NFA-2014-KKV

 NFA-2014-KKV

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

NFA-2014-KKV

P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S

 

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

 

A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

 

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. és 18/A. §-ai alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) foglalkoztatási alaprész 2014. évi központi keretéből - a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) 

 

nyílt jellegű pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

 

Az NFA-ból - 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 1100-1200 KKV-nál 6500 új munkahely létesíthető, továbbá legalább 12000 már meglévő munkahely megőrzése segíthető. A pályázat alapján a pályázati útmutató szerinti induló beruházás támogatható.

 

A pályázat célja: a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatás biztosításával.

 

A támogatás jogcíme: A Rendelet 18. § (1) bekezdése alapján regionális beruházáshoz kapcsolódó munkahelyteremtő támogatás, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. sz. melléklete szerinti „JA. Regionális támogatás” támogatási kategóriának[1] felel meg.

 

A pályázók köre: A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:

 

·         a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,

·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai,       

·         a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,

·         a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,

·         az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

Nem vehet részt a pályázaton  

·         az a szervezet/vállalkozás

Ø  amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,

Ø  amely a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,

Ø  amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

Ø  amely az NFA (korábban: Munkaerő-piaci Alap, MPA) foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el, 

Ø  amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,

Ø  amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,         

Ø  amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, a feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem megfelelő módon kerül sor,

Ø  amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni.

 

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:

  • beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel (lezárt teljes üzleti év nem szükséges feltétel, tehát kezdő, induló vállalkozás is pályázhat, amennyiben nyilvántartott vállalkozás),
  • beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,

·         a beruházást legkésőbb 2014. november 30-ig befejezi; és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),

·         a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),

·         építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerződés megkötésének feltétele),

·         a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,

·         üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,

·         meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát, 

·         a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban. Ez a követelmény - amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az érintett régióban - nem akadályozza a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére támogatásban nem részesülhet,

·         a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen,

·         a tervezett létszámbővítés megvalósítását követően - amennyiben a pályázat benyújtását követően a beruházást megkezdte, és a benyújtást követő időszakban  a teljes létszámfeltöltés megtörtént, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától[2] - a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a régióban lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan[3], és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva). Amennyiben a pályázó az NFA (korábban MPA) foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére meghirdetett korábbi munkahelyteremtő beruházási pályázat alapján foglalkoztatási kötelezettséget vállalt a régió területén, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszáma, az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves létszámnak tekinteni. 

·         a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja (a pályázó erről nyilatkozik, lásd: Nyilatkozatok 38. pont), amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be,

·         a támogatás odaítélése esetére - a beruházás befejezésének dátumától számított legalább 3 évig, továbbá az azt követő záróbeszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig tartó időtartamra - megfelelő fedezetet ajánl fel, rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal (ezzel legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkezésre kell állnia, a pályázatban erről nyilatkozni szükséges, lásd: Nyilatkozatok 28. pont/). A fedezet feltételeire vonatkozó részletes ismertető a pályázati útmutató 15. pontjában és a 2. sz. melléklet 1-2. oldalán található.

A fedezet lehet az odaítélt támogatás összegének

Ø  120 %-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosító szervezet, pénzintézet által biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy

Ø  150 %-át kitevő forgalmi értékű, permentes (lásd még: 2. sz. melléklet III. Ingatlan jelzálogra vonatkozó egyéb rendelkezések fejezete), forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy

Ø  az előző fedezeti formák kombinációja (lásd 2. sz. melléklet), vagy

Ø  200 %-os kapcsolt fedezet: legalább 50 %-át kitevő permentes (lásd még: 2. sz. melléklet III. Ingatlan jelzálogra vonatkozó egyéb rendelkezések fejezete), forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy 50 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre (műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések) alapított ingó zálogjog (a munkaügyi központtal történő egyeztetés szerint),

 

Amennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legalább 2 teljes, mérleggel lezárt naptári éven keresztül folyamatosan működött, és működik megszakítás nélkül a pályázat benyújtásakor is, és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani.

·         a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy

Ø  a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy

Ø  a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg,

  • a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást,

·         a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz (lásd még: útmutató 30. pont),

·         a beruházás befejezését követően - a beszerzési értéktől függetlenül - a mérlegében nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.

                          

Elszámolható költségek: kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51. §-a alapján elszámolható és igazolt - azon költségek, amelyek a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében szereplő „A. Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2., 3.-ból licenc és 4.-ből a találmány, a szabadalom és a know-how, valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

 

A II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsorból az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

 

Az elszámolható költséget szokásos piaci áron[4] kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

 

Támogatás akkor nyújtható, ha azokat a kedvezményezett

·         piaci feltételek mellett, harmadik féltől vásárolja, és

·         legalább három évig, kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használja, és

·         eszköznyilvántartásba veszi, és a Számviteli törvény 52-53. §-a szerinti értékcsökkenést alkalmazza.

 

A pályázat benyújtásakor - a külföldi pénznemben meghatározott értékek átszámításánál - a benyújtás napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamot kell figyelembe venni. A kifizetésnél a számla pénzügyi teljesítésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos, érvényes napi árfolyammal kell számolni, ezért jelentős árfolyam-különbözet keletkezhet, a különbözetet a vállalkozásnak saját forrásból kell biztosítania.

 

A támogatás alapján nem számolhatók el az alábbi költségek:

·         a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, a pótló (helyettesítő) beruházás költségei

·         ingatlan, földterület vásárlása,

·         gépjárművek bekerülési értéke,

·         szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,

·         bérleti díjak, lízing költségek,

·         az elszámolható költségek a Rendelet 18/A. § (3) bekezdésében meghatározott immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja,

·         az immateriális javak 4. mérlegtételén (Szellemi termékek) szereplő szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek,

·         a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,

·         a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek,

·         a partner, illetve a kapcsolt vállalkozástól beszerzett tárgyi eszközök.

 

Nem nyújtható regionális beruházási támogatás:

·         a Rendeletben meghatározott nagyberuházáshoz,

·         acélipari tevékenységhez,

·         a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez,

·         szénbányászathoz,

·         szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

·         halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz,

·           mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez (a Szerződés az Európai Kö- zösség létrehozásáról I. melléklet, az Annex 1 listán szereplő termékek),

·         mezőgazdasági termékek feldolgozásához, forgalomba hozatalához a Bizottság 800/2008/EK rendelet 2. cikk 23. és 24. pontjában meghatározott kizárásos esetekben. Támogatható azonban olyan mezőgazdasági terméket feldolgozó és/vagy forgalomba hozó vállalkozás, amely kizárólag más (nem partner, nem kapcsolódó) vállalkozás által előállított mezőgazdasági terméket dolgoz fel és/vagy hoz forgalomba.

·         a nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére,

·         olyan vállalkozás részére, amely a vele szemben egy támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

 

A támogatás mértéke:

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:            

a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségben[5], településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy

b) amennyiben a beruházás leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,

d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, az a) vagy a b) pontban meghatározott kiegészítő támogatáson kívül új munkahelyenként további 400 ezer Ft[6].

 

Ha bármilyen okból nem jön létre a vállalt regisztrált álláskeresők, a roma álláskeresők alkalmazása, az új munkahelyenként elnyerhető kiegészítő támogatást a pályázó nem veheti igénybe, illetve ha igénybe vette, a létszámnak megfelelő összeget vissza kell fizetnie.

 

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken, szabad vállalkozási zónákban megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet - a szabad vállalkozási zónákból, leghátrányosabb helyzetű településekből pályázóknál 150 új munkahelyet - eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető.

 

A támogatási intenzitás mértéke:

A támogatás intenzitása - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő 10-50 %-os mértékét (lásd: útmutató 20. pontja).

 

A támogatás számításának alapja:

A beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége. A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha a támogatott vállalkozásnak a támogatásból finanszírozott beruházásával kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, vagy azt a pályázathoz kapcsolódóan nem igényelheti vissza.

 

Pályázati dokumentáció:

A támogatás részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal benyújtandó dokumentumokat a pályázati felhívás, a pályázati útmutató és mellékletei együttesen tartalmazzák. A pályázati dokumentáció a Nemzetgazdasági Minisztérium (a kormányzati portálon: www.kormany.hu, a keresőbe beírni a pályázat kódjelét: NFA-2014-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (nfsz.munka.hu, www.munka.hu/Foglalkoztatás) honlapjáról letölthető, valamint kérés esetén a munkaügyi központokban és a járási munkaügyi kirendeltségeken átvehető.

 

A pályázat benyújtása:

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az útmutatóban rögzített formai előírásoknak megfelelően, magyar nyelven, az útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón  - word és excel formátum alkalmazásával - is be kell nyújtani.

 

A pályázatot kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani:

A könyvelt postai küldeményként, kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a 2014. január 9-től 2014. február 14-ig terjedő időszakban. A munkaügyi központok címjegyzéke az útmutató 12-13. oldalán található. A feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás bélyegzőjének dátuma számít.

 

A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti munkaügyi központ referense ad információt (a munkaügyi központ központi és/vagy referensi telefonszáma az útmutató 12-13. oldalán).

A beruházás megkezdése:

A beruházást a pályázat benyújtását követően a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a minisztériumhoz nem fordulhat.

 

Társfinanszírozás:

Amennyiben a pályázó a beruházásához más előirányzatból meghirdetésre kerülő pályázat alapján is támogatást igényel (társfinanszírozás), csak akkor nyújthatja be a pályázatát, ha a többi előirányzat pályázati felhívása is megjelent, és biztosítható valamennyi pályázat egyszerre (azonos időben) történő benyújtása ahhoz a szervezethez, amelytől a legnagyobb összegű támogatást igényli. Ebben az esetben a támogatási igényt befogadó szervezet fogja hivatalból a pályázatot az illetékes szervezethez továbbítani. Amennyiben más pályázat-kiíróhoz kell a pályázatot benyújtani, az oda történő benyújtás napja az irányadó.

 

Társfinanszírozás esetén - amennyiben más pályázat-kiíróhoz kell a pályázatot benyújtani -
a pályázó köteles a pályázat egy másolati példányát a munkaügyi központhoz a jelen felhívásban megadott benyújtási határidőn belül eljuttatni.

 

Hiánypótlás:

A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a munkaügyi központ egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül pótolja. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya számít. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasítható.

 

A hiánypótlás során a pályázat tartalmi részében módosítás nem lehetséges.

 

A jogosultsági feltételeknek nem megfelelő, azaz - az esetleges hiánypótlást követően is - formailag hiányos pályázatok esetében a munkaügyi központ a pályázót írásban értesíti arról, hogy a pályázat nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, és ezzel egyidejűleg a pályázat elutasítására tesz javaslatot a támogatónak. Az értesítés átvételét követően hiánypótlás nem nyújtható be, illetve a pályázat nem módosítható.

 

Támogatási javaslat, támogatásról szóló döntés:

A munkaügyi központ a jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatra vonatkozó támogatási javaslat elkészítése során alkalmazandó szempontjait, valamint a javaslat elkészítésének eljárási rendjét - az érintett térség foglalkoztatási helyzetére tekintettel - alakítja ki.

 

A támogatásról szóló döntés előkészítésénél és a miniszteri döntésnél az alábbi főbb szempontok érvényesülnek:

 

·         a regisztrált álláskeresők foglalkoztatásának aránya,

·         a pályázat benyújtása előtt meglévő és az új munkahelyek száma,

·         a beruházásban érintett térség, település hátrányos helyzete, kiemelten a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben működő vállalkozások segítése,

·         a kistérség, település foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,

·         termelő tevékenység ellátása,

·         a beruházásnak a térség munkaerőpiacára gyakorolt hatása.

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról - a munkaügyi központ igazgatója javaslatának figyelembevételével - a nemzetgazdasági miniszter 2014. április 4-ig mérlegelési jogkörében dönt. A támogatásról, annak összegéről, illetve az elutasításról a munkaügyi központ igazgatója a miniszter megbízásából az e határidőtől számított 15 napon belül levélben tájékoztatja a pályázót.

 

A támogatást igénylő a döntési javaslat pályázatára vonatkozó részét a munkaügyi központban megtekintheti.

 

A munkaügyi központ által a pályázónak megküldött tájékoztató levél megfelel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a (2) bekezdésében foglaltaknak, mely alapján nincs helye fellebbezésnek, ha az elsőfokú döntést miniszter, autonóm államigazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy kormányhivatal vezetője hozta, az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának van helye.

 

A támogatásban részesített pályázó nevét/megnevezését, a beruházás helyét és a megítélt támogatás összegét - a pályázó külön hozzájárulása nélkül - a döntést követően a minisztérium a honlapján (www.kormany.hu, a keresőbe beírni a pályázat kódjelét: NFA-2014-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján (nfsz.munka.hu, www.munka.hu/Foglalkoztatás) teszi közzé.

 

A támogatási javaslat elkészítését megelőzően a munkaügyi központ, továbbá a döntést megelőzően a minisztérium, vagy az általuk meghatalmazott személy/szervezet a pályázatban feltüntetett információkat a pályázó központjában és telephelyein jogosult ellenőrizni.

 

A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt elutasítható.

 

Kisebb összegű támogatás odaítélése esetén a pályázónak a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolva a beruházást változatlan formában, vagy a beruházási, üzleti, foglalkoztatási tervét a rendelkezésére álló források figyelembevételével átdolgozva valósítja meg.

 

A támogatásról szóló hatósági szerződés megkötése, a támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítására a pályázónak a munkaügyi központtal hatósági szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötnie, amelyre a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre a szerződés, a támogatási döntés hatályát veszti. A munkaügyi központ erről a kedvezményezettet írásban értesíti. A szerződés megkötésének részletes feltételeit az útmutató és a szerződésminta tartalmazza.

 

A támogatást a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott eredeti számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás- és teljesítésarányosan a munkaügyi központ utólag, a támogatott hatósági szerződésében megjelölt pénzintézeti elsődleges számlaszámára átutalással folyósítja. A pályázat alapján megvalósított beruházáshoz kapcsolódóan az elszámolás során csak átutalásos számla fogadható el, melyet a támogatott vállalkozás a hatósági szerződésben megadott bankszámlájáról átutalással teljesíthet. A benyújtott számla alapján a beruházás elszámolható összköltségére a megállapított támogatási arány szerinti támogatás folyósítható, a szerződésben meghatározott összeg erejéig.

 

A pályázó különösen indokolt esetben egy alkalommal támogatási előleget igényelhet. Az igényt már a pályázat benyújtásakor írásban jelezni kell. Az előleg folyósításáról a munkaügyi központ mérlegelési jogkörben dönthet. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20 %-a lehet, amelyet a munkaügyi központ a szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a munkaadó részére. Előleg kapcsolt fedezet esetén nem vehető igénybe. Az előleg elszámolásának szabályait a hatósági szerződés tartalmazza.

 

Szerződésszegésnek minősül, ha:

a)      a jogszabályban vagy  szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 3 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, illetve a kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

b)      a szerződésből adódó írásbeli bejelentési kötelezettségeit nem, vagy 30 napon túli késedelemmel teljesíti,

c)      hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylését, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy a pályázat során valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár a szerződés kötésekor, akár az elszámolások során, vagy az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat, vagy valótlan nyilatkozatot tesz,

d)     a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, illetve ezek közül a szerződés I. fejezetének 3., 5., 6. vagy 7. pontjaiban vállalt, számszerűen mérhető kötelezettségeit 75 % alatt teljesíti,

e)      a támogatás folyósítására vonatkozó pénzügyi elszámolását a szerződés I/4. pontjában szereplő határidőre nem nyújtja be,

f)       a támogatási összeg vonatkozásában a kedvezményezett részére előleg került folyósításra, és az erre vonatkozó elszámolását a szerződésben szereplő határidőre nem nyújtja be,

g)      az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-ában foglaltak közül legalább egy bekövetkezik,

h)      a támogatásból beszerzett eszközöket a támogató hozzájárulása nélkül elidegeníti, bérbe adja, vagy apportálja, vagy megterheli,

i)        a támogatás eredményeként létrehozott kapacitásokat nem működteti,

j)        a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel,

k)      a szerződés III. fejezetében rögzített ellenőrzéseket akadályozza,

l)        a szerződés II. fejezet 6. pontjában foglaltak bekövetkezése (végrehajtási jog kapcsán másik megfelelő fedezetet nem tudott biztosítani).

 

Amennyiben a kedvezményezett a szerződésben foglaltakat megszegi, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 77. § (2) bekezdése alapján kell eljárni.

 

A pályázat kidolgozása:

A pályázatot a felhívásban, az útmutatóban és a mellékletekben, valamint az adatlapokon, nyilatkozatokban, dokumentumokban meghatározott feltételek alapján kell kidolgozni.

 

A pályázati felhívás, az útmutató és mellékletei, az adatlapok, a nyilatkozatok és dokumentumok egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek, együttesen tartalmazzák a pályázat benyújtásához a szükséges összes feltételt, követelményt.

 

 

Budapest, 2014. január                                            

 

 

                                                                                Nemzetgazdasági Minisztérium[1] A támogatás nyújtásának szabályait a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 800/2008/EK számú 2008. augusztus 6-ai Bizottsági rendelet határozza meg.

[2] A 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet szerint a kedvezményezett a munkavállalókat a beruházás befejezésétől számított 90 napon belül munkaviszony keretében alkalmazza. E rendelet azonban nem tiltja, hogy a beruházás befejezését megelőzően felvételre kerüljön az alkalmazni kívánt munkavállaló. Amennyiben a vállalkozás a teljes vállalt létszámot feltölti azelőtt, mielőtt még a hatósági szerződést aláírta volna, a teljes létszámfeltöltés a pályázat benyújtását követően valósulhat meg, de a hatósági szerződés aláírásának napja lehet a foglalkoztatási kötelezettség legkorábbi kezdő dátuma.

[3] Amennyiben a vállalkozásnál a pályázat benyújtása előtti működési idő 12 hónapnál rövidebb, a működési idő alatt eltelt hónapokból kiszámolt átlaglétszámot, időarányos éves átlagos statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni.

[4] A szokásos piaci ár és a kapcsolt vállalkozások definíciójára az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. §-ban, 132/B. §-ban és a 178. §-ban foglaltak az irányadóak.

[5] A hátrányos, leghátrányosabb helyzetű kistérségek, települések és a szabad vállalkozási zóna területi kategória fogalmának magyarázata, a vonatkozó Korm. rendeletek megnevezése az útmutató 17. pontjában található. Amennyiben a pályázatok munkaügyi központokhoz történő benyújtásának határidejéig a vonatkozó hatályos jogszabályok /311/2007. (XI. 17.) és 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletek/ helyett új jogszabályok lépnek hatályba, a korábbi és az új jogszabályok mellékletében szereplő hátrányos, leghátrányosabb helyzetű kistérségek és települések - ezen pályázat szempontjából - egyaránt kedvezményezetti körbe tartoznak, és igényelhető a területi alapú kiegészítő támogatás. Tehát ha az új jogszabályok szerinti besorolás miatt a kistérség, település a korábbinál kedvezőtlenebb pozícióba került, minden esetben a kistérség, település számára előnyösebb területi besorolást és kiegészítő támogatási összeget kell figyelembe venni.

[6] A szabad vállalkozási zónák hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, illetve településeken jöttek létre. Ezért a zónákban ennek megfelelően az új munkahelyenkénti 200, vagy 300 ezer Ft kiegészítő támogatáson kívül további 400 ezer Ft, tehát összesen 600 (200+400 ezer Ft), vagy 700 ezer Ft (300+400 ezer Ft) kiegészítő támogatás igényelhető.


Kapcsolódó tartalom a Vállalkozás fejlesztési portálon:

Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
Gazdasági társaság

Közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat.


Összes szakszó