségnek a pályázat a benyújtása során köteles a pályázó eleget tenni.

 

A fentiek miatt a pályázat benyújtásakor külön CD/DVD adathordozón meg kell küldeni közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot.

 

Amennyiben a pályázat a befogadási kritériumoknak nem felel meg, a pályázat elutasításra kerül és a Pályázó elektronikus értesítést kap az elutasítás részletes indokairól!

 

Amennyiben a pályázat a befogadási kritériumoknak megfelel, azonban a pályázat nem felel meg az E. Kiválasztási kritériumok fejezet II. Formai kritériumainak, a pályázó elektronikus értesítést kap, és elektronikus úton kiküldésre kerül a Hiánypótlási felszólítás!

A befogadásra vonatkozó értesítő levél kézhezvételét követő 7 napon belül a pályázó köteles a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes, a pályázathoz benyújtott dokumentumot a pályázói tájékoztató felületre feltölteni.

Formai és tartalmi megfelelés esetén a pályázó elektronikus értesítést kap a támogathatóságról, melyet követően postai úton is megküldésre kerül a Támogatói Okirat.

5. Támogatói Okirat hatályba lépése

A Támogatói Okirat megküldését követően megkezdődik a közbeszerzési dokumentáció utóellenőrzése. A Támogatói Okirat hatályba lépésének feltétele a Közreműködő Szervezet által kiadott Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés kézhezvétele.

 

6. lépés: A projekt megvalósítása

A projekt megvalósítása során minden esetben szükség van auditori és releváns műszaki ellenőri közreműködésre.

 

7. lépés: Záró hitelesítés/felülvizsgálat

Minden fejlesztés megvalósítása esetében szükség van a projekt megvalósítását követően auditori felülvizsgálatra. A projekt befejezésekor, a Záró Beszámolóhoz (ZB) csatolni kell az auditor által aláírt ZB kísérő auditigazolást (F13. fejezet III. számú), amely igazolja, hogy valóban az a fejlesztés történt meg, ami a támogatott pályázat tárgya volt.

 

8. lépés: Épületenergetikai tanúsítvány

A projekt befejezésekor el kell készíteni a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet szerint meghatározott épületenergetikai tanúsítványt.

Az Energetikai minőségtanúsítvány hitelesített másolatát a ZB-vel együtt kell benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.

 

9. lépés: Elszámolás

A Közreműködő Szervezethez benyújtásra kerül az elszámolás, mely megfelelősége esetén történik a támogatás folyósítása.

 

10. lépés: Fenntartás

A ZB Közreműködő Szerv általi jóváhagyása után a projekt a 3 illetve 5 éves fenntartási időszakba lép.

 

Továbbá lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.

 


A5. Támogatás formája

A Pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás).

Jelen pályázati kiírás keretében támogatást elnyerő projektekre a következő két szabályrendszer vonatkozhat:

1.  Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (továbbiakban EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak minősülő kedvezményezettekre vonatkozó szabályok 

A közösségi jog szerint vállalkozásnak minősül a kedvezményezett és ezért az állami támogatási szabályok hatálya alá esik az általa tervezett projekt, ha a pályázó:

o        vállalkozás VAGY

o        nonprofit gazdasági társaság, VAGY

o        olyan non-profit szervezet, közoktatási, illetve felsőoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan szervezete[3], amely a projekt keretében megtermelt energiát nem a részére jogszabályban meghatározott (adott esetben alapító okiratban is rögzített) szakmai alapfeladata[4], hanem vállalkozási tevékenységként[5], jövedelemszerzés céljára használja fel. Energia vagy energiahordozó értékesítése minden esetben vállalkozási tevékenységnek minősül!

 

Amennyiben a pályázó a közösségi jog szerinti vállalkozásnak (továbbiakban vállalkozás) minősül, akkor jelen pályázati kiírás keretében a „Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről” szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 3.§ szerinti tevékenységekre ún. állami támogatás nyújtható. A Rendelet alapján a következő állami támogatási kategóriák alkalmazhatók az egyes támogatható tevékenységek vonatkozásában:

  • csekély összegű támogatás [1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.)]

 

A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok:

Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén az adott és a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 [6] eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az adott és a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottságnak a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

A csekély összegű támogatásokról külön útmutató áll rendelkezésre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.hu).

2.  Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak nem minősülő kedvezményezettekre vonatkozó szabályok

Adott támogatás abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak amennyiben a projekt keretében az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában és a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől.

A6. Támogatás mértéke

Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum mértékek meghatározásához pedig az alábbi táblázat alkalmazandó:

 

Pályázó

Támogatás maximális mértéke

Mikro-, kis- és középvállalkozás

60 %

Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás

60 %

Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények

85 %

Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények esetében, amennyiben a projekt vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik (A.5 fejezet 1 pont)

60%

Nonprofit szervezet

60 %

Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet[7]

85 %

Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet[8]

100 %

 

 

Kiegészítés a táblázathoz:

 

 

Állami támogatásnak minősülő esetekben:

Jelen pályázati felhívás alapján elnyert támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható egyéb, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatással, illetve az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatással, amennyiben a halmozódás következtében a támogatási intenzitás meghaladná a 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet 25. §-ában meghatározott mértéket.

 

A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás és/vagy kamattámogatás, energiahatékonysági hitel, fejlesztési adókedvezmény támogatástartalma az adott projekt támogatási intenzitásánál figyelembe veendő tétel, ezért a Pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat szerinti projekt megvalósítása során visszatérítendő támogatást és/vagy kamattámogatást igénybe vesz.

A7. Támogatás összege

A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 1 millió Ft, maximum összege pedig 50 millió Ft-ot.


B. Pályázók köre

B1. A pályázók körének meghatározása

 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint)[9]:

VÁLLALKOZÁS (1, 2)

Jogi személyiségű vállalkozás (1)

·                Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek

Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)

·                Kivéve képviselő-testületi hivatalok

·                Kivéve központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31)

 

NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)

Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)

·                Kivéve pártok

·                Kivéve lakásszövetkezetek

·               Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz

 

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)

Egyéb gazdasági szervezet (7)

·                Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)

Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)

Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)

 

Kiegészítés a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti besoroláshoz:

- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Kormányrendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval  rendelkezik

- Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be.

 

Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

 

Továbbá lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.

B2. Méret

Vállalkozások közül kizárólag

  1. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő jogosultak pályázni;
  2. többségi önkormányzati/állami tulajdonú vállalkozások pályázhatnak.

B3. Székhely

Lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.

B4. Iparág

Lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.

(Annex I – A projektek iparági korlátozása mellékletet lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban)

B5. Típus

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

B6. Kizáró okok

A pályázat benyújtásának és a támogathatóságnak szakmai feltételei:

 

1.     Engedélyköteles tevékenységet tartalmazó projekt esetén:

·       A projekt megvalósításához szükséges jogerős engedély(ek) benyújtása szükséges!

 

NEM engedélyköteles tevékenységet tartalmazó projekt esetén:

·       A pályázó képviseletére jogosult személy nyilatkozatának benyújtása szükséges arról, hogy a projekt nem engedély köteles.

 

2.     Egyéb benyújtandó hozzájárulás(ok):

Napelemes projekt(rész) esetén  a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentő és az arra adott választ szükséges a pályázathoz benyújtani. Az első kifizetési kérelem feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött / módosított hálózathasználati szerződés megléte.

3.     Az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása van, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget.

4.     Az Ávr. 72. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz az Ávr-ben meghatározott erre jogosultak hozzáférnek, az Ávr. 79. § (1) bekezdése alapján a Kedvezményezettet terhelő köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami adóhatóság a Kincstár, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv elektronikus úton történő megkeresésére adatot szolgáltat, az Áht. 52. § (3) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében pedig - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírásra kerül.

5.     Pályázó hozzájárul, hogy a NAV, a 368/2011. (XII. 31) Kormányrendelet alapján, a projekt javaslat elbírálása során a szervezet adótartozására vonatkozó adatát a közreműködő szervezet és a Támogató tudomására hozza.

6.     Pályázó hozzájárul a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.

7.     A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek kell lennie.

8.     Nem részesülhet(nek) támogatásban olyan vállalkozás(ok) és/vagy partnerként bevonni kívánt vállalkozás(ok), melyek nem rendelkeznek a tevékenységük folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel és tevékenységük nem felel meg a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.

9.     A fejlesztési tevékenység nem tartozik a Pályázati útmutatóban kizárt ágazatok közé.

10.   Jelen konstrukcióban nem nyújtható támogatás a 7/2006 TNM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti épület(ek) energetikai felújítására.

 

Továbbá lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.


C. A PÁLYÁZAT tartalMA

C1. Támogatható tevékenységek

Jelen pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani (továbbiakban: kombinált projekt).

 

A kombinált projektre vonatkozó előírások:

·       Kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is kizárólag az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) hő- és/vagy villamosenergia-rendszer ellátását szolgálja.

·       A benyújtott pályázatok esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya – alátámasztottan – el kell hogy érje legalább az 50%-ot a projekt elszámolható költségén belül.

·       Az „A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek” alfejezet I. és/vagy II. alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusait, valamint a B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek 1. és/vagy 2. alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusai csak egymással (energiahatékonyság és megújuló energiafelhasználás) kombináltan lehet megvalósítani.

·       Az „A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek” alfejezet III. alpontjában felsorolt tevékenység projekttípusait, valamint a B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek 3. alpontjában felsorolt tevékenységek projekttípusait csak egymással (energiahatékonyság és megújuló energiafelhasználás) kombináltan lehet megvalósítani.

A)    Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.

 

A fejlesztéssel érintett – a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének 1. számú táblázatában meghatározott – összes épülethatároló szerkezetnek a fejlesztés után meg kell felelnie a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének 1. számú táblázatában meghatározott hőátbocsátásra vonatkozó követelményeknek.

 

Támogatható az a projekt is ahol a jelen pályázat keretében valamely épülethatároló szerkezet nem érintett, vagy részben nem érintett a jelen fejlesztéssel és nem is felel meg a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének 1. számú táblázatában meghatározott hőátbocsátásra vonatkozó követelményeknek.

Ebben az esetben:

–a fejlesztés által érintett épületnek meg kell felelnie a TNM rendelet 1. számú mellékletének II. pontja szerinti fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelményeknek, valamint gépészeti korszerűsítést (is) tartalmazó projekt esetében a TNM rendelet 1. számú mellékletének III. pontja szerinti összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményeknek (is).

 

Figyelem! A 7/2006 TNM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti épület(ek) energetikai korszerűsítésre jelen konstrukcióban nem lehet pályázni!


Egymással érintkező épületekből álló épületcsoportok esetében az épületcsoportot alkotó egy-egy, vagy több épület felújítására külön is lehet pályázni.

 

Projekttípusok:

a)     Utólagos külső hőszigetelés (valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldala, pl. külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince felett, homlokzati üvegfal, de legalább a fűtött és fűtetlen terek közötti falak fűtetlen tér felé eső oldala), abban az esetben, ha a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

b)     Külső nyílászáró-csere  / korszerűsítés (fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó); abban az esetben ha fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

 

II. Intézmények fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:

 

Projekttípusok:

a)     Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása)

b)     Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése

c)     Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,

 

Kötelező elemek:

a)     Fűtési, és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése esetén  az energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás  elkülönített mérését lehetővé tevő mérőműszereket kell beépíteni.

b)     Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, heti időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani. Például oktatási jellegű intézmények, irodaépületek, stb.

 

 

 

 

III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 

Projekttípusok:

a)     Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje

b)     Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményeznek.

 

B)    Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

Projekttípusok:

1.     Napkollektoros rendszer kialakítása épület használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából

 

2.     Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése céljából vagy használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából

 

3.     50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti napelemes rendszer(ek) kialakítása épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

 

Kötelező elemek:

a)     Fűtési, és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, napelemes rendszer kialakítása esetén az energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás elkülönített mérését lehetővé tevő mérőműszereket kell beépíteni.

b)     Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, heti időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani. Például oktatási jellegű intézmények, irodaépületek, stb.

 

Tevékenységek kombinálása:

Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet pályázni (a felhívás A6. illetve A7. fejezeteiben foglaltak figyelembe vételével), de egy épület fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható! 

A támogatható rendszerek minimálisan elvárt műszaki és egyéb jellemzőit jelen Pályázati Felhívás E. Kiválasztási Kritériumok fejezetének „Szakmai támogathatósági kritériumai” tartalmazzák.

Vállalkozások esetében jelen konstrukció C1. A) és B) pontjában felsorolt támogatható tevékenységek megvalósításához kizárólag csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható, igazodva a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelethez.

C2. Nem támogatható tevékenységek

A C1. pontban szereplő tevékenységeken  kívül jelen konstrukció keretében semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

 

1)     Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni. kivéve

o    a megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú építmények. 

2)     Nem támogathatóak a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott lakás beruházási tevékenységek.

3)     Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, kivételt képez a gőzközegű távhő.

4)     Vállalkozások esetében a termelési technológiához kapcsolódó energetikai beruházások nem támogathatók.

5)     Nem támogathatóak azok a C.1/B 3. pont szerinti napelemes rendszerek kialakítását célzó projektek, melyeknél a rendszer által éves szinten – auditori számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület, fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.

 

Jelen konstrukció keretében a Pályázati felhívás C1. pontja szerinti nem kombinált (megújuló energiák felhasználása és épületenergetikai fejlesztések) projekt nem támogatható. A nem kombinált energiahatékonyság javításra vonatkozó projekt a KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/C pályázati konstrukciók keretei között adandók be.

C3. Elszámolható költségek

Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban találhatóak.

Kizárólag a C.1 pont felsorolásban szereplő tevékenységekhez kapcsolódó költségek vehetők figyelembe, egyéb költségek nem. Azaz a projektelemeken belül elszámolható költségek felsorolása teljes körű, a felsorolásban nem szereplő költségek nem számolhatók el. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek.

A közösségi jog értelmében vállalkozásnak minősülő szervezetek esetében valamennyi elszámolható költség támogatástartalmára csak és kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható (lásd A5 fejezet).

A támogató jogosult a pályázati dokumentációra (elsősorban az Energetikai Tanulmány és kiegészítő dokumentumai) illetve a kivitelezésre/eszköz beszerzésre vonatkozó elszámolható költség és támogatási összeg csökkentésére, vagy a már kifizetett támogatás visszakövetelésére – szabálytalansági eljárás keretében - amennyiben a projekt megvalósítása során kiderül, hogy a pályázatban a jelenlegi helyzet felmérése és/vagy a tervezett állapot meghatározása nem a valóságnak megfelelően történt.

C3.1. A projekt-előkészítés során elszámolható költségek

A projekt előkészítésével kapcsolatos költségek összege nem haladhatja meg a projekt tervezett összes elszámolható költségének 6%-át.

a)     Előkészítés címén, főszabály szerint a támogatott projekt Támogatói Okiratban rögzített kezdete előtt – de az elszámolhatósági időszakon belül – keletkezett költségek számolhatóak el.

b)     A projekt megvalósítás tényleges kezdetét követően felmerülő, de a támogatott beruházás előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó költségek szintén elszámolhatóak. Az előkészítés költségei utólag, a Támogatási Okirat hatálybalépését követően számolhatóak el.

c)      Az előkészítési költségekre csak és kizárólag utófinanszírozási finanszírozási forma választható!

 

A projekt-előkészítés során az alábbi projekt- és költségelemek költségei számolhatók el (a felsorolás teljes körű, nem bővíthető):

 

PROJEKTELEMEK az előkészítés során:

A projektelemek megnevezése előtti számok az Energetikai Tanulmány - Költségvetési táblázatában szereplő számozást követik.

 

8. Projektmenedzsment II. – Anyag jellegű ráfordítások

  • Közbeszerzési szakértő díja

 

9. Közbeszerzés

  • Közbeszerzési projektelem:

-       Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-előkészítésre vonatkozóan

-       Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projekt-megvalósításra vonatkozóan

 

10. Tanulmányok és vizsgálatok készítése

  • Energetikai Tanulmány költsége:

-     Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok összefoglalója c. dokumentum

-     7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített módszerrel elvégzett számítás a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan (a számítás által igazolni kell, hogy a tervezett állapotban az épület megfelel a Pályázati Felhívás C1 pontjában rögzítésre került a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti követelményértéknek).

-     Épületenergetikai Tanúsítvány a fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet szerint.

 

Az Épületenergetikai Tanulmány költségtétel az elszámolható beruházási költség maximum 4%-a, de nem lehet több mint 3 millió Ft, melynek költsége csak az előkészítés költségei között számolható el!

 

11. Tervezési költségek

·       Kiviteli tervek (Pl. gázterv) vagy tendertervek

·       Építési engedélyes tervek

·       Műszaki beavatkozási terv

 

14. Egyéb költségek

·       Engedélyek hatósági díja (tervezésnél el nem számolt)

·       Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/

·       Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik

·       Egyéb hatósági díjak

 

C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során

A projekt-megvalósítási szakaszban a támogatható tevékenységekkel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető kizárólag támogatás.

A megvalósítás során felmerülő költségekre utófinanszírozási és/vagy szállítói finanszírozási forma választható!

 

A projekt-megvalósítás során az alábbi projekt- és költségelemek költségei számolhatók el (a felsorolás teljes körű, nem bővíthető):

 

A projektelemek megnevezése előtti számok az Energetikai Tanulmány - Költségvetési táblázatában szereplő számozást követik.

 

5. Építés és/ vagy 6. Eszközbeszerzés

 

Rendszer kialakításának költsége

Új rendszerek beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában.

 

Elszámolható költségként jelenik meg a bontás/átalakítás/bővítés/építés/technológiai szerelés/próbaüzem/kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költsége.

 

Elszámolható költségként jelenik meg továbbá a műszaki és egyéb berendezések, gépek beszerzésének költsége, telepítése, beépítése, adaptálása, valamint ezek rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezés, beüzemelés, szükség szerint a garanciális paraméterek kimérésének (igazolásának) költsége.

 

a)    Utólagos külső hőszigetelés esetén elszámolható költségek:

Hőszigetelési rendszer költsége beleértve a hőszigetelő vakolatokat, színvakolatok költsége, villámhárító helyreállítása, ereszcsatorna helyreállítása, kiegészítő bádogozás, külső oldali műanyag párkány, vízszigetelés helyreállítása (meglévő megbontása esetén).

Állványozás anyagköltsége nem elszámolható!

 

b)    Külső nyílászáró-csere / korszerűsítés esetén elszámolható költségek:

Nyílászárócsere, külső-belső párkány, meglévő nyílászáró bontása (elszállítási és lerakási költsége nem elszámolható), nyílások helyreállítás (eredeti állapotig), kiegészítő bádogozás, ablakhoz beépíthető légbeeresztő.

 

 

c)     Intézmények fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése esetén elszámolható költségek:

 

Hőtermelőtől szekunder oldali csatlakozásig:

Hőtermelőcsere, Meglévő rendszer bontása, Puffertartály kiépítése, Szivattyúcsere, Szabályozhatóság kiépítése, Hidraulikai beszabályozás, Vezérlés, Kémény, Füstgázelvezetés és elemei, HMV rendszer, Próbaüzem, Hőcserélő, Rendszerhez kapcsolódó hőszigetelés

 

Egyéb a rendszer működéséhez alapvetően szükséges elemek (tágulási tartály, légtelenítő, biztonsági lefúvató szelep, keverőszelep, váltószelep, kondenzátum elvezetés, hőmérséklet és nyomásérzékelők, hőközponti osztó-gyűjtő, hidraulikus váltó, iszapleválasztó, szűrő, visszacsapó szelep, egyéb szelepek és gömbcsapok)

 

Radiátor csere, sugárzófűtés kialakítása (fal illetve padlófűtés esetén kőműves munkákkal), Szabályzószelepek, Hőmennyiségmérés kiépítése, szekunder oldali csővezeték csere és hőszigetelése, hidraulikai beszabályozás, légtelenítési lehetőség kialakítása, próbaüzem, iszapleválasztó, szűrő.

 

d)    Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása esetén elszámolható költségek:

Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje, Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményeznek.

 

 

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek projektelemei:

 

e)    Napkollektoros rendszer telepítése esetén elszámolható költségek:

Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése, hőtároló berendezések, szabályozás elemeinek vásárlása és telepítése. (pl. napkollektor és tartóelemei, kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíz tároló és puffertartály, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyú blokk).

 

f)     Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása esetén elszámolható költségek:

Hasznosító kazán, ennek kapcsolódása használati melegvíz és fűtési rendszerhez és/vagy termelési folyamathoz, mindezek telepítése és kapcsolása, használati melegvíz és fűtési rendszerhez szükséges eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, a tüzelőanyag raktározásához, átmeneti raktározásához szükséges nem építmény jellegű elemek, automatikus tüzelőanyag adagoló.

 

g)    Épületek villamosenergia-igényének kielégítése céljából kialakított napelemes rendszer esetén az elszámolható költségek:

Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő-és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése. Villamosenergia-tárolásra alkalmas akkumulátor.

 

A megújuló energiaforrás felhasználására vonatkozó tevékenységek esetében kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig+szabályzáshoz szükséges eszközök, napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig támogathatóak)! Elszámolhatóak a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

 

8. Projektmenedzsment II. – Anyag jellegű ráfordítások

Biztosítékadással kapcsolatban felmerült költségek

 

12. Mérnöki feladatok

  • Műszaki ellenőr
  • Záró auditori nyilatkozat költsége: A beruházás megvalósulása után, a Záró Beszámolóhoz (ZB) csatolandó auditori nyilatkozat, igazolás benyújtása szükséges. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezen nyilatkozat kiállításának költsége a projekt megvalósításához tartozó elszámolható költség. Az elszámolható költsége maximum nettó 250 000 Ft lehet!
  • Épületenergetikai Tanúsítvány költségei a fejlesztés utáni állapotra vonatkozóan a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet szerint.

 

A 12. Mérnöki feladatok összes költsége nem haladhatja meg a kivitelezési tevékenység (5. Építési munkák, 6. Eszközbeszerzés) elszámolható költségének 4%-át!

 

13. Tájékoztatás és nyilvánosság

A Projektre vonatkozó kötelező tájékoztatási előírásokat az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentum tartalmazza. A tájékoztatás és nyilvánosság elszámolható költsége maximum a projekt elszámolható összköltségének 1%-a lehet!

 

14. Egyéb költségek

·         Használatbavételi, üzemeltetési engedélyek, megvalósítási szakaszban felmerülő hatósági díjak, egyéb adók és illetékek költségei feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik.

 

C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások

Lásd az „Általános pályázati útmutató” és a „Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek” c. dokumentumokban.

 

C4. Nem elszámolható költségek

 

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, és a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban.

A C3. fejezetben felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el! A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet az alábbi, a projekt költségvetése során nem elszámolható költségekre:

a)     készletek, járművek beszerzése, (kivéve: saját anyagoknak a beszerzése, majd a kivitelező számára való átadása);

b)     használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések költségei;

c)      üzletrész- és részvényvásárlás;

d)     lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez eszköz- és ingatlanbérlet, bérleti díjak;

e)     állatvásárlás;

f)      alapvető irodai szoftverek;

g)     természetbeni hozzájárulások;

h)     operatív lízing díj;

i)       biztosítások költségei;

j)      munkaterület, beruházási helyszín és a fejlesztéssel érintett épület(ek) őrzése, és az őrzéséhez kapcsolódó költségek;

k)     pénzügyi, banki költségek;

l)       deviza átváltási jutalékok és veszteségek;

m)    a pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül;

n)     fordítás, tolmácsolás;

o)     műszaki tartalék

p)     projektmenedzsment költség (kivéve közbeszerzési szakértő díja és biztosítékadással kapcsolatban felmerült költségek).

 

A további általános feltételeket lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.

C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez)

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendő. 

C6. Projekt iparági korlátozása

Jelen pályázati kiírás keretében a következő iparági korlátozások állnak fenn:

 

A 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. § alapján nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakhoz.

a)   a halászathoz és akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak,

b)   az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásnak,

c)   az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásnak, ha

ca)  a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb)  a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d)   harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás,

e)   az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás,

f)   a szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló, 2002. július 23-i 1407/2002/EK tanácsi rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásnak,

g)   a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozás számára,

h)   nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

 

Egy vállalkozásnak bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

C7. Projekt területi korlátozása

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

C8. A projekt megkezdése

Lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban, valamint jelen konstrukcióra vonatkozó további előírások a 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet szerint.

A beruházási projektek megkezdésének időpontja

a) építési tevékenység támogatása esetén

aa)  az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva),

ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozatában a munkálatok megkezdésére vonatkozóan megjelölt nap,

b) gép, berendezés, eszköz, anyag, termék, immateriális jószág beszerzés támogatása esetén az első beszerzett eszköz visszavonhatatlan megrendelését igazoló okmány kiállításának dátuma, megrendelés hiányában a szállításra megkötött szerződés létrejöttének napja,

c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén, ha a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, illetve előzetes megrendelés hiányában a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja,

d) a kedvezményezett által végzett tevékenység esetén az első, nem projekt előkészítésnek minősülő tevékenység felmerülése.

C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje

A projekt befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy - amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg - a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül.

 

A további általános feltételeket lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.

C10. Fenntartási kötelezettség

Az általános fenntartási kötelezettségeket lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban és a „Támogatási szerződés általános feltételei”-ben.

 

Jelen konstrukcióra vonatkozó további előírások:

·            A Kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig azokat megőriznie.

·            Az eredeti dokumentumokat a Kedvezményezett tárolja abban az esetben is, amennyiben külső projekt menedzsment szervezetet vesz igénybe.

·            A támogatás igénybevevője jogosult a meghatározott fenntartási időszak alatt a gyors technológiai változások miatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjére, amennyiben a fenntartási időszak alatt a tevékenység, szolgáltatás fenntartása az érintett régióban biztosított. A fenntartási időszakban a kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés korszerűsítésére támogatásban nem részesülhet.

C11. Horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) alapelvek érvényesítése

Lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.

C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban

Az általános korlátozásokat az „Általános pályázati útmutató” és a „Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek” c. dokumentumok tartalmazzák.

Jelen konstrukcióra vonatkozó kiegészítés:

1.      Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt[10] esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás.

2.      Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását.

3.      Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem járul hozzá a hazai megújuló energiaforrás hasznosítás abszolút értékben történő növeléséhez, figyelembe véve az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve szerinti elvárásokat.

4.      Támogatás olyan (energiahatékonyság javítási) beruházások finanszírozásához nyújtható, amelyek megvalósításának eredményeként egyértelműen  igazolható fosszilis energiahordozó-megtakarítás, és ezáltal számszerűsíthető környezetvédelmi eredmények jelentkeznek (mikro avagy projektszinten és makro avagy nemzetgazdasági szinten egyaránt).

5.      Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) kisebb, mint 2,00 %, vagy meghaladja a 15,00 %-ot. (A beruházás pénzügyi megtérülési rátájának számításához szükséges táblázatokat az F13. fejezet szerinti III. számú melléklet - Energetikai Tanulmány - tartalmazza.) A BMR számítás során jelen pályázati konstrukcióban a karbantartási- és munkabér jellegű költség-változás nem vehető figyelembe.

6.      Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem teher-, per- és igénymentes[11], kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, továbbá bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A teher-, per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.

7.      A projektnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a pályázó zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb a projekt lezárásáig kell benyújtania a Közreműködő Szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető.

8.      A projekteknek energetikai audito(ko)n kell alapulniuk. Az energetikai audit tartalmának ki kell elégítenie a releváns sablonban (F13. fejezet III., IV számú pontjaiban) megfogalmazott formai és tartalmi követelményeket.

9.      A projekt megvalósítása során kötelező műszaki ellenőr alkalmazása.

10.   Az épületenergetikai auditot egy a 176/2008 (VI. 30.) kormányrendelet 9 § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, és a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő ENt-Sz (illetve jogutód szerinti besorolása) és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SZÉSZ8 (illetve jogutód szerinti besorolása) jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie.

11.   A Pályázónak az auditorral az F13 fejezet VI. számú pontjában rögzített kötelező előírásokat tartalmazó szerződést kell kötnie.

12.   Utólagos külső hőszigetelést; Külső nyílászáró-cserét/korszerűsítést; Fűtési, használati melegvíz és Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítását előirányzó beruházásoknál az érintett tevékenységre és ezen belüli projekttípusokra vonatkozóan teljesülnie kell a Pályázati Felhívás C.1 fejezetben előírt követelményeknek.

13.   Jelen konstrukcióban nem nyújtható támogatás a 7/2006 TNM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti épület(ek) energetikai fejlesztésére.

14.    A Pályázónak a kivitelezési munkákra vonatkozóan az F12 fejezet 7. számú pontjában rögzített kötelező előírásokat tartalmazó feltételes szerződést kell kötnie a vállalkozóval. A feltételes vállalkozói szerződés és a benyújtott pályázat műszaki tartalma azonos kell, hogy legyen.

15.   Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem csökkenti a fosszilis energia felhasználást.

16.   A konstrukció keretében beruházások támogatására pályázatot benyújtani csak meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítése céljából lehet (új építésekkel, bővítésekkel ebben a konstrukcióban, a C.2. fejezetben felsorolt kivételektől eltekintve, nem lehetséges pályázni).

17.   Csak olyan épület energiahatékonysági beruházása támogatható, melyet a pályázat benyújtásának évében, és az azt megelőző 3 évben rendeltetésszerűen használtak.

18.   Jelen pályázati kiíráson belül 2008.01.01 után üzembe helyezett technológiák/eszközök korszerűsítése/cseréje nem támogatható!

19.   Funkcióváltás[12] kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a beruházással érintett épület hő- és egyéb energia szükséglete a funkcióváltás hatására nem növekszik!

20.   Az energia megtakarítás számításának módja: a fejlesztés előtti 3 év éves energiaszámla alapján tapasztalt gyakorlati energia fogyasztások átlaga és a kiindulási állapotra elvégzett 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített módszerrel meghatározott éves – elméleti – energiafogyasztás közül az alacsonyabb érték képezi a kiindulási állapotot. Az energia-megtakarítást ehhez viszonyítva szükséges meghatározni, oly módon, hogy a fentiekből kivonjuk a fejlesztés utáni állapotra elvégzett 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti számítás eredményeként kapott elméleti energiafogyasztás értékét.

21.   Fosszilis energiahordozó-cserét tartalmazó projekt esetében energiaköltség-megtakarításként az eredetileg használt energiahordozó árával (tarifájával) számolt költség-csökkenés vehető figyelembe. A kiváltott és az alkalmazott új energiahordozók eltérő árából (tarifájából) adódó költség-különbözetet az egyéb költségek változásaként lehet figyelembe venni. Megújuló energiaforrásra történő átállásnál a teljes megújuló energiára vonatkozó energiaköltség-változás elszámolható energiaköltség-megtakarításként.

22.   A konstrukcióban támogatható beépítendő hőtermelők teljesítménye nem haladhatja meg az épület hőigénye által indokolt teljesítmény 110%-át. Ha az épület hőigényének megfelelő teljesítményű hőtermelő nem beszerezhető, illetve nincs forgalomban olyan hőtermelő, amely teljesíti a 110%-os elszámolhatósági határértéket, a beépítendő hőtermelő teljesítménye és az épület hőigénye közötti lehető legkisebb különbségre kell törekedni. Kizárólag ebben az esetben olyan hőtermelő is támogatható, melynek teljesítménye meghaladja a 110%-os határértéket.

23.   A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása csak abban az esetben támogatható, ha egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményez és a fejlesztés előtti megvilágítási szint nem sérül, továbbá a projekt kielégíti az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Kormányrendelet előírásait.

24.   Jelen konstrukcióban nem támogatható olyan fejlesztés, amelynek eredményeként éves szinten a hálózatról vételezett és a hálózatba betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján a hálózatba történő villamos energia betáplálás – vagyis éves szinten összesítve villamosenergia-értékesítés – valósulna meg.

25.   Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény[13] energiaellátásához kapcsolódik.

26.   A projekt befejezésekor (az A.4. fejezetben leírtak figyelembevételével) el kell készíteni a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet szerint meghatározott épületenergetikai tanúsítványt. A tanúsítvány másolatát a Záró Beszámolóval együtt kell benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.

27.   Csak olyan projektek támogathatóak, melyek megfelelnek

A)     A Pályázati Felhívás „E” fejezetében foglalt kritériumoknak.

B)     Az Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek költsége a következő fajlagos, nettó költségszintet nem haladják meg:

·       Éves szintű 1 GJ megtakarításra vetített nettó beruházási költség: 80.000 Ft/GJ

C)     A Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek költsége a következő fajlagos, nettó költségszinteket nem haladják meg:

·       Napkollektoros rendszer: 270 000 Ft/ nm abszorber felületre vetítve

·       Napelemes rendszer esetében beépített napelem teljesítményre vetített beruházási költség: 800 000 Ft/kW

·       Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer esetén: 

-            A mezőgazdasági gépkatalógusban[14] szereplő termék[15] esetén az ott megadott érték

-        A mezőgazdasági gépkatalógusban nem szereplő termék[16] esetén 200 000 Ft/kW


D. Pénzügyi feltételek

A részletes szabályozást az „Általános pályázati útmutató” és a „Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek” c. dokumentumok tartalmazzák.

A saját forrás (önerő, támogatáson felüli rész) rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor igazolni kell.

D1.  Az önerő összetétele

Az Önerő elemeit az „Általános pályázati útmutató” tartalmazza, jelen konstrukcióra vonatkozó további előírások:

 

Önerő elemei

Igazolás módja

Tagi kölcsön, magánkölcsön

A tulajdonos, illetve a tagok határozata a kölcsön nyújtásáról, az általuk kiadott ígérvény, megkötött kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat.

A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés

A tőkeemelésről és összegéről szóló taggyűlési, közgyűlési, alapítói, határozat, a tőkeemelés végrehajtását igazoló cégbírósági bejegyző végzés, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás a törzstőke emelés címén befizetett összegről, valamint taggyűlési, közgyűlési, alapítói, határozat arra vonatkozóan, hogy az összeget adott projekt megvalósítása céljára fogják felhasználni.

 

 

Az önrészként figyelembe vehető, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás megnevezése „egyéb támogatás”.

 

D2. Egyéb pénzügyi eszközök

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

D3. Biztosítékok köre

Lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban. A vonatkozó fejezetben (C4 pont) a Támogatási Szerződés alatt Támogatói Okiratot kell érteni.

 

Speciális, jelen konstrukcióra vonatkozó további előírások:

A kedvezményezett a biztosítékok tartalmával, jogi helyzetével kapcsolatos mindennemű változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változásról történő tudomást szerzést követő 3 munkanapon belül írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére.

Amennyiben a kedvezményezett a támogatást felhasználta, de a projekt végrehajtása nem felel meg a Támogatói Okiratban foglaltaknak, illetve a kedvezményezett a fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeinek nem tett maradéktalanul eleget, és a kedvezményezett az erre történő írásbeli felszólítás alapján sem fizeti vissza az igénybe vett támogatási összeget úgy a támogató jogosult a kedvezményezett által nyújtott biztosíték érvényesítésére.

 

Ingatlant terhelő jelzálogjog:

Amennyiben a Kedvezményezett jelzálog alapítására ingatlant ajánl fel, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles megküldeni a felajánlott ingatlan 5 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapját, valamint 30 napnál nem régebbi hivatalos értékbecslését (igazságügyi szakértő által készített hivatalos értékbecslés.) Ezek alapján – a támogatás elnyerése esetén - közjegyzői okiratba foglalt jelzálogszerződés kerül megkötésre.

A Támogató által is elfogadható ingatlan esetén a jelzálogszerződés megkötésére egy előre egyeztetett időpontban a Közreműködő Szervezet által választott közjegyzői irodában, közjegyző jelenlétében kerül sor.

 

A Támogatói Okirat hatálya alatt a kedvezményezett kérésére a felajánlott biztosíték cseréjéhez hozzájárulás adható, amennyiben

-         az új biztosíték végrehajthatósága és az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonatkozó jelen pályázati felhívásban foglalt illetve a jogszabályi feltételeknek,

-         az előlegre vonatkozó biztosíték cserélésére az előleggel történt elszámolás megtörténte után van lehetőség.

D4. Előleg igénylése

Lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.

D5. Egyéb feltételek

1)     A pályázat nem eredményezhet közvetlen nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb közvetlen bevételeit kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni.

2)     Amennyiben a pályázó a beruházással érintett ingatlan(ok) bérlője, illetve üzemeltetője, abban az esetben közte és a beruházással érintett ingatlan tulajdonosa között létrejött  bérleti, illetve üzemeltetésre irányuló szerződést csatolni szükséges. A szerződésnek meghatározott időtartamra, de legalább a projekt fenntartási időszak végéig terjedő időtartamra kell szólnia.

3)     A Feltételes Vállalkozási Szerződés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, melynek alapján a felek bármelyike azt rendes felmondással megszüntetheti, vagy attól egyoldalúan elállhat. A szerződésszegéshez kapcsolódó rendkívüli felmondási jog gyakorlása kizárólag a Támogató írásbeli beleegyezésével gyakorolható. A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag a Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható.

Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.


 

E. Kiválasztási kritériumok

Nem támogatható az a pályázó illetve projekt, amely:

§   az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban és jelen pályázati felhívásban foglaltakat nem teljesíti;

§   az előírt pályázati dokumentumokat nem, vagy nem az előírt formában csatolja;

§   a projekt adatlap részét képező nyilatkozatot nem, vagy nem teljes körűen teszi meg;

§   projekt esetében a kiválasztási kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt.

 

A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:

I. Adminisztratív feltételek

Eredmény

 

I. BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK 

 

I.

1.

A benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek

+

I.

2.

A csatolt CD/DVD lemezen levő adatok épek, használhatóak.

+

I.

3.

A Pályázati adatlap megfelelő formátumban (.xzip és .PDF), elektronikusan benyújtásra került (a Pályázati adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített legfrissebb verziójú kitöltő program alkalmazásával történt. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változhat).

+

I.

4.

A papír alapon benyújtott nyilatkozat az arra jogosult(ak) által Cégszerűen aláírásra került. A pályázó és az aláíró(k) jogi státuszát és aláírásuk hitelességét igazoló dokumentumok benyújtása szükséges (cégkivonat/egyéni vállalkozói igazolvány/törzskönyvi igazolás/hatályos alapító okirat és közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány stb.: az F12 fejezet 1. illetve 2. mellékletében meghatározott dokumentumok).

+

I.

5.

Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget és eléri, a minimálisan igényelhető támogatást valamint az igényelt támogatási arány nem haladja meg a felhívásban jelölt maximális támogatási intenzitást.

 

+

I.

6.

A támogatást igénylő a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.

+

I.

7.

A pályázati dokumentáció könyvtárstruktúrája megfelel a felhívás F12 pontjában rögzített előírásoknak.

+

I.

8.

A Pályázati adatlapon megnevezett auditor által aláírt, a projektre vonatkozó „Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok összefoglalója” című mintadokumentum alapján elkészített (F13 fejezet IV. melléklet) vizsgálat(ok)  és a projektre vonatkozóan kitöltött Energetikai Tanulmány benyújtásra került, az F12 fejezetben foglaltaknak és a minta dokumentumoknak (F13 fejezet szerinti III. illetve IV. melléklet) megfelelően.

+

I.

9.

Az auditor által aláírt, projektre vonatkozó auditori nyilatkozat kitöltésre és benyújtásra került, az F12 fejezetben foglaltaknak és a minta dokumentumnak (F13 fejezet szerinti III. melléklet) megfelelően.

+

I.

10.

A projektre vonatkozó (a felek által cégszerűen aláírt) feltételes vállalkozási szerződés benyújtásra került az F12 fejezetben foglaltaknak (F13 fejezet szerinti VI. melléklet) megfelelően.

+

I.

11.

A projekt megvalósításának elindításához szükséges engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok (Pályázati Felhívás B6. pontja alapján) benyújtásra kerültek.

+

I.

12.

A beruházással érintett ingatlan rendezett tulajdonviszonyainak igazolása az F12 fejezetben foglaltaknak megfelelően.

+

I.

13.

A projektre vonatkozóan kitöltésre került Pénzügyi melléklet benyújtásra került az F12 fejezetben foglaltaknak és a minta dokumentumnak (F13 fejezet szerinti VI. melléklet) megfelelően.

+

I.

14.

A pályázat szerinti fejlesztés előtti állapotot bemutató teljes körű fotódokumentáció benyújtásra került az F12 fejezetben foglaltaknak megfelelően.

+

 

 

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

II. Formai feltételek

Eredmény

 

II. TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK

 

II.

1.

A támogatást igénylő neve és adószáma megegyezik az OCCR / MÁK adatbázisban szereplő adattal.

+

II.

2.

A támogatás összege megfelel az A7. pont szerinti előírásoknak.

+

II.

3.

A pályázó a pályázati felhívás B1. pontjában meghatározott kedvezményezettek körébe tartozik.

+

II.

4.

A pályázóra a pályázati felhívás B2. pontja szerinti kizáró ok nem áll fenn.

+

II.

5.

A pályázóra a pályázati felhívás B6. pontjában felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn.

+

II.

6.

A projekt adatlapon és az egyes mellékletekben a költségek és a források összege megegyezik.

+

II.

7.

Az egyes pályázati dokumentumok között számszaki vagy egyéb ellentmondások nincsenek.

+

II.

8.

A projekt megvalósításra tervezett támogatás összege és aránya megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak.

+

II.

9.

Állami támogatásnak minősülő esetekben (lásd. A5 fejezet) a pályázati felhívás alapján elnyert támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható egyéb, a EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatással, illetve az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatással, amennyiben a halmozódás következtében a támogatási intenzitás meghaladná a 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet 25. §-ában meghatározott mértéket

+

II.

10.

A pályázat szerinti támogatható tevékenységek köre megfelel a pályázati kiírás C1. pontjában foglaltaknak.

+

II.

11.

A pályázat szerinti tevékenységek nem érintik a pályázati kiírás C2. pontját.

+

II.

12.

A Pályázati Felhívás C3. pontjában meghatározásra került költségkorlátok betartásra kerültek.

+

II.

13.

A beruházás nem a C6. pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódik.

+

II.

14.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország területe.

+

II.

15.

A pályázó a pályázat szerinti beruházást a pályázat benyújtása előtt nem kezdte meg.

+

II.

16.

A pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyását követő 5 éven keresztül (KKV-k esetében 3 éven keresztül) az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

+

II.

17.

A pályázó a pályázat benyújtásakor rendelkezik (a D1. fejezet előírásai szerint) az igényelt támogatáson felüli megfelelő mértékű önrésszel

+

II.

18.

A pályázat megfelel a D5. fejezet előírásának.

+

II.

19.

A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint (Útmutató a Pályázati Adatlap Kitöltéséhez) került kitöltésre.

+

II.

20.

A projekt befejezése megtörténik a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül.

+

II.

21.

A pályázat a pályázati felhívásban megadott minta szerinti Auditori nyilatkozaton jóváhagyott beszerzés(ek)re vonatkozik.

+

II.

22.

Napkollektoros rendszer:

Rendelkezik Solar Keymark és/vagy DIN-CERTCO minősítéssel

Gyártói garancia minimum 5 év

Az engedélyezett üzemi nyomás min. 5 bar

Az alkalmazott hőközlő folyadék EU biztonsági adatlappal rendelkezik

Az üzemelés tartománya - 30 és + 120°C között van.

Az éves szoláris hozam nagyobb, mint:

Síkkolektornál: 500 kWh/m2/év

Vákuumcsöves kollektornál: 650 kWh/m2/év

+

II.

23.

Napelemes rendszer:

A napelemes modulokra gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre

+

II.

24.

A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.

+

II.

25.

Biomassza kazánok:

·          Rendelkezzen CE jelöléssel.

·          Fűtési víz minősége megfelel az EN 12828 szabványnak.

·          EN 13240:2001/A2:2004. Vagy ez alapján adoptált MSZ EN 13240:2001/A2:2005. VAGY EN 303-5: 1999 Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus táplálású 300 kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánokra vonatkozó fogalom meghatározások, követelmények, vizsgálatok és megjelölés. VAGY ez alapján adoptált MSZ EN 3003-5: 2000

·          EN 13240:2001/A2:2004. Szilárd tüzelésű helyiségfűtő készülékek. Követelmények és vizsgálati módszerek, vagy ez alapján adoptált MSZ EN 13240:2001/A2:2005 alapján végzett vizsgálaton. EN 14785: 2006 Lakóépületek fapellet-tüzelésű fűtőkészülékei. Követelmények és vizsgálati módszerek. Ez alapján adoptált MSZ 14785: 2006 EN 12809:2001 Lakossági, önálló, szilárd tüzelésű kazánok. Legfeljebb 50 kW névleges hőteljesítmény. Követelmények és vizsgálati módszerek. Ez alapján adoptált MSZ EN 12809:2001 vagy MSZ EN 12809:2001/A1: 2005. Illetve MSZ EN 303-5: 2000, és 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet.

 

Faelgázosító kazánok:</